| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/330/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) oraz w związku z Uchwałą Nr VI/53/11 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk, Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk, uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 r.

2. Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1- rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk, w skali 1:1000 , zwany dalej rysunkiem planu;

2) załącznik nr 2- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wyrzysku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3- stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wyrzysku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) budynku garażowo-gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, garażowy lub gospodarczo-garażowy;

2) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 10°;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, której nie może przekroczyć zewnętrzny obrys nadziemnych części budynków;

4) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez sumę rzutów pionowych zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków w stanie wykończonym.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie oraz oznaczenia literowe terenów:

1) teren obiektów produkcyjnych, biurowych, składów i magazynów -P;

2) teren lasów - drogi leśnej -ZL;

3) teren parkingu -KP;

4) teren rolniczy -R.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz sytuowania budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, a także zgodnie z określonymi w przepisach odrębnych zasadami lokalizacji zabudowy na działce w odpowiednich odległościach od:

a) granicy lasu,

b) granic działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 5 pkt 8 oraz § 9 pkt 3 lit. f;

2) zakaz zabudowy na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:R,ZLorazKP.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

2) zakaz odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

3) nakaz zastosowania zabezpieczeń i szczelnych nawierzchni przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu kołowego przed infiltracją zanieczyszczeń wód opadowych do środowiska gruntowo-wodnego i odprowadzenia ścieków z tych nawierzchni do kanalizacji deszczowej lub urządzeń oczyszczających, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

4) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) nakaz stosowania paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii w celu wytwarzania energii dla celów grzewczych i technologicznych;

6) nakaz zachowania urządzeń melioracji szczegółowych, w tym rowu nr Łb-27-2 oznaczonego na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 7;

7) możliwość przebudowy, a także budowy w nowym przebiegu urządzeń melioracji szczegółowych, pod warunkiem zachowania drożności i ciągłości tych urządzeń;

8) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu możliwości dojścia i dojazdu do urządzeń melioracji szczegółowych, w tym rowu nr Łb-27-2 oznaczonego na rysunku planu, w tym także przez wyłączenie z zabudowy i realizacji ogrodzeń pasa szerokości nie mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi rowu.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego nakaz:

1) prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu po uzyskaniu pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określającego zakres badań archeologicznych;

2) uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych podczas inwestycji przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 7. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 8. Nie określa się wymagań zakresie granic i

§ 9. sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

§ 9. Na terenie zabudowy obiektów produkcyjnych, biurowych, składów i magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolemP, ustala się:

1) lokalizację:

a) budynków produkcyjnych, składowych i magazynowych,

b) budynków biurowych,

c) budynków garażowo-gospodarczych,

d) dojść, dojazdów, parkingów i placów manewrowych związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,

e) studni głębinowych wraz z niezbędną infrastrukturą,

f) szczelnych zbiorników podziemnych i nadziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą,

g) obiektów małej architektury i oświetlenia terenu,

h) stacji transformatorowych,

i) stacji oczyszczania ścieków,

j) innych obiektów, których usytuowanie jest konieczne ze względów technologicznych;

2) szczegółowe warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy liczona jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej lub całego terenu od 1% do 60%,

b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki lub całego terenu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) możliwość: zachowania, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu istniejących budynków i budowli z zastrzeżeniem ustaleń niniejszej uchwały,

b) wysokość budynków zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej oraz budynków biurowych nie większa niż 25 m,

c) wysokość budynków garażowo-gospodarczych nie większa niż 10,0 m,

d) dachy jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub powłokowe, o kącie nachylenia połaci od 10o do 45o lub dachy płaskie,

e) możliwość zachowania niezgodnej z ustaloną w lit. d geometrii dachu w budynkach istniejących,

f) możliwość sytuowania zewnętrznych ścian budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy, o ile:

- budynek realizowany jest na kilku działkach,

- ściana budynku sytuowana jest przy granicy działki nie będącej linią rozgraniczającą terenuP, z zastrzeżeniem tiret trzeciego,

- ściana budynku sytuowana jest przy wyznaczonej linii zabudowy;

4) nie ustala się wymagań architektonicznych w stosunku do obiektów, których formy wynikają z wymogów technologicznych.

§ 10. Na terenie parkingu, oznaczonym na rysunku planu symbolemKPustala się:

1) lokalizację:

a) parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych,

b) terenów zieleni,

c) obiektów małej architektury i oświetlenia terenu,

d) infrastruktury technicznej,

e) stacji transformatorowych;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni terenu.

§ 11. Na terenie lasów - drogi leśnej, oznaczonym na rysunku planu symbolemZLustala się:

1) zachowanie sposobu zagospodarowania terenu na cele produkcji leśnej;

2) lokalizację wszystkich elementów drogi leśnej oraz służących celom produkcji leśnej;

3) możliwość lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej niewymagających zmiany przeznaczenia lasów i gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

4) możliwość wykorzystywania drogi do ruchu pojazdów z zastrzeżeniem przepisów o lasach. § . Na terenie rolniczym, oznaczonym na rysunku planu symbolemR, ustala się:

1) lokalizację:

a) dojść i dojazdów związanych z funkcją terenu oraz dojazdów przeciwpożarowych,

b) obiektów infrastruktury technicznej niewymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne;

2) nakaz zachowania istniejących zadrzewień śródpolnych.

§ 13. Ustala się nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów objętych planem sąsiedztwa proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty "Dębowa Góra" PLH 300055 - zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. 1. Nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości.

2. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

3. Ustala się:

1) minimalną powierzchnię działek budowlanych:

a) niezbędnych na potrzeby obiektów infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów - 5 m2,

b) na terenieP- 1000 m2,

c) na pozostałych terenach - 3000 m2;

2) możliwość łączenia działek w granicach poszczególnych terenów;

3) szerokość frontu działek, z wyłączeniem działek wymienionych w pkt 1 lit. a, od 10 m do 500 m;

4) kąt pomiędzy granicami, a frontem działek od 20o do 160o.

§ 15. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obowiązek zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej działki;

2) obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 10 oraz drogi wojewódzkiej nr 242, przy czym:

a) terenówKPiZLpoprzez drogę gminną nr 216320 P,

b) terenuPz drogi gminnej nr 216320 P przez ww. terenKP,

c) terenuRz drogi gminnej nr 216320 P przez ww. terenZL;

3) możliwość realizacji niewymienionych w ustaleniach planu elementów dróg, w tym drogowych obiektów inżynierskich;

4) zapewnienie nie mniej niż 5 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych i biurowych;

5) realizację miejsc postojowych do obsługi terenuPna terenachKPorazP.

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala się:

1) zachowanie istniejącej infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy;

2) odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a po wykonaniu kanalizacji sanitarnej - nakaz podłączenia do kanalizacji;

3) odprowadzanie ścieków przemysłowych lub komunalnych, po wstępnym oczyszczeniu w osadniku zawiesin, do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a po wykonaniu kanalizacji sanitarnej - nakaz podłączenia do kanalizacji;

4) powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, albo ich odprowadzanie do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, w granicach działki lub terenu, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) wody opadowe i roztopowe z powierzchni, z których nie jest możliwe odprowadzanie tych wód zgodnie z ustaleniami pkt 4, wymagają kanalizowania, a powstałe w ten sposób ścieki deszczowe wymagają odprowadzenia do kanalizacji deszczowej, albo oczyszczenia przed wprowadzeniem do środowiska;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;

7) nakaz stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi;

8) zaopatrzenie w gaz sieci gazowej;

9) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej lub własnego ujęcia;

§ 18. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z niniejszą uchwałą.

§ 19. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 wymienionej we wstępie do niniejszej uchwały ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20%.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/330/2013
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/330/2013
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wyrzysku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) Rada Miejska w Wyrzysku stwierdza bezprzedmiotowość rozstrzygnięcia w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk.

UZASADNENIE

Podczas procedury planistycznej, po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo w gminie Wyrzysk w okresie od 24 września 2013 roku do 22 października 2013 roku, nie wpłynęła żadna uwaga w terminie do składania uwag, tzn. do 12 listopada 2013 roku. Brak ww. uwag przesądza o bezprzedmiotowości rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Wyrzysku w niniejszym zakresie.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/330/2013
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 listopada 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wyrzysku o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405) Rada Miejska w Wyrzysku stwierdza bezprzedmiotowość rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadności ich finansowania, ponieważ wszelkie inwestycje infrastrukturalne zapisane w ww. planie miejscowym nie należą do zadań własnych gminy. Ww. plan miejscowy sporządzany jest w obrębie działek będących we władaniu osób innych niż Gmina Wyrzysk, wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej realizowane będą jako nienależące do zadań własnych gminy, toteż nie zapisano tego rodzaju inwestycji w ustaleniach ww. planu miejscowego.


Uzasadnienie

do uchwały nrXXXVI/330/2013Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo, gmina Wyrzysk

Uchwałą z dnia 25 marca 2011 r. Nr VI/53/11 Rada Miejskiej w Wyrzysku przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanowo w gminie Wyrzysk. Podjęcie prac planistycznych związanych ze sporządzaniem ww. planu miejscowego wynikało z zasadności uwzględnienia wniosku właściciela gruntów, a zarazem przyszłego inwestora planującego rozbudowę istniejącego zakładu "Dolina Noteci" w Polanowie. Burmistrz Wyrzyska kolejno wykonał następujące czynności:

1) zawiadomił, poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w prasie lokalnej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty (BIP Gminy Wyrzysk), o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego;

2) zawiadomił o podjęciu ww. uchwały instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu studium, określając 21 dniowy termin składania wniosków;

3) w oparciu o złożone wnioski, przy uwzględnieniu wymagań określonych w art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządził projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko, a także prognozę skutków finansowych uchwalenia ww. planu miejscowego;

4) przedłożył właściwym organom i instytucjom ww. projekt planu miejscowego do opiniowania oraz uzgodnienia, a następnie wymagane opinie i uzgodnienia uzyskał;

5) zawiadomił, poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w prasie lokalnej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty (BIP Gminy Wyrzysk), o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego;

6) w ogłoszeniach powyższych określił ustawowe terminy i miejsce: wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, składania uwag do ww. projektu oraz dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie;

7) wyłożył ww. projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz zorganizował w tym czasie ww. dyskusję publiczną;

8) wobec braku uwag do ww. projektu zgłoszonych w terminie ustawowym, przedłożył ww. projekt planu miejscowego Radzie Miejskiej w Wyrzysku do uchwalenia.


Ustalenia ww. planu są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyrzysk przyjętego uchwałą Nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z 29 listopada 2013 roku (obowiązującej z dniem podjęcia), nadto ww. plan ustalający dla części gruntów rolnych przeznaczenie inne niż rolne, został sporządzony dla całego obszaru wyznaczonego w ustaleniach ww. Studium.

Zadośćuczynienie wnioskowi właściciela terenów oraz zarazem przyszłego inwestora zamierzającego rozbudować istniejący zakład produkcyjny jest zasadne, ponieważ wpłynie na zwiększenie zatrudnienia w ww. zakładzie, co może przyczynić się do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców naszej gminy. Oddziaływanie na środowisko niniejszego planu zostało poddane strategicznej ocenie oddziaływania, której wyniki nie wykazały potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

Mając na uwadze wszystkie powyższe argumenty, zarówno merytoryczne, jak i formalne, podjęcie niniejszej uważa się uchwały za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »