| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/78/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Skoczów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, od 7.30 do 12.30.

§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych przekraczającą wymiar zajęć o którym mowa w § 1.

2. Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin obecności dziecka oraz stawki określonej w ust. 1.

§ 3. 1. Wprowadza się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w § 2 ust. 1:

1) dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, uczęszczającego do tego samego przedszkola w tym samym roku szkolnym – w wysokości 50%,

2) dla rodzin uprawnionych do świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej z uwagi na kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 23 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - w wysokości 50%.

3) dla rodzin dzieci niepełnosprawnych – w wysokości 50% odpłatności za dziecko niepełnosprawne.

2. Wyżej wymienione ulgi nie podlegają zsumowaniu i są udzielane na udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora przedszkola.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/340/2008 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola publiczne Gminy Skoczów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »