| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/78/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Skoczów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, od 7.30 do 12.30.

§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych przekraczającą wymiar zajęć o którym mowa w § 1.

2. Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin obecności dziecka oraz stawki określonej w ust. 1.

§ 3. 1. Wprowadza się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w § 2 ust. 1:

1) dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, uczęszczającego do tego samego przedszkola w tym samym roku szkolnym – w wysokości 50%,

2) dla rodzin uprawnionych do świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej z uwagi na kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 23 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - w wysokości 50%.

3) dla rodzin dzieci niepełnosprawnych – w wysokości 50% odpłatności za dziecko niepełnosprawne.

2. Wyżej wymienione ulgi nie podlegają zsumowaniu i są udzielane na udokumentowany wniosek rodziców (opiekunów prawnych) do dyrektora przedszkola.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/340/2008 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola publiczne Gminy Skoczów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »