| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 41 640 382,34 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 36 636 323,34 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 5 004 059,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 42 045 452,62 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 31 354 437,62 zł, w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 441 588,13 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 862 851,00 zł,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 578 737,13 zł;

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 833 200,39 zł;

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 755 878,00 zł;

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 131 900,00 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 364 795,00 zł,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1 256 871,10 zł;

f) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 935 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 10 691 015,00 zł, w tym na:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 691 015,00 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 6 108 000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2, nr 3 i nr 3a niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 405 070,28 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 405 070,28 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 480 000,00 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 480 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 074 929,72 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 688 721,72 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek 386 208,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 480 000,00 zł na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 405 070,28 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 074 929,72 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 142 217,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 67 783,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 672 024,00 zł zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 316 470,00 zł zgodnie z tabelą nr 7 niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 196 524,84 zł, zgodnie z tabelą nr 8 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 203 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w wysokości 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

zgodnie z tabelą nr 9 niniejszej uchwały

§ 9. Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 48 700,00 zł - zgodnie z tabelą nr 10 niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 833 200,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 919 460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2011 w wysokości 1 256 871,10 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 405 070,28 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 074 929,72 zł,;

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4,

2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2011 r.,

3) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik 2

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.1.pdf

tabela1

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.2.pdf

tabela 2

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.3.pdf

tabela 3

Załącznik Nr 3.4 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.4.pdf

tabele 3a

Załącznik Nr 3.5 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.5.pdf

tabela 4

Załącznik Nr 3.6 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.6.pdf

tabela 5

Załącznik Nr 3.7 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.7.pdf

tabela 6

Załącznik Nr 3.8 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.8.pdf

tabela 7

Załącznik Nr 3.9 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.9.pdf

tabela 8

Załącznik Nr 3.10 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.10.pdf

tabela 9

Załącznik Nr 3.11 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.11.pdf

tabela10

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »