| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Skoczowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoczowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa nr XLVII/584/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Skoczowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Skoczowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

1. Członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Burmistrz powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje w liczbie :

1) 2 przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) 1 przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) 1 przedstawiciela oświaty;

4) 1 przedstawiciela ochrony zdrowia;

5) 1 przedstawiciela Policji;

6) 1 przedstawiciela organizacji pozarządowych,

7) 1 kuratora sądowego.

2. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w liczbie po jednym przedstawicielu z każdego podmiotu.

3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Burmistrza z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa.

5. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w trybie właściwym dla jego powołania.

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Burmistrz w terminie do 14 dni od daty zawarcia porozumień podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 2; na pierwszym posiedzeniu Zespołu na wniosek przewodniczącego wybierany jest także zastępca przewodniczącego.

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

9. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

10. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

11. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

12. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu; uchwała stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

13. Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.

14. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

15. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

16. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada go Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w terminie do dnia 30 marca każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »