| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/38/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 233 pkt 1 art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, w wysokości 113 540 780 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 103 725 175 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 815 605 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego, w szczegółowości określonej w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, w wysokości 119 532 871 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 102 137 895 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 394 976 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.

3. W tabelarycznym zestawieniu planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok zawartym w § 7 ust. 2 uchwały nie wyszczególniono wydatków zaliczanych do:

1) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

2) zakupu i objęcia akcji i udziałów,

3) wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

z uwagi na fakt, iż w 2011 roku nie planuje się wydatków w wyżej wymienionym zakresie.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, w wysokości 7 092 000 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.

5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, w wysokości 1 099 909 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały.

6. Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 992 091 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 5 156 056 zł i pożyczek w kwocie 836 035 zł.

7. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości 250 000 zł.

8. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, tworzy się rezerwę celową w wysokości 170 000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Podstawa formalnoprawna wprowadzenia do budżetu ww. rezerwy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.).

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 990 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8 244 285 zł,

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 992 091 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 729 240 zł.

§ 3. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 10 820 945 zł,

2) wydatki w wysokości 10 820 945 zł, których źródłem finansowania są pochodzące z budżetu państwa dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1 113 000 zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 276 850 zł.

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 7 ust. 5 niniejszej uchwały.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacja zadań powiatu zawarte zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych w tym:

1) dochody 439 150 zł,

2) wydatki 439 150 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 990 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8 244 285 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 992 091 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 729 240 zł.

2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

3) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu.

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 7. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są pochodzące z budżetu państwa dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jedn.sa.teryto.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jedn. sa. teryto.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/38/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 ROKU, NR 256 POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2011R.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/38/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »