| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń:

1. wymagania dotyczące pojazdów:

1) posiadanie specjalistycznych pojazdów pozwalających na zaladunek, transport i rozładunek: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadow segregowanych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,

2) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ewentualnie aktualnych umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych, dokumentujących fakt posiadania,

2. wymagania dotyczące pojemników:

1) posiadanie pojemników, kontenerów, worków o pojemnościach umożliwiających wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowanych do wymagań określonych w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,

2) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy,

3. wymagania dotyczące bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

d) wydzielone miejsca do mycia pojemników,

e) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac,

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.,

4. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z podmiotem świadczącym takie usługi,

2) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak, aby usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

3) pojazdy służące do odbioru odpadów powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych odpadów.

§ 3. 1. Wskazuje się składowiska ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego jako miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Przystajń.

2. Dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwienia należy kierować się zasadą bliskości. Instalacje powinny być ujęte w planie gospodarki odpadami dla danego województwa.

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przystajń:

1. wymagania odnośnie do bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów asenizacyjnych o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac,

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymagania techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

2) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z podmiotem świadczącym takie usługi,

3) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów, tak aby ich usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

4) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy.

§ 5. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Przystajń jest oczyszczalnia ścieków.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przystajń.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »