| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie określenia warunków, zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 27 ust. 1, art. 31 ust. 1, 2 i 3, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanowić nagrody i wyróżnienia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerów.

2. Określić warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień, rodzaje nagród i wyróżnień oraz wysokość nagród pieniężnych, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, uprawiającym sport w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz ich trenerom, Prezydent Bytomia może przyznać nagrodę pieniężną.

2. Nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi, który brał udział w:

1) organizowanych przez uprawnione światowe i europejskie federacje, związki, centrale sportowe – Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, Pucharze Świata lub Europy, Lidze Światowej lub Europejskiej;

2) organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe – ligach ogólnopolskich, Mistrzostwach i Pucharach Polski.

3. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:

1) jest zawodnikiem klubu sportowego mającego swoją siedzibę w Bytomiu;

2) jest mieszkańcem Bytomia.

4. Nagroda może być przyznana trenerowi zawodnika, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3.

5. Zawodnik oraz jego trener może otrzymać nagrodę pieniężną wyłącznie za jedno najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w roku poprzedzającym dany rok budżetowy.

§ 3. 1. Nagrody pieniężne przyznawane są raz w roku.

2. Klub sportowy składa wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej zawodnikowi lub zawodnikowi i trenerowi, który spełnia kryteria określone w § 2.

3. Wzór wniosku o nagrodę jest określony w załączniku nr 3 do uchwały.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: wycofania przez wnioskodawcę lub braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

6. Do wniosku dołącza się dokument uprawnionego polskiego związku sportowego potwierdzający osiągnięcie wyniku sportowego, za który ma być przyznana nagroda pieniężna.

7. Wnioski do nagród pieniężnych należy składać w terminie do końca stycznia roku następnego po osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego.

8. Wnioski do nagród pieniężnych w roku wejścia w życie uchwały należy składać w terminie do 31 maja 2011 roku.

9. Wnioski do nagrody pieniężnej przyjmuje i weryfikuje pod względem formalnym Referat Sportu, który przedstawia je Radzie Sportu celem ich zaopiniowania.

§ 4. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerom Prezydent Bytomia może przyznać wyróżnienia.

2. Wyróżnieniami są nagrody honorowe, plakietki, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Wyróżnienie może być przyznane na wniosek klubu sportowego lub z własnej inicjatywy Prezydenta Bytomia.

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody pieniężne uchwalana będzie corocznie w budżecie Gminy Bytom w części przeznaczonej na kulturę fizyczną i sport.

2. Wysokość indywidualnej nagrody dla zawodnika jest ustalana na postawie zasad wyceny punktowej określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały poprzez przemnożenie ilości uzyskanych punktów przez wartość 1 punktu przeliczeniowego.

3. Kwota nagrody dla najwyżej wynagrodzonego zawodnika zespołu nie może być wyższa niż 3-krotność średniej nagrody zawodnika w zespole.

4. Sposób wyliczenia wartości 1 punktu przeliczeniowego jest określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się maksymalną wysokość nagrody pieniężnej dla trenera nagrodzonego zawodnika na 50% kwoty przyznanej zawodnikowi.

6. Ustala się maksymalną wysokość nagrody pieniężnej dla trenera nagrodzonego zespołu na 50% kwoty najwyższej nagrodzonego zawodnika zespołu.

§ 6. Lista osób nagrodzonych podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/284/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Bytomia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Grzegorz Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/104/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 marca 2011 r.

Tabela określająca wysokość indywidualnej nagrody dla zawodnika – wycena punktowa:

LP.

RODZAJ ZAWODÓW


ZAJĘTE MIEJSCE W ZAWODACH

INDYWIDUALNE DYSCYPLINY SPORTU

GRY ZESPOŁOWE

I

II

III

IV-V

VI-VIII

UDZIAŁ

1.

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

MISTRZOSTWA ŚWIATA PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

100

90

75

55

40

35

MISTRZOSTWA EUROPY PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

CHAMPIONS LEAGUE PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

2.

MISTRZOSTWA ŚWIATA

MISTRZOSTWA ŚWIATA POZOSTAŁE GRY ZESPOŁOWE

80

72

60

42

35

PUCHAR EUROPEJSKI PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

3.

MISTRZOSTWA EUROPY

MISTRZOSTWA EUROPY POZOSTAŁE GRY ZESPOŁOWE

65

57

46

35

26

PUCHAR ŚWIATA

REPREZENATANT POLSKI PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

4.

PUCHAR EUROPY

EKSTRAKLASA PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

46

38

30

26

22

MISTRZOSTWA ŚWIATA MŁODZIEŻY

PUCHAR POLSKI PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

5.

MISTRZOSTWA POLSKI

EKSTRAKLASA: KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, HOKEJ NA LODZIE MĘŻCZYZN

24

21

17

15

13

MISTRZOSTWA EUROPY MŁODZIEŻY

I LIGA PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN

MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW

PUCHAR POLSKI: KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, HOKEJ NA LODZIE MĘŻCZYZN

PUCHAR ŚWIATA MŁODZIEŻY

REPREZENTANT POLSKI KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, HOKEJ NA LODZIE MĘŻCZYZN

6.

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW

II LIGA PIŁKA NOŻNA
MĘŻCZYZN

18

16

13

11

MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW MŁODSZYCH

EKSTRAKLASA POZOSTAŁE GRY ZESPOŁOWE

PUCHAR POLSKI

I LIGA KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, HOKEJ NA LODZIE MĘŻCZYZN

PUCHAR EUROPY MŁODZIEŻY

REPREZNTANT POLSKI POZOSTAŁE GRY

PUCHAR POLSKI
POZOSTAŁE GRY ZESPOŁOWE

7.

PUCHAR ŚWIATA JUNIORÓW

I LIGA POZOSTAŁE GRY

12

10

7

MISTRZOSTWA EUROPY JUNIORÓW MODSZYCH

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIEŻY: KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, HOKEJ NA LODZIE MĘŻCZYZN

MŁODZIEŻOWY REPREZENTANT POLSKI

8.

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIEŻY

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIEŻY POZOSTAŁE GRY

9

7

5

PUCHAR ŚWIATA JUNIORÓW MŁODSZYCH

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW: KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, HOKEJ NA LODZIE MĘŻCZYZN

PUCHAR EUROPY JUNIORÓW

REPREZENTANT POLSKI JUNIORÓW

9.

PUCHAR EUROPY JUNIORÓW MŁODSZYCH

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW POZOSTAŁE GRY

4

3

2

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH: KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA, HOKEJ NA LODZIE MĘŻCZYZN

PUCHAR POLSKI MŁODZIEŻY

REPREZNTANT POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH

10.

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIORÓW MŁODSZYCH
POZOSTAŁE GRY

3

2

1

Zasady wyceny punktowej:

1) Dyscypliny i konkurencje sportowe nieolimpijskie otrzymują 60% wartości punktów określonych w tabeli.

2) Za potwierdzone formalnie rekordy Świata, Europy i Polski może być przyznana nagroda w wysokości nagrody za tytuł odpowiednio mistrza Świata, Europy i Polski.

3) W indywidualnych dyscyplinach sportowych w rywalizacji sportowej na poziomie Mistrzostw Polski i Pucharu Polski nagroda może być przyznana jedynie za zajęcie miejsc I-III.

4) W grach zespołowych przyznaje się maksymalną ilość nagród indywidualnych dla poszczególnych zespołów: hokej 22, piłka nożna 17, rugby 11-osobowe 16, piłka ręczna 14, piłka wodna 10, rugby 7- osobowe 10, siatkówka 9, koszykówka 8.

5) W dyscyplinach sportu, w których rozgrywa się na poziomie międzynarodowym turnieje wysokiej rangi zamiast Mistrzostw Świata i Europy np. tenis - nagrody przyznaje się odpowiednio do rangi turnieju wg kwalifikacji zgłoszonej przez wnioskodawcę i opiniowanej przez Radę Sportu.

6) Bez względu na oficjalne określenia lig w danych dyscyplinach sportu pod pojęciem ekstraklasa, I liga, II liga rozumie się pierwszy, drugi i trzeci poziom oficjalnych rozgrywek ogólnopolskich.

7) Za wysokie wyniki w ogólnopolskich i międzynarodowych rozgrywkach zespołowych w indywidualnych dyscyplinach sportu zawodnicy otrzymują 100% nagrody (np. w sztafetach lekkoatletycznych, deblu w tenisie).

8) Za zajęcie w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w najwyższej klasie rozgrywkowej (czyt. Ekstraklasa) miejsca od 9 do 14 każdy ze zgłoszonych zawodników drużyny otrzymuje 16 pkt.

9) Zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w drużynowych ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w indywidualnych dyscyplinach sportu otrzymują punkty wg następującej klasyfikacji:

Ekstraklasa

1.liga

1.miejsce – 24 pkt

1.miejsce – 18 pkt

2.miejsce – 21 pkt

2.miejsce – 16 pkt

3.miejsce – 17 pkt

3.miejsce – 13 pkt

4-5.miejsce – 15 pkt

6-8.miejsce – 13 pkt


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/104/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 marca 2011 r.

Sposób wyliczenia 1 punktu przeliczeniowego i wysokości nagrody dla zawodnika/trenera

S – suma punktów przydzielonych dla nagrodzonych zawodników/trenerów zgodnie z załącznikiem nr 1,

P – pula pieniężna na nagrody przydzielona zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały,

1 pkt – wartość 1 punktu przeliczeniowego,

L – liczba przyznanych punktów zgodnie z załącznikiem nr 1,

N – wysokość indywidualnej nagrody dla zawodnika/trenera,

1 pkt = P/S wyrażone w PLN/pkt zaokrąglone do 1 PLN w dół

N = L x 1 pkt wyrażone w PLN


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/104/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 marca 2011 r.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia* dla sportowca/trenera* osiągającego wysokie wyniki sportowe *(niepotrzebne skreślić)

Wnioskodawca:

1) nazwa:

2) forma prawna:

3) adres, telefon, fax. poczta elektroniczna:

Kandydat:

1) imię nazwisko:

2) macierzysty klub sportowy/ polski związek sportowy:

3) adres zamieszania:

4) telefon, poczta elektroniczna:

5) miejsce i data urodzenia:

6) imiona rodziców:

7) PESEL:

8) NIP:

9) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej:

10) adres właściwego Urzędu Skarbowego:

11) nazwa banku numer rachunku:

12) dane przedstawicieli ustawowych lub opiekunów w przypadku niepełnoletniości:

Charakterystyka sportowa kandydata:

1) uprawiana dyscyplina/konkurencja:

2) numer licencji zawodniczej:

3) kategoria wiekowa:

4) dotychczasowe kluby sportowe:

5) trener klubowy:

6) członkostwo w kadrze narodowej:

7) osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody (z podaniem kategorii wiekowej oraz miejsca i daty zawodów):

a) w Mistrzostwach Świata:

b) w Mistrzostwach Europy:

c) w Pucharze Świata lub Europy:

d) w Mistrzostwach Polski:

e) w Pucharze Polski:

f) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży:

g) inne:

Inne uwagi:

data i miejsce wypełnienia wniosku:

pieczęć i podpis wnioskodawcy:

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »