| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Poręba

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3a Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz.2008 z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba

- u c h w a l a -

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Poręba.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do :

1) złożenia wniosku zgodnie z art. 8 ust.1, 1a, 2 i 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

2) posiadania zaplecza techniczno-biurowego,

3) posiadania specjalistycznych środków transportu, w ilości zapewniającej ciągłość usług w przypadku awarii, przystosowanych do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,

4) posiadania specjalistycznych środków transportu przystosowanych do odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny,

5) posiadania środków technicznych umożliwiających zorganizowanie selektywnego zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i innej,

6) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów do dalszego odzysku albo unieszkodliwienia, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) oraz w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

7) przedstawienia dokumentacji potwierdzającej posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub możliwość korzystania z takiej myjni w ramach umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym tego rodzaju usługi,

8) zapewnienia odpowiedniej liczby pojemników i worków w celu dostarczenia właścicielom nieruchomości urządzeń do gromadzenia odpadów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/315/06 Rady Miasta Poręba z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba z późn zm.

9) przedłożenia aktualnej decyzji w zakresie transportu odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 39, poz. 251 późn. zm.),

10) zapewnienia gotowości zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości na terenie miasta Poręba.

2. Wyżej wymienione wymagania powinny zostać poparte odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności :

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu albo faktura lub dowód rejestracyjny potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, wraz z opisem technicznym.

§ 3. Pojazdy, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 3-5, stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny :

1) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908),

2) być  dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów,

3) być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do :

1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8 ust.1 i 1a Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),

2) posiadania zaplecza techniczno-biurowego oraz udokumentowania tytułu prawnego do jego posiadania,

3) posiadania sprzętu samochodowego (pojazdy asenizacyjne) w ilości zapewniającej ciągłość usług w przypadku awarii, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 193, poz. 1617),

4) udokumentowania możliwości świadczenia usług poprzez przedłożenie aktualnej umowy lub pisemnego zapewnienia stwierdzającego gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną,

5) udokumentowania posiadania miejsca do mycia i dezynfekcji sprzętu lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi,

6) posiadania sprzętu służącego działaniom ratowniczym w celu ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii albo mieć zawartą umowę z firmą posiadającą taki sprzęt.

§ 5. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny :

1) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908),

2) być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVII/234/09 Rady Miasta Poręba z dnia 29 września 2009 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Poręba.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząy Rady Miasta


mgr Gabriel Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »