| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/V/2011 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 13 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 32 440 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

1) bieżące w wysokości 31 612 600,00 zł, w tym :

- 513 190,00 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) majątkowe w wysokości 828 000,00 zł, w tym:

- 538 000,00 zł. dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 38 051 600,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29 809 800,00 zł. z tego :

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21 580 161,00 zł, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 584 435,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 995 726,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2 136 141,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 123 832,00 zł.

d) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 719 666,00 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 250 000,00 zł.

3. wydatki majątkowe w wysokości 8 241 800,00 zł, z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 241 800,00 zł. w tym : wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 826 400,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,

2) celową w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5 611 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 750 000,00 zł,

1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 861 000,00 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 511 612,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900 612,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 611 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900 612,99 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 217 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

3. Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł. z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 9. Dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki z nimi związane , zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych , nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych .

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. W trakcie wykonywania budżetu dopuszcza się zaliczanie wpływów na zwroty wydatków w przypadku gdy zwroty dotyczą roku bieżącego .

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 Dochody uchwała budżetowa na 2011r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 Wydatki uchwała budżetowa na 2011 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2011r Limity wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 r Przychody Rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2011r

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2011r

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2011r

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 19/V/2011
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 13 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2011r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »