| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Przystajń

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przystajń:

1. wymagania dotyczące pojazdów:

1) posiadanie specjalistycznych pojazdów pozwalających na zaladunek, transport i rozładunek: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadow segregowanych, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,

2) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ewentualnie aktualnych umów leasingu, dzierżawy, najmu lub innych, dokumentujących fakt posiadania,

2. wymagania dotyczące pojemników:

1) posiadanie pojemników, kontenerów, worków o pojemnościach umożliwiających wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowanych do wymagań określonych w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,

2) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy,

3. wymagania dotyczące bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

d) wydzielone miejsca do mycia pojemników,

e) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac,

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.,

4. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z podmiotem świadczącym takie usługi,

2) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak, aby usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

3) pojazdy służące do odbioru odpadów powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych odpadów.

§ 3. 1. Wskazuje się składowiska ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego jako miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Przystajń.

2. Dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwienia należy kierować się zasadą bliskości. Instalacje powinny być ujęte w planie gospodarki odpadami dla danego województwa.

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przystajń:

1. wymagania odnośnie do bazy transportowej:

1) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej,

2) baza transportowa powinna posiadać:

a) zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

b) wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów asenizacyjnych o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych,

c) zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac,

3) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymagania techniczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

2) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umowy z podmiotem świadczącym takie usługi,

3) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów, tak aby ich usytuowanie nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

4) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny posiadać oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy.

§ 5. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Przystajń jest oczyszczalnia ścieków.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 36/06 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przystajń.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »