| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/238/2014 Rady Gminy Widuchowa

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 ) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz.1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz.1238), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zgodnie z Uchwałą Nr XV/144/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XI/108/1995 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 15 listopada 1995 r., uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa, stwierdzając jednocześnie, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/ 223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2013 r.

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik Nr 1 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa;

2) załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

3. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana zapisu dotyczącego ustalenia z zakresu inżynierii tj. sposobu zaopatrzenia w ciepło.

§ 2. W Uchwale Nr XI/108/1995 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa wprowadza się następujące zmiany:

1) w zmianie Nr 1- przy ul. Wopistów, w Rozdziale II "Ustalenia ogólne" ust. 2 pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

" Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii. " ;

2) w zmianie Nr 2 - przy ul. Robotniczej, w Rozdziale II "Ustalenia ogólne" ust. 2 pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

" Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii. " ;

3) załączniki graficzne pozostają bez zmian.

§ 3. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XI/108/1995 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa w części dotyczącej ustaleń niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Widuchowa.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/238/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/238/2014
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Widuchowa, przyjęta Uchwałą Nr XXVII/238/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r., zainicjowana została Uchwałą Nr XV/144/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. Zmiana planu miejscowego ustala możliwość zaopatrzenia w ciepło ze źródeł indywidualnych zasilanych nośnikami ekologicznymi, bez ich ograniczenia wyłącznie do paliw gazowych i płynnych. Ustalone zaopatrzenie indywidualne związane jest z brakiem na terenie Gminy Widuchowa obecnie i w najbliższej przyszłości sieci gazowej. Pozostałe zapisy planu pozostawiono bez zmian. W zawiązku z brakiem oddziaływania na środowisko wprowadzanej zmiany odstąpiono od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »