| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala

§ 1. Szczegółowy sposób konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 2. Procedura konsultacji obejmuje:

1) Projekty aktów prawa miejscowego dotyczące działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

2) Roczny lub wieloletni program współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1.

3) Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1

4) Inne przypadki przewidziane ustawą.

§ 3. 1) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji, o których mowa w § 1, o poddanej konsultacji sprawie .

2) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2000r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3) Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:

1) Wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2) Udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie ,

3) Wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) Bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących na terenie Gminy Lelów działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1.

2) Badania opinii przedstawicieli organizacji działających na terenie Gminy Lelów poprze pisemne , bądź e-mailowe poinformowanie organizacji o prowadzonych konsultacjach.

3) Zgłaszanie się organizacji pozarządowych i innych organizacji, o których mowa w pkt. 1 w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Lelów komunikat o prowadzonych konsultacjach.

4) Ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych organizacji, o których mowa w pkt. 1.

§ 6. Zarządzając konsultacje Wójt Gminy Lelów określa:

1) Przedmiot konsultacji

2) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

3) Formę konsultacji

4) Osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji

§ 7. Informację o konsultacjach Wójt publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

§ 8. 1) Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 10 dni

2) Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

3) W terminie 3 dni od dnia zakończenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem.

4) W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku, o którym mowa w pkt. 3 podmioty wskazane w § 1 mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.

§ 9. Powyższa procedura konsultacji podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lelowie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »