| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy Ślemień z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2, ust. 6, ust. 6a, ust. 7b, ust. 8 w związku z art. 33 i art. 34; art. 35 ust. 1; art. 49 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 49 ust. 2; art. 54 ust. 3 w związku z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zwanej dalej Kartą Nauczyciela w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz postanowień przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) (zwane dalej „Rozporządzeniem”) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje

§ 1.

W Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/201/2009 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następującą zmianę:

Uchyla się § 7 i wprowadza się nowy § 7 o następującym brzmieniu:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny, z tym że:

dyrektorowi:

a) przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – od 260 zł do 400 zł

b) zespołu szkół liczącego do 12 do 18 oddziałów – od 200 zł do 500 zł

c) wicedyrektorowi zespołu szkół – od 200 zł do 400 zł

d) kierownikowi filii szkoły podstawowej – od 200 zł do 400 zł

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala i przyznaje:

a) dla dyrektora zespołu szkół i przedszkola wójt gminy,

b) dla wicedyrektora zespołu szkół dyrektor zespołu szkół,

c) dla kierownika filii szkoły podstawowej dyrektor zespołu szkół.

§ 2.

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy w Ślemieniu


Marek Micor

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »