| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Pszsczyna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 403 ust. 2 – ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Pszczyna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pszczyna, w formie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności :

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom,

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 3. Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie określana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między gminą Pszczyna a wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych postanowieniami umowy.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku (Dz.U.UE.L06.379.5)

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ubiegające się o pomoc, są zobowiązane do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, określonych w odrębnych przepisach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 31 marca 2011 r.

Zasady finansowania kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pszczyna.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Pszczyna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Pszczyna.

2. Dotacja ma charakter częściowej rekompensaty kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów azbestowych z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Pszczyna.

3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania do przetransportowania i zeskładowania na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest, wytworzonych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) oraz zdemontowanych w roku 2010 , z zachowaniem obowiązujących przepisów.

4. Z dotacji może skorzystać każdy podmiot wymieniony w § 2 uchwały, który ma tytuł prawny do nieruchomości lub budynku zlokalizowanego na terenie gminy Pszczyna.

5. Podstawą wypłaty dotacji celowej jest umowa zawarta pomiędzy gminą Pszczyna a wnioskodawcą.

§ 2. Warunkiem dofinansowania jest:

1) usunięcie i unieszkodliwienie elementów zawierających azbest stosowanych w budownictwie, przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję zezwalającą na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

2) przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest” (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) warunkiem koniecznym ubiegania się o dotacje celową na inwestycję określoną w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wnioski należy składać do 31 października danego roku, z zastrzeżeniem, iż zakończenie wykonania prac nie może przekroczyć 30 listopada danego roku;

3) realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na zadanie w uchwale budżetowej;

4) wniosek osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie inwestycji wykonania prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych winien zawierać:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

5) podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

a) oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.),

6) podstawą do zawarcia umowy pomiędzy gminą Pszczyna a wnioskodawcą jest pozytywna ocena merytoryczna wniosku;

7) wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o przyznaniu dotacji;

8) umowa dotacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy z gminą Pszczyna następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:

a) dowodu tożsamości (do wglądu)/dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania podmiotu,

b) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/nieruchomości lub zgody właściciela/użytkownika wieczystego na realizację zadania (oryginał do wglądu),

c) kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity D. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

d) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i składowanie na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),

e) kserokopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego odpady zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu).

§ 4. Kwotę dotacji ustala się na podstawie łącznej powierzchni lub wagi elementów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko. Ustala się, z zastrzeżeniem § 5, że wysokość dofinansowania wynosi:

1) 25 zł za 1m2 usuniętych z elewacji lub dachu wyrobów zawierających azbest;

2) w przypadku usuwania pozostałych elementów (rury, izolacje cieplne itp.) 1,20 zł za 1 kg;

3) 0,80 zł za 1 kg odpadów azbestowych wytworzonych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

§ 5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków), poniesionych przez dotowanego i nie więcej niż 6.000 zł.

§ 6. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo, przelewem za wskazany w umowie rachunek bankowy, bądź gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 3 pkt 8.

§ 7. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali środków, będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 8. 1. Gmina Pszczyna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych na terenie posesji, zarówno przed przystąpieniem do realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu.

2. Czynności kontrolnych mogą dokonywać osoby upoważnione.

3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności kontrolę:

1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym;

2) wykonania zadania zgodnie z umową;

3) udokumentowania sposobu realizacji zadania.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

OŚ - azbest - załącznik Nr 2 - wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »