| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
*(1) (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany: Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miłomłyn:

1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części :

1) mieszkalnych - 0,69 zł.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,53 zł.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł.

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł.

5) pozostałych w tym:

a) letniskowych lub rekreacyjnych - 7,66 zł.

b) gospodarczych, które służyły wyłącznie działalności rolniczej, a pozostające nieużytkowane do żadnych celów i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2,39 zł.

c) innych pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,78 zł.

2. od budowli i ich części - 2% ich wartości.

3. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni - 4,51 zł.

4. od 1 m2 powierzchni gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł.

2) pozostałych w tym:

a) przeznaczonych pod zabudowę letniskową lub rekreacyjną, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "Bi", "Bp" lub "Bz" - 0,45 zł.

b) przeznaczonych na drogi, oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem "dr" - 0,03 zł.

c) innych pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/90/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie od dnia 01.01.2013 r.

*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/206/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »