| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/205/13 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach oraz nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dźwierzutach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. Art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123; z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Dz. U. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Dz. U. Nr 131, poz. 1091, Nr 132 poz. 1111 i z 2006 r. Dz. U. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 504 i z 2011 r. Dz. U. Nr 207, poz, 1230)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach nazwę w brzmieniu "Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach".

§ 2. Nadać statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dźwierzutach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Dźwierzuty:

1. Nr XXII/185/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach w samorządową instytucję kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach",

2. Nr XXII/186/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dźwierzutach,

3. Nr XXI/176/12 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach w samorządową instytucję kultury o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach",

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/205/13
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 marca 2013 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Dźwierzutach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach, zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

3) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez Organizatora, którym jest Gmina Dźwierzuty.

2. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Dźwierzutach przy ul. Pasymskiej 2.

3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dźwierzuty.

§ 3. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.

§ 4. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:

1) nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,

2) adres Ośrodka,

3) numer telefonu i faksu,

§ 5. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach może używać nazwy skróconej "GOK w Dźwierzutach".

Rozdział 2.
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6. 1. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturowej opartej na wartościach ogólnoludzkich i chrześcijańskich, upowszechnianie i promocja kultury.

2. Cele Ośrodka realizowane są poprzez:

1) rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,

3) stwarzanie warunków do rozwoju osobowości człowieka, do jego duchowego wzrostu,

4) kształtowanie kultury wypoczynku i życia codziennego,

5) kształtowanie nawyków do korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury narodowej oraz regionalnej.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) inicjowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów.

2. Zadania Ośrodka obejmują ponadto:

1) organizowanie spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, przeglądów osiągnięć kulturalnych, konkursów, plenerów, konferencji popularno-naukowych, odczytów edukacyjnych oraz imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym i turystycznym,

2) współdziałanie ze szkołami, biblioteką, kościołami, z instytucjami i organizacjami społecznymi przy realizacji celu, o którym mowa w rozdziale 2,

3) organizowanie i prowadzenie kursów: języków obcych, tańca, fotograficznych, komputerowych, warsztatów rękodzieła artystycznego, pracowni specjalistycznych,

4) prowadzenie działalności promocyjnej,

5) prowadzenie działalności wydawniczej.

3. Ośrodek może prowadzić ponadto działalność instruktażowo-metodyczną dla instytucji kultury w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 po konsultacji z Wójtem Gminy.

§ 8. Ośrodek ma obowiązek podejmować działania w zakresie upowszechniania kultury, wiedzy historycznej i wiedzy o Warmii i Mazurach.

§ 9. Ośrodek realizując zadania współpracuje na obszarze swojego działania z towarzystwami, ze stowarzyszeniami, z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, fundacjami, organizacjami i instytucjami społecznymi.

§ 10. Ośrodek może prowadzić wymianę kulturalną z zagranicą, w tym zwłaszcza z miastami partnerskimi.

Rozdział 3.
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 11. 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dźwierzutach kieruje Dyrektor, który organizuje działalność instytucji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

2. Za gospodarkę finansową Ośrodka odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dźwierzuty.

4. Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy Dźwierzuty.

5. Powołanie Dyrektora następuje na okres 3-7 lat.

§ 12. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany w drodze zarządzenia przez Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Organizatora oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych.

§ 13. 1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 14. 1. Dyrektor Ośrodka ustala wynagrodzenie pracowników Ośrodka na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach

2. Wynagrodzenie dla dyrektora ustalane jest przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. 1. Nadzór nad gospodarką finansową ośrodka sprawuje Organizator.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Organizatora, z zachowaniem dotacji organizatora.

4. Dyrektor Ośrodka w terminie określonym w uchwale Rady Gminy Dźwierzuty o procedurze uchwalania budżetu przedkłada Wójtowi Gminy Dźwierzuty:

1) projekt planu finansowego Ośrodka na rok następny

2) plan działalności merytorycznej Ośrodka na rok następny

5. Plan działalności Ośrodka zawiera w miarę potrzeb:

1) plan przychodów i kosztów

2) plan remontów i konserwacji środków trwałych

3) plan inwestycji

4) plan usług.

6. Dyrektor Ośrodka składa Organizatorowi w terminie do dnia 25 lutego roczne sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Ośrodka za rok ubiegły.

7. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, zgodne z odrębnymi przepisami, w szczególności z ustawą o rachunkowości, zatwierdza Organizator.

8. Ośrodek składa Organizatorowi sprawozdanie każdorazowo na żądanie.

§ 16. 1. Przychodami Ośrodka są:

1) wpływy z prowadzonej działalności,

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacja organizatora,

4) środki otrzymane od osób fizycznych,

5) środki otrzymane od osób prawnych,

6) środki otrzymane z innych źródeł.

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala organizator.

§ 17. 1. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz Ośrodka, który odpowiada wartości wydzielonego dla instytucji i nabytego mienia.

2. Fundusz Ośrodka zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

3) łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

3. Fundusz Ośrodka zwiększa się o:

1) amortyzację majątku trwałego,

2) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji,

3) zysk pozostający w dyspozycji Ośrodka,

4) środki z innych źródeł.

4. Fundusz Ośrodka zmniejsza się o:

1) straty bilansowe,

2) umorzenie majątku trwałego,

3) finansowanie inwestycji,

4) inne zmniejszenia.

5. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

6. Ośrodek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późn. zmianami).

7. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne:

1) fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych,

2) inne fundusze.

§ 18. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 19. 1. Ośrodek może pozyskiwać dochody w szczególności z:

1) prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, kursów fotograficznych, prowadzenia pracowni specjalistycznych itp.

2) sprzedaży własnych wydawnictw,

3) organizacji imprez - zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

4) organizacji imprez rodzinnych i okolicznościowych,

5) wynajmu sprzętu akustycznego, audio-wizualnego itp.

6) z produkcji i opracowywania filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, oświatowych i kulturalnych,

7) promocji przedsiębiorców na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

8) koncertów i występów artystycznych własnych zespołów - na zlecenie innych podmiotów,

9) sprzedaży biletów na organizowane imprezy własne,

10) usług reklamowych,

11) innych usług, związanych z działalnością statutową Ośrodka.

2. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust 1 mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ośrodka.

§ 20. 1. Ośrodek posiada własne konto bankowe.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków finansowych, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania. Czynności prawne w zakresie realizacji gospodarki finansowej dokonuje Dyrektor.

Rozdział 5.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DODATKOWEJ

§ 21. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. 1. Statut Ośrodka nadaje Organizator.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »