| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/29/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Soborzycach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h, art.40 ust.2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.17 ust.2 pkt 3, art.18 ust.1 pkt 5 i art.51c ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami) art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 pkt 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz.1586) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Soborzycach w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona i Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VII/29/11
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 31 marca 2011 r.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach zwany dalej Domem działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami);

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 1994 roku, Nr 111, poz.535 z późniejszymi zmianami);

3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 roku w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy i środowiskowych domach samopomocy (Dz.U. z 1996 roku, Nr 5, poz. 38);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami);

6) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz.1223);

7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz.1458 z późniejszymi zmianami);

8) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 23, poz.1586);

9) innych właściwych ustaw;

10) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Dąbrowa Zielona, finansowaną za jej pośrednictwem przez Wojewodę Śląskiego, realizujacą zadania zlecone gminie przez administrację rzadową, określone w ustawie o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego oraz innych właściwych przepisach.

2. Nadzór nad Domem sprawuje Wójt Gminy Dąbrowa Zielona i Wojewoda Śląski.

§ 3. 1. Siedzibą Domu jest miejscowość Soborzyce, Plac Wolności 1, Gmina Dąbrowa Zielona.

2. Nieruchomość przeznaczona na siedzibę Domu jak również działka, na której się znajduje są własnością Gminy Dąbrowa Zielona.

3. Dom swoją działalnością obejmuje teren gminy Dąbrowa Zielona. Do Domu mogą być przyjęte osoby z gmin ościennych a podstawą przyjęcia w\w osób jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Dąbrowa Zielona a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych gmin.

4. Dom jest przystosowany na przyjęcie 20 uczestników w formie dziennego pobytu oraz posiada 2 miejsca całodobowego pobytu.

§ 4. 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, dla osób przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ A,B), nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej.

2. Dzialalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem działalności Domu jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

3. Tryb wydawania decyzji o skierowaniu do Domu oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności określają właściwe przepisy.

II. CEL I ZADANIA ŚDS

§ 5. 1. Celem dzialalności Domu jest stworzenie warunków społecznego oparcia i pomoc uczestnikom oraz ich rodzinom w dostosowaniu do życia w społeczeństwie, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji, dążenie do osiągnięcia przez nich samodzielności życiowej oraz łagodzenie niedostatków bytowych.

2. Do podstawowych zadań Domu należy:

a) optymalizacja funkcjonowania uczestników na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i zawodowej poprzez adekwatne formułowanie oferty terapeutycznej Domu

b) organizowanie i realizacja działań integracyjnych sprzyjających rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników

c) prowadzenie dzialań o charakterze informacyjnym i promocyjnym celem kształtowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej a tym samym zmiany postaw społecznych wobec nich

d) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdzialanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji poprzez aktywny udział uczestników w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

e) propagowanie idei pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

f) promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.

§ 6. 1. W zakresie realizacji powyższych zadań Dom świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

2. W celu realizacji powyższych zadań Dom współpracuje z rodzinami (opiekunami), placówkami służby zdrowia, odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA ŚDS

§ 7. 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik Domu, który jest odpowiedzialny za prawidłowe jego funkcjonowanie i reprezentowanie go na zewnątrz.

2. Kierownikiem może być osoba spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu o środowiskowych domach samopomocy.

3. Kierownik Domu działa jednoosobowo na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

4. Strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Kierownika Domu w uzgodnieniu z Wojewodą Śląskim i zatwierdzony przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

5. Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego winni być zapoznani wszyscy uczestnicy i pracownicy Domu.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE ŚDS

§ 8. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Dąbrowa Zielona i prowadzi gospodarkę finansowo - księgową zgodnie z zsadami określonymi w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2. Utrzymanie i funkcjonowanie Domu finansowane jest ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Gminy Dąbrowa Zielona.

3. Dom funkcjonuje na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego przez Kierownika Domu po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 9. Dochodami Domu są dochody uzyskane z:

1. Dotacji od Wojewody Śląskiego;

2. Dofinansowania ze środków własnych budżetu gminy:

3. Innych dochodów i darowizn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy obsługę finansowo - księgową prowadzi we własnym zakresie.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 11. Kierownik Domu zarządza mieniem oddanym do używania bądź nabytym w związku z prowadzeniem działalności w zakresie i formach określonych w odrębnych przepisach.

V. NADZÓR I KONTROLA

§ 12. 1. Nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy sprawują organy administracji rządowej i samorządowej w zakresie swoich kompetencji.

2. Kierownik Domu zapewnia nadzór i kontrolę wewnętrzną zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. 1. Statut ŚDS nadaje Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej.

2. Zmian ststutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 15. Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »