| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 ppkt f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z uchwałą Nr L/535/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice", uchwałą Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice" i uchwałą Nr VII/ 52 /11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice"

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala :

§ 1. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła oraz sposobu jej rozliczania, określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Kwotę dotacji na dofinansowanie zadań określonych w § 1 ustala się na rok 2011 do wysokości 576 000,00 zł i na rok 2012 do wysokości 576 000,00 zł.

§ 3. Sfinansowanie dotacji dokonane zostanie z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice w latach 2011 i 2012.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik do Uchwały Nr VII/53/11
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 29 marca 2011 r.

Zasady i tryb udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła i sposobu jej rozliczania.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Użyte określenia oznaczają:

1. „Program”- wieloletni Program ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2007- 2012 określony uchwałą nr L/535/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice”, uchwałą Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice” i uchwałą Nr VII/ 52/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Budynków Jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice".

2. "Gmina" - Gmina Czechowice-Dziedzice,

3. "Inwestor" - osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, która złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej w ramach realizacji Programu,

4. "Inspektor nadzoru" - osoba fizyczna lub prawna posiadająca wymagane uprawnienia, powołana przez Inwestora do weryfikacji kosztorysów i sprawdzania prawidłowości przebiegu robót związanych z modernizacją źródła ciepła u Inwestora,

5. "Wykonawca" - firma wybrana przez Inwestora dokonująca dostawy nowego źródła ciepła i jego instalacji, posiadająca stosowne uprawnienia i zarejestrowana jako podmiot działalności gospodarczej,

6. "budynek" - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), oddany do użytkowania,

7. "dotychczasowe źródło ciepła "- niskowydajny i nieekologiczny kocioł węglowy lub gazowy, a także piece kaflowe będące podstawowym źródłem ogrzewania dla budynku,

8. "nowe źródło ciepła"- ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe retortowy lub tłokowy, posiadający aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium).

9. „modernizacja źródła ciepła”- wymiana dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródło ciepła,

10. "koszty kwalifikowane" - koszty robót obejmujące prace związane bezpośrednio z wymianą dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, zgodnie z § 6 ust.2,

11. „koszty niekwalifikowane"- koszty wykonania robót związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby nowego źródła ciepła np. dostosowanie posadzki, drzwi, instalacji elektrycznej itp., koszty dostosowania przewodów spalinowych i wentylacyjnych (inne niż wkład kominowy), koszty przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o., celem uzyskania stanu zgodnego z wymaganiami przepisów budowlanych,

12. „dotacja” - dotacja celowa ze środków budżetowych Gminy.

Rozdział II.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 2. Jako nowe źródło ciepła może zostać zamontowany:

1) kocioł węglowy retortowy/tłokowy posiadający:

a) aktualne świadectwo badania na ”znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez akredytowane laboratorium,

b) aktualny dokument potwierdzający sprawność urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) aktualny dokument potwierdzający zgodność z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu-oznaczenie „CE”,

d) dopuszczenie źródła ciepła do obrotu handlowego,

e) konstrukcję uniemożliwiającą spalanie odpadów oraz paliw innych niż przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła,

f) minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa.

2) kocioł gazowy posiadający aktualny dokument potwierdzający sprawność urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualny dokument potwierdzający zgodność z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu - oznaczenie „CE” oraz dopuszczenie do obrotu handlowego.

§ 3. Okres użytkowania dotychczasowego źródła nie może być krótszy niż:

1) 7 lat przy wymianie węglowego kotła c.o. na węglowy retortowy/tłokowy i 12 lat przy wymianie kotła gazowego na gazowy, liczony od roku następującego po roku ich zainstalowania,

2) bez ograniczenia wieku przy wymianie węglowego kotła c.o. na gazowy,

3) bez ograniczenia wieku w przypadku likwidacji ogrzewania piecowego (kaflowego) bez względu na rodzaj nowego źródła ciepła.

§ 4. 1. Warunkiem udziału Inwestora w Programie jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowane modernizacji źródła ciepła według obowiązującego wzoru.

2. Terminy przyjmowania wniosków na lata 2011 i 2012 zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

3. Wnioskom spełniającym wymogi formalne zostaną nadane numery według kolejności złożenia, stanowiące o pierwszeństwie uzyskania dotacji przy uwzględnieniu wniosków złożonych do Programu w latach poprzednich, potwierdzonych złożeniem wniosku o dotację. Brak złożenia wniosku w terminie uznany będzie za rezygnację z uczestnictwa Inwestora w Programie.

4. Wnioski, które nie zostaną przyjęte do realizacji na dany rok będą traktowane jako wnioski rezerwowe.

5. W przypadku zwolnienia się miejsca do realizacji w danym roku zostanie ono uzupełnione według kolejności zgłoszeń wnioskiem rezerwowym o którym mowa w ust. 4.

6. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w latach 2011 - 2012 tracą ważność.

7. Zarejestrowane wnioski podlegają weryfikacji przez dokonanie przeglądu dotychczasowego źródła ciepła i zgodności danych zawartych we wniosku. Brak spełnienia wymogów spowoduje skreślenie wniosku z Programu.

§ 5. 1. Ilość wniosków przyjętych do realizacji i do dofinansowania na dany rok uzależniona jest od środków finansowych na dotacje.

2. O wprowadzeniu wniosku do Programu danego roku Inwestor zostaje powiadomiony pisemnie i zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów warunkujących podpisanie umowy dotacji:

1) wypis z księgi wieczystej z datą wydania do 6 miesięcy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, potwierdzający stan faktyczny prawa władania nieruchomością objętą modernizacją,

2) wstępną opinię kominiarską,

3) protokół z inwentaryzacji kotłowni określający w szczególności dobór mocy nowego źródła ciepła,

4) kosztorys inwestorski modernizacji źródła ciepła w zakresie kosztów kwalifikowanych,

5) potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej lub prawomocną decyzję pozwolenia na budowę bądź przebudowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Rozdział III.
Wysokość i sposób rozliczania dotacji

§ 6. 1. Źródłami finansowania w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych modernizacji źródła ciepła, z zastrzeżeniem ust.3, 7 i 8, są:

1) dotacja Gminy Czechowice-Dziedzice udzielona Inwestorowi na zasadach i warunkach określonych niniejszą uchwałą,

2) środki własne Inwestora w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a dotacją z budżetu Gminy.

2. Kosztami kwalifikowanymi są koszty związane wyłącznie z realizacją następującego zakresu rzeczowego robót dotyczącego modernizacji źródła ciepła:

1) demontaż i zniszczenie przez Wykonawcę dotychczasowego źródła ciepła,

2) zakup, dostawa i montaż nowego źródła ciepła przez Wykonawcę,

3) dostawa i montaż niezbędnego zakresu instalacji c.o. w kotłowni dla nowego źródła ciepła przez Wykonawcę,

4) dostawa i montaż wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność na podstawie wstępnej opinii kominiarskiej,

5) rozruch końcowy zmodernizowanej kotłowni.

3. Wysokość kosztów kwalifikowanych związanych z zakresem robót określonych w ust. 2 zostaje uznana jako wartość nie przekraczająca kwoty ( łącznie z podatkiem VAT ) odpowiednio dla:

1) kotła węglowego: 12 000,00 zł,

2) kotła gazowego: 12 000,00 zł.

4. Koszty kwalifikowane dotyczące modernizacji źródła ciepła określa się wstępnie na podstawie opracowanego z uwzględnieniem ust. 2 kosztorysu inwestorskiego, a ostateczną wysokość kosztów kwalifikowanych określa sporządzony przez Wykonawcę kosztorys powykonawczy zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Koszty niekwalifikowane nie mogą być wliczone do kosztów kwalifikowanych przewidzianych do współfinansowania w formie dotacji przez Gminę.

6. Inspektora Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia Inwestor.

7. Dotacja Gminy stanowi równowartość 60% kosztów kwalifikowanych modernizacji źródła ciepła u Inwestora ( łącznie z podatkiem VAT ) jednakże nie może być większa niż odpowiednio dla montażu:

1) kotła węglowego: 7 200,00 zł,

2) kotła gazowego: 7 200,00 zł.

8. Finansowanie kosztów kwalifikowanych powyżej wartości dotacji oraz kosztów niekwalifikowanych, a także kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów warunkujących realizację zadania w całości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt Inwestor.

§ 7. 1. Przyznanie dotacji Inwestorowi następuje na podstawie podpisanej pomiędzy Inwestorem a Gminą umowy dotacji na modernizację źródła ciepła.

2. Podpisanie umowy dotacji może nastąpić po zabezpieczaniu środków finansowych w budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice.

3. Inwestor w umowie zawartej z Wykonawcą wyodrębni koszty kwalifikowane modernizacji źródła ciepła wg zasad określonych w § 6 ust. 4.

4. Inwestor jest zobowiązany do przedstawienia Gminie faktury za modernizację źródła ciepła z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych.

5. Rozliczenie kosztów niekwalifikowanych następuje pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą lub innymi osobami działającymi na zlecenie Inwestora bez udziału Gminy.

6. Przekazanie dotacji z budżetu Gminy na rachunek Inwestora nastąpi na podstawie zweryfikowanego wniosku Inwestora o wypłatę dotacji według obowiązującego wzoru.

7. Realizacja modernizacji źródła ciepła przyjętej w danym roku winna zakończyć się w terminie pozwalającym na rozliczenie dotacji przez Gminę w roku budżetowym.

§ 8. 1. Inwestor może odstąpić od uczestnictwa w Programie danego roku przed podpisaniem umowy dotacji na modernizację źródła ciepła.

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 nie wyklucza Inwestora z udziału w Programie w latach następnych, jeżeli jego edycje będą wznawiane.

§ 9. Burmistrz w drodze zarządzania określi wzór wniosku o udzielenie dotacji, wzór umowy dotacji oraz wzór wniosku o wypłatę dotacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »