| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/V/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 13 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 32 440 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

1) bieżące w wysokości 31 612 600,00 zł, w tym :

- 513 190,00 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 828 000,00 zł, w tym:

- 538 000,00 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 38 051 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29 809 800,00 zł. z tego :

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21 580 161,00 zł, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 584 435,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 995 726,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 136 141,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 123 832,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 719 666,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000,00 zł.

3. wydatki majątkowe w wysokości 8 241 800,00 zł, z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 241 800,00 zł. w tym : wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 826 400,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,

2) celową w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5 611 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 750 000,00 zł,

1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 861 000,00 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 511 612,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900 612,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 611 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900 612,99 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 217 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

3. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł. z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. Dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane , zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych .

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. W trakcie wykonywania budżetu dopuszcza się zaliczanie wpływów na zwroty wydatków w przypadku gdy zwroty dotyczą roku bieżącego .

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 Dochody uchwała budżetowa na 2011r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 Wydatki uchwała budżetowa na 2011 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2011r Limity wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 r Przychody Rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2011r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2011r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2011r

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »