| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/282/2012 Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 16 sierpnia 2012r.

Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie

zawarte pomiędzy Powiatem Tczewskim, w imieniu którego działają:

1)Józef Puczyński - Starosta Tczewski

2)Mariusz Wiórek - Wicestarosta

zwanym dalej "Organizatorem",

a Gminą Skarszewy, w imieniu której działają:

1)Dariusz Skalski - Burmistrz Skarszew

2)Przy kontrasygnacie Skarbnika - Eugenii Łąckiej, zwaną dalej "Uczestnikiem".

§ 1. 1)Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie i realizacja przez Organizatora teoretycznej nauki zawodu w formie czterotygodniowego kursu, zwanego dalej turnusem dla uczniów klas wielozawodowych szkół Gminy Skarszewy wskazanych przez Uczestnika.

2)W sytuacji, gdy nie zostanie utworzona grupa uczniów lub w innych szczególnych przypadkach Organizator może zorganizować dokształcanie uczniów w formie konsultacji, po uzyskaniu zgody Uczestnika, na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828).

3)Teoretyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.

§ 2. 1)Odpłatność za przeprowadzenie turnusu wynosi 350 zł za ucznia.

2)Ogólna wysokość odpłatności równa się kwocie 42.700 zł za 122 uczniów, w tym:

a) 18.200 zł za 52 uczniów, okres - 01.09. - 31.12.2012 r.,

b) 24.500 zł za 70 uczniów, okres - 01.01. - 31.07.2013 r..

3)Kwota określona w pkt 2 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany liczby uczniów objętych szkoleniem.

4)Odpłatność za przeprowadzenie konsultacji uzależniona jest od liczby uczniów biorących udział w konsultacjach:

a) 1 uczeń - 1.700 zł,

b) 2 uczniów - po 850 zł za ucznia,

c) 3 uczniów- po 560 zł za ucznia,

d) 4 uczniów - po 425 zł za ucznia,

e) 5 uczniów i więcej - po 350 zł za ucznia.

§ 3. 1)Obsługę organizacyjną i finansową porozumienia realizuje jednostka organizacyjna Gminy Skarszewy - Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach, ul. Dworcowa 27/1, powołany uchwałą nr VII/62/95 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 2 lutego 1995 r.

2)Do składania oświadczeń woli w zakresie objętym niniejszym porozumieniem upoważnia się dyrektora wymienionej w pkt 1 jednostki organizacyjnej - Pana Jarosława Szwajkowskiego.

§ 4. 1)Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi środków finansowych w wysokości ustalonej jako iloczyn stawki określonej w § 4pkt 1 lub pkt 4 niniejszego paragrafu oraz liczby uczniów uczestniczących w turnusach lub konsultacjach. Liczbę uczestników turnusu ustala Organizator, po rozpoczęciu turnusu.

2)Środki finansowe zostaną przekazane przez Uczestnika w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej - na konto Starostwa Powiatowego w Tczewie. Bank Spółdzielczy w Tczewie nr 42 8345 0006 0000 0954 2000 0063. Nota obciążeniowa wystawiana jest przez Organizatora po ukończeniu turnusu.

3)W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną ustawowe odsetki.

4)Organizator przedstawi Uczestnikowi rozliczenie środków finansowych otrzymanych:

a) w 2012 r. - do dnia 31 stycznia 2013 r.,

b) w okresie od 1.01.-31.07.2013 r. - do dnia 31 sierpnia 2013 r.

5)Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia Uczestnik.

§ 5. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7. 1)W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2)Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd.

§ 8. 1)Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2)Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3)Organizator przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta


Józef Puczyński


Wicestarosta


Mariusz Wiórek

Burmistrz


Dariusz Skalski


Skarbnik


Eugenia Łącka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »