| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Pszsczyna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 403 ust. 2 – ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Pszczyna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pszczyna, w formie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Prawo do dotacji przysługuje:

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności :

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom,

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 3. Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie określana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między gminą Pszczyna a wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych postanowieniami umowy.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku (Dz.U.UE.L06.379.5)

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ubiegające się o pomoc, są zobowiązane do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, określonych w odrębnych przepisach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 31 marca 2011 r.

Zasady finansowania kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pszczyna.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Pszczyna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Pszczyna.

2. Dotacja ma charakter częściowej rekompensaty kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów azbestowych z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Pszczyna.

3. Dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania do przetransportowania i zeskładowania na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest, wytworzonych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.) oraz zdemontowanych w roku 2010 , z zachowaniem obowiązujących przepisów.

4. Z dotacji może skorzystać każdy podmiot wymieniony w § 2 uchwały, który ma tytuł prawny do nieruchomości lub budynku zlokalizowanego na terenie gminy Pszczyna.

5. Podstawą wypłaty dotacji celowej jest umowa zawarta pomiędzy gminą Pszczyna a wnioskodawcą.

§ 2. Warunkiem dofinansowania jest:

1) usunięcie i unieszkodliwienie elementów zawierających azbest stosowanych w budownictwie, przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję zezwalającą na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

2) przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest” (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) warunkiem koniecznym ubiegania się o dotacje celową na inwestycję określoną w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wnioski należy składać do 31 października danego roku, z zastrzeżeniem, iż zakończenie wykonania prac nie może przekroczyć 30 listopada danego roku;

3) realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na zadanie w uchwale budżetowej;

4) wniosek osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie inwestycji wykonania prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych winien zawierać:

a) opis zadania przewidzianego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania,

5) podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

a) oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404, z późn. zm.),

6) podstawą do zawarcia umowy pomiędzy gminą Pszczyna a wnioskodawcą jest pozytywna ocena merytoryczna wniosku;

7) wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o przyznaniu dotacji;

8) umowa dotacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy z gminą Pszczyna następuje po przedstawieniu następujących dokumentów:

a) dowodu tożsamości (do wglądu)/dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania podmiotu,

b) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/nieruchomości lub zgody właściciela/użytkownika wieczystego na realizację zadania (oryginał do wglądu),

c) kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity D. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

d) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i składowanie na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest (dokument po skasowaniu tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),

e) kserokopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego odpady zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu).

§ 4. Kwotę dotacji ustala się na podstawie łącznej powierzchni lub wagi elementów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko. Ustala się, z zastrzeżeniem § 5, że wysokość dofinansowania wynosi:

1) 25 zł za 1m2 usuniętych z elewacji lub dachu wyrobów zawierających azbest;

2) w przypadku usuwania pozostałych elementów (rury, izolacje cieplne itp.) 1,20 zł za 1 kg;

3) 0,80 zł za 1 kg odpadów azbestowych wytworzonych przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

§ 5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków), poniesionych przez dotowanego i nie więcej niż 6.000 zł.

§ 6. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo, przelewem za wskazany w umowie rachunek bankowy, bądź gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w § 3 pkt 8.

§ 7. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali środków, będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 8. 1. Gmina Pszczyna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonywania prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych na terenie posesji, zarówno przed przystąpieniem do realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu.

2. Czynności kontrolnych mogą dokonywać osoby upoważnione.

3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności kontrolę:

1) zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym;

2) wykonania zadania zgodnie z umową;

3) udokumentowania sposobu realizacji zadania.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

OŚ - azbest - załącznik Nr 2 - wniosek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »