| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2011

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 23.747.700,00 zł , jak w załączniku nr 1 i 1a, w tym:

1. dochody bieżące: 18.397.282,00 zł ,

2. dochody majątkowe: 5.350.418,00 zł .

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 22.913.183,00 zł , jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.075.986,00 zł , w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 12.100.180,00 zł , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.296.886,00 zł ,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych– 3.803.294,00zł ;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.063.986,00 zł ;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.489.340,00 zł ;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.048.780,00 zł ,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 373.700,00 zł ;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.837.197,00 zł , w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.837.197,00 zł , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 615.570,00 zł , w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 252.283,00 zł ,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę 834.517,00 zł , która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 834.517,00 zł .

2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 1.252.300,00 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.086.817,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 ,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 .

3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 252.300,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 23.000,00 zł ,

2. celową w kwocie 42.000,00 zł , na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - zgodnie z załącznikiem nr 6;

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą udzielane w roku 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku jak w załączniku nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 474.000,00 zł , która stanowi dotację przedmiotową na dopłaty do 1 m 3 oczyszczania ścieków.

3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,

2) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Wójta Gminy Wyry do:

1. zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł ,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2011 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2011, a w szczególności:

1) zwroty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,

2) zwroty za rozmowy telefoniczne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a.doc

zał 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zał nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zał nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zał nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zał nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zał nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.xls

zał nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/15/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.xls

zał nr 10

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »