| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44/VII/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzory druków dokumentów niezbędnych w pracy zespołu:

a) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym – stanowiący załącznik nr 2.

b) Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych – stanowiący załącznik nr 3.

c) Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

e) Protokół z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego – stanowiący załącznik nr 6.

f) Sprawozdanie z podjętych działań w pracy z rodziną - stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

g) Lista obecności z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego- stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 36/VI/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odowływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/VII/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Regulamin w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

§ 1. Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. z 2009, Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007r., Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ustala tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Boronów, zwanego dalej Zespołem oraz określa warunki jego funkcjonowania.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych, reprezentujący instytucje publiczne; jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi.

4. Wójt Gminy występuje pisemnie do osób zarządzających podmiotami, o których mowa w pkt. 3, o wyznaczenie osób do pracy w Zespole.

5. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt. 4, Wójt Gminy podpisuje porozumienie (z wyłączeniem kuratorów sądowych) z podmiotami, z których osoby będą członkami Zespołu. Przed podpisaniem porozumienia, osoba wyraża pisemną zgodę na pracę w Zespole.

6. Wójt Gminy po podpisaniu porozumień, o których mowa w pkt. 5, powołuje w formie Zarządzenia członków Zespołu.

7. Wójt Gminy odwołuje członków Zespołu na ich wniosek, na wniosek przewodniczącego Zespołu, bądź na wniosek podmiotu, z którym zawarte zostało porozumienie.

8. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem wyboru przewodniczącego i jego zastępcy zwołuje Wójt Gminy, w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania porozumień, o których mowa w pkt. 5. Przewodniczący i jego zastępca wybrany zostaje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

9. Osoby wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.

10. Zespół interdyscyplinarny w ramach interwencji kryzysowej udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa psychologicznego lub prawnego.

11. Działania Zespołu koncentrują się na ustaleniu problemu, istniejących możliwości rozwiązywania problemu, toku postępowania z danym przypadkiem.

§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

- zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół działań,

- zwoływanie i informowanie o posiedzeniach Zespołu,

- przewodniczenie posiedzeniom Zespołu,

- powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,

- zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu innych osób, niebędących jego członkami, które mogą wspierać Zespół w realizacji zadań,

- • informowanie członków Zespołu o terminie posiedzenia nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.

3. Kierowanie i koordynowanie pracami Zespołu w szczególności:

- przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej (w tym także Niebieskich Kart) i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

- tworzenie własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy domowej, takich jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z osobami, protokołów z rozmów z ofiarami przemocy domowej i członkami ich rodzin,

- kierowanie ofiar przemocy domowej do specjalistów,

- występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną (art. 207 k. k.),

- wspólnie z dzielnicowym podejmowanie działań interwencyjnych lub innych działań prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocą w rodzinie,

- odwoływanie się od decyzji prokuratora, jeżeli zapadła decyzja o umorzeniu postępowania, a odwołanie jest zasadne,

- motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej,

- inicjowanie podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących przemoc, poprzez działania Zespołu,

- monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- prowadzenie całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej,

- występowanie w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art. 207 k. k. ,tj. o znęcanie się nad rodziną lub innych przestępstwach związanych z przemocą w rodzinie w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu karnym przed sądem.

§ 4. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół działa w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Boronowie.

2. Obsługę zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Zwołanie Zespołu w przypadku zgłoszenia osoby lub rodziny wymaga uzyskania pisemnej zgody osoby lub rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach jego pracy.

5. Zastrzega się, że w sytuacjach wyjątkowych (w przypadku zagrożenia dobra dziecka lub sytuacji przemocy w rodzinie, występujących patologii), Zespół zwołuje się w trybie natychmiastowym, bez wymaganej zgody.

6. Na posiedzeniach Zespół ustala program prac, pomocy rodzinie i określa osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych części pracy z osobą, rodziną.

7. Program pomocy rodzinie, o którym mowa w pkt. 6, ustala się przy uczestnictwie rodziny, której sprawa dotyczy lub bez uczestnictwa, w zależności od podjętej procedury działania.

8. Pracami Zespołu kieruje jego przewodniczący.

9. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych które uzyskali przy realizacji zadań.

10. Ze spotkań Zespołu sporządza się listę obecności oraz protokół.

11. Zespół prowadzi następującą dokumentację:

- Wniosek o zwołanie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Protokoły z posiedzeń Zespołu,

- Uwagi Zespołu,

- Analiza sytuacji i plan dalszych działań,

- Monitorowanie sytuacji rodziny,

- Wniosek do prokuratury o popełnienie przestępstwa,

- Wniosek do sądu o wgląd w sytuację dziecka.

§ 5. Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Główne cele pracy:

1. Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów.

2. Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu patologiom, przemocy w rodzinie.

§ 6. Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy.

2. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i uruchamiania procedur mających na celu jej powstrzymanie.

3. Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania i zgłoszenia przemocy domowej.

4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb.

5. Zbieranie i przekazywanie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie w gminie.

6. Gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

7. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy - organizowanie szkoleń, konferencji, itp.

§ 7. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o którym mowa w § 3, może zostać złożony na specjalnym druku za pośrednictwem instytucji (policji, ośrodka pomocy społecznej itd.) lub osoby upoważnionej.

§ 8. W związku z prowadzonym rejestrem rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej instytucje wchodzące w skład lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobowiązane są do przekazywania Przewodniczącemu Zespołu informacji na temat rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty lub informacji na temat rodzin, w których występuje problem przemocy domowej.

§ 9. Zespół w uzasadnionych przypadkach znęcania się nad rodziną, stosowania przemocy – zawiadamia Prokuraturę Rejonową w Lublińcu, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »