| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-35(23)/2012/2013/286/XI/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Łęczyńska Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bogdance z siedzibą w Bogdance

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz.1101, poz. 1529),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego
Łęczyńska Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bogdance
z siedzibą w Bogdance,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000007317,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7130207192,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 28 lutego 2014 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") z dnia 1 października 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/128/286/U/3/98/ZJ z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/135/286/U/3/98/ZJ z późn. zm., w dniu 28 czerwca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami: z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr OLB-4210-35(2)/2012/286/XI/AG, z dnia 17 września 2012 r. nr OLB-4210-35(4)/2012/286/XI/AG, z dnia 16 października 2012 r. nr OLB-4210-35(7)/2012/286/XI/AG, z dnia 16 listopada 2012 r. nr OLB-4210-35(9)/2012/286/XI/AG, z dnia 3 grudnia 2012 r. nr OLB-4210-35(12)/2012/286/XI/AG, z dnia 9 stycznia 2013 r. nr OLB-4210-35(17)/2012/2013/286/XI/AG i z dnia 22 stycznia 2013 r. nr OLB-4210-35(19)/2012/2013/286/XI/AG.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym", uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat następującymi pismami: z dnia 22 sierpnia 2012 r. znak: FP/JG/559/2012, z dnia 1 października 2012 r. znak: FP/JG/644/2012, z dnia 30 października 2012 r. znak: FP/JG/726/2012, z dnia 26 listopada 2012 r. znak: FP/JG/800/2012, z dnia 20 grudnia 2012 r. znak: FP/JG/855/2012, z dnia 16 stycznia 2013 r. znak: FP/JG/32/2013 i z dnia 28 stycznia 2013 r. FP/JG/85/2013.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy - orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20,
20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Łęczyńska Energetyka Spółka z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów;

2. Wojewoda Lubelski;

3. A/a.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 27 czerwca 2012 r.
na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Anna Gosek - specjalista

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »