| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/3/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Bazaltowej w Bieruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Bazaltowej oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia”, zatwierdzonego uchwałą
Nr VIII/2/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 września 2002r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/1/2007 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 25 października 2007r. oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/8/2009 – ujednolicony tekst i rysunek studium z dnia 26 listopada 2009r.

Rada Miejska w Bieruniu

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Bazaltowej w Bieruniu.

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej

i Bazaltowej w Bieruniu obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik

nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej, oznaczone symbolem MNU;

2) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej, oznaczone symbolem PU;

3) teren rolniczy, oznaczony symbolem R;

4) tereny kolejowe, oznaczone symbolem KK;

5) teren drogi publicznej klasy ulicy głównej ruchu przyspieszonego oznaczony symbolem KDGP 2/2;

6) teren drogi publicznej klasy ulicy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony symbolem KDGP 1/2;

7) teren drogi publicznej klasy ulicy lokalnej, oznaczony symbolem KDL1/2;

8) teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej, oznaczony symbolem KDD1/2;

9) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;

10) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS.

2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 zawarto w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 1 - Ustalenia ogólne;

2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) Rozdział 3 - Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony środowiska;

5) Rozdział 5 - Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

6) Rozdział 6 – Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) Rozdział 7 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) Rozdział 8 - Ustalenia końcowe.

§ 3

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Bazaltowej w Bieruniu, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z załącznikami:

1) Załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący część graficzną planu, w którym obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objętego planem miejscowym,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) fragmenty terenów, których wartość wzrosła na skutek ustaleń niniejszego planu miejscowego,

d) symbole identyfikujące przeznaczenie terenu.

2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4

Pozostałe oznaczenia, w tym treść mapy zasadniczej, tereny zamknięte, granica strefy od terenów kolejowych, napowietrzna linia elektroenergetyczna 20kV ze strefą i stacją transformatorową, numer i granica działki ewidencyjnej, kapliczka przydrożna, kategoria przydatności terenu do zabudowy i izolinie prognozowanych osiadań mają charakter informacyjny.

§ 5

Ustalenia planu, o których mowa w §2 ust. 1 opracowano z uwzględnieniem prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru objętego planem.

§ 6

W obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia wymagań:

1) zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 7

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

2) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty niniejszym planem;

3) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczony symbolem cyfrowo – literowym;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej, w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

6) wysokości budynku – należy przez to rozumieć:

a) wysokość mierzoną od poziomu terenu, przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) ilość kondygnacji nadziemnych budynku.

7) zabudowie usługowej użyteczności publicznej lub usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek (lub funkcję), przeznaczoną na potrzeby obsługi bankowej, handlu (na zasadach określonych w planie), gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, w tym hotele, motele, sportu, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

8) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu (ewidencyjną), której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i dalszych ustaleń planu;

9) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m2 oraz wodę powierzchniową na tym terenie, wyrażony jako wskaźnik % powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchni zabudowy działki budowlanej – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni budynku lub wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej, liczonej w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi budynku lub budynków na powierzchnię gruntu do powierzchni działki budowlanej, wyrażonej jako wskaźnik % powierzchni zabudowy działki budowlanej;

11) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy, w tym wolno stojący, o powierzchni reklamowej przekraczającej wymiary 6m2 lub wysokości większej niż 5,0m;

12) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także przewody i urządzenia służące zaspakajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8

1. Ustala się na obszarze objętym planem możliwość rozbiórki istniejących obiektów oraz rozbudowy i zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów, na zasadach określonych w planie.

2. W obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych, zapewniających dojazd dla obsługi terenów, umożliwiających bezpieczny dojazd do działki budowlanej i zapewnienie miejsca postojowego pojazdów sił ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, itp.);

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, jeśli nie będą uniemożliwiać realizacji przeznaczenia podstawowego planu, w tym w szczególności prowadzenie tych tras w liniach rozgraniczających dróg i ulic;

3) makroniwelację na terenach oznaczonych symbolami 1PU do 6PU dla utrzymania poziomu parteru realizowanych budynków ponad poziomem wód gruntowych, w sposób nie pogarszający warunków użytkowania działek sąsiadujących. Przekształcenie to może nastąpić wyłącznie w powiązaniu z inwestycją budowlaną, realizowaną zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

3. W obszarze objętym planem nakazuje się:

1) przed podjęciem zamierzenia inwestycyjnego szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych, ze względu na wahania zwierciadła wody gruntowej;

2) stosowanie zabezpieczeń przeciwwodnych ze względu na płytkie występowanie wody gruntowej.

4. W obszarze objętym planem, zakazuje się lokalizacji:

1) usług polegających na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania, odzysku unieszkodliwiania lub magazynowania odpadów, realizowanej jako działalność podstawowa;

2) reklam wielkoformatowych oraz budowli służących reklamie, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 1PU do 6PU;

3) usług handlu hurtowego, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 1PU do 6PU;

4) ogrodzeń na terenach istniejących i projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych;

5) ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy cieków oznaczonych symbolem 1WS do 4WS;

6) zabudowy w odległości mniejszej niż 5,0 m od granicy cieków oznaczonych symbolem 1WS do 4WS.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenu oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 9

Przeznaczenie, zasady zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ustala się dla terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami planu.

§ 10

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1MNU do 4MNU i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) obiekty małej architektury, place zabaw i gier sportowych;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) drogi wewnętrzne dla obsługi terenów MNU;

4) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MNU.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 30%;

2) powierzchnia zabudowy działki budowlanej – do 60%;

3) wielkość działki:

a) min. 600m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, szerokość frontu działki min. 18,0m,

b) min. 450m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szerokość frontu działki min. 12,0m,

c) min. 1000m2 dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej, szerokość frontu działki min. 20,0m,

d) min. 1500m2 dla zabudowy usługowej wolno stojącej, szerokość frontu działki min. 20,0m;

4) nakaz wydzielania nowych działek budowlanych pod kątem prostym do pasa drogowego z tolerancją +/-15° lub zgodnie z istniejącym układem działek;

5) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe;

6) dachy wielospadowe o nachyleniu powyżej 15°;

7) wskaźniki miejsc postojowych lub garażowych:

a) łącznie min. 1,5 - 2 miejsca postojowe lub garażowe na 1 działkę budowlaną oraz dla lokalu usługowego wydzielonego w budynku jednorodzinnym min. 1 miejsce postojowe na 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego,

b) min. 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej usług dla zabudowy usługowej użyteczności publicznej, w budynku wolno stojącym.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1:

1) lokalizowanie zabudowy usługowej użyteczności publicznej w budynku wolnostojącym wraz z zabudową mieszkaniową dopuszcza się w ilości nie większej niż jeden obiekt na jednej działce, zlokalizowany wyłącznie w pierwszej linii zabudowy od strony dróg publicznych KDL1/2 i KDD1/2;

2) lokalizowanie usług użyteczności publicznej dopuszcza się w ramach lokali użytkowych, wydzielonych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;

3) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MNU zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

4) minimalną odległość nowych obiektów budowlanych od dróg publicznych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni docelowej, przyjmuje się na podstawie ustawy o drogach publicznych.

§ 11

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami 1PU do 6PU i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) drogi wewnętrzne;

2) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów PU;

3) obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

4) obiekty i budowle hydrotechniczne;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) teren biologicznie czynny - min. 15%;

2) powierzchnia zabudowy działki budowlanej – do 60%;

3) wielkość działki - min. 1500m2 dla zabudowy produkcyjno - usługowej i zabudowy usługowej wolno stojącej, szerokość frontu działki min. 20,0m;

4) nakaz wydzielania nowych działek budowlanych pod kątem prostym do pasa drogowego z dopuszczeniem tolerancji +/-15° lub zgodnie z istniejącym układem działek;

5) wysokość zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 16,0m, za wyjątkiem wysokości urządzeń technologicznych;

6) dachy wielospadowe o nachyleniu powyżej 10°;

7) wskaźniki miejsc postojowych lub garażowych - min. 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych oraz min. 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1:

1) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów PU zlokalizowane w granicach działki budowlanej;

2) minimalną odległość obiektów budowlanych od dróg publicznych liczoną od zewnętrznej krawędzi jezdni terenów oznaczonych symbolami KDGP1/2, KDGP2/2 i KDD1/2, przyjmuje się na podstawie ustawy o drogach publicznych;

3) kompozycja zabudowy zblokowana, segmentowa;

4) dopuszcza się na terenie oznaczonym symbolem 4PU utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 493/28 z możliwością remontu i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania na funkcje mieszkaniowo – usługowe, na zasadach określonych jak dla terenu oznaczonego symbolem 4MNU;

§ 12

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem R i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren rolniczy.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenu wymienionego w ust.1 ustala się:

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) dojazdy do terenu rolniczego.

§ 13

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami 1KK i 2KK i ustala się ich przeznaczenie podstawowe, jako tereny kolejowe.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 14

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami 1WS do 4WS i ustala się ich przeznaczenie podstawowe jako tereny wód powierzchniowych.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty i budowle hydrotechniczne.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska

§ 15

1. Ustala się następujące ogólne zasady ochrony środowiska:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym również instalacji radiokomunikacyjnych;

2) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha;

3) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni dróg, ulic i parkingów o powierzchni powyżej 0,1ha w odpowiednich urządzeniach;

4) obowiązek stosowania systemów grzewczych, opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą, a w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej - obowiązek stosowania proekologicznych systemów cieplnych, opartych o spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej;

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz wód opadowych i roztopowych do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

6) zakaz prowadzenie działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

7) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z miejskim planem gospodarki odpadami;

8) nakaz przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych;

9) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej na terenie 3PU i 4PU.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami MNU, dopuszczalny poziom hałasu ustala się jak dla terenów mieszkaniowo- usługowych.

Rozdział 5
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 16

1. Obszar objęty planem położony jest w granicach terenu górniczego eksploatowanego przez KWK „Piast” w Bieruniu.

2. Uwarunkowania górnicze w obszarze objętym planem, obowiązujące w momencie uchwalania planu:

1) II i III kategoria górnicza przydatności terenu do zabudowy;

2) wstrząsy parasejsmiczne o przyspieszeniu do 200mm/s2 ;

3) zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości ok. 1,5m pod powierzchnią terenu;

4) istnieje możliwość podniesienia się zwierciadła wody gruntowej i powstania zalewisk w części północno - wschodniej obszaru objętego planem.

3. Nakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem aktualnych informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskiwanych bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego i stosowanie zabezpieczeń budynków, zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze.

§ 17

1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

2) naturalne zagrożenia osuwaniem mas ziemnych;

3) budowle i urządzenia infrastruktury Obrony Cywilnej;

4) główne zbiorniki wód podziemnych GZWP.

2. Na terenach oznaczonych symbolami 1PU, 3PU, 1MNU i R w strefie 10,0m od granicy terenów kolejowych oraz 20,0m od osi skrajnego toru kolejowego sposób zagospodarowania określa ustawa o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

3. Ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wymagających zachowania stref technicznych.

Rozdział 6
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 18

1. Ustala się następujące ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) w obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;

2) ustalenia w zakresie minimalnych parametrów wydzielanych działek, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Rozdziału 3:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MNU w §10 ust. 3 pkt 3 i 4,

b) dla terenów oznaczonych symbolem PU w §11 ust. 3 pkt 3 i 4.

3) dopuszcza się scalanie a następnie podział działek, pod warunkiem uzyskania parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych Rozdziału 3;

4) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w ustaleniach szczegółowych Rozdziału 3

w celu:

a) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i hydrotechnicznej,

b) powiększenia przyległej działki budowlanej,

c) regulacji granic działki,

d) wyznaczenia dróg wewnętrznych.

2. Minimalna szerokość działek dla dróg wewnętrznych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej – 6,0m.

3. Minimalna szerokość działek dla dróg wewnętrznych na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej użyteczności publicznej – 8,0m.

4. Nakazuje się dla działek obsługiwanych drogą wewnętrzną o charakterze sięgacza realizację placu do zawracania.

Rozdział 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 19

1. W obszarze objętym planem ustala się możliwość lokalizowania nie wyznaczonych na rysunku planu podziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg dla obsługi elementów zagospodarowania w obrębie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.

2. W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w odniesieniu do systemu komunikacji:

1) ustala się system obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem z istniejących i projektowanych ulic, w ramach komunikacji drogowej dróg publicznych i wewnętrznych;

2) w liniach rozgraniczających tereny komunikacji drogowej ustala się możliwość lokalizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i techniczną, miejsc postojowych, wiat przystankowych zintegrowanych z punktami sprzedaży detalicznej, wolno stojących kabin telefonicznych, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury itp.

§ 20

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDGP2/2, o przeznaczeniu podstawowym jako droga publiczna klasy ulicy głównej ruchu przyspieszonego, stanowiący część projektowanego przedłużenia ulicy Turyńskiej do projektowanej drogi ekspresowej S1.

2. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem KDGP1/2, o przeznaczeniu podstawowym jako droga publiczna klasy ulicy głównej ruchu przyspieszonego, stanowiący część ul. Warszawskiej.

3. Dopuszcza się obniżenie klasy ulicy Warszawskiej do klasy ulicy zbiorczej po przedłużeniu ulicy Turyńskiej do projektowanej drogi S1.

4. Utrzymuje się teren oznaczony symbolem KDL1/2, o przeznaczeniu podstawowym jako droga publiczna klasy ulicy lokalnej, w ciągu ul. Bazaltowej.

5. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1, 2, 4 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 21

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDD1/2, o przeznaczeniu podstawowym jako droga publiczna klasy ulicy dojazdowej o szerokościach w liniach rozgraniczających 12,0m, zakończony placem do zawracania.

2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1KDW do 6KDW, o przeznaczeniu podstawowym jako tereny dróg wewnętrznych o następujących szerokościach w liniach rozgraniczających:

1) ulica 1KDW - 12,0m zakończona placem do zawracania o wymiarach min. 20x20m,

2) ulica 2KDW – 8,0m,

3) ulica 3KDW od 6,0m do 8,0m, zakończona placami do zawracania,

4) ulica 4KDW od 5,0 do 8,0m,

5) ulica 5KDW – 6,0m, zakończona placem do zawracania,

6) ulica 6KDW – 6,0m, zakończona placem do zawracania.

3. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się podłączenie ulicy 1KDW do ulicy Warszawskiej po przedłużeniu ulicy Turyńskiej do projektowanej drogi S1.

§ 22

W obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia ogólne, w odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowuje się trasy i parametry istniejących sieci i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia, zmiany trasy oraz przebudowy w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu;

2) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych w sposób nie ograniczający możliwości realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.

§ 23

W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków:

1) zaopatrzenie w wodę z rozbudowywanej rozdzielczej sieci wodociągowej miasta;

2) budowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

3) możliwość stosowania indywidualnych ujęć wody;

4) odprowadzenie ścieków do rozbudowywanej sieci kanalizacji miejskiej;

5) do czasu budowy systemu kanalizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 24

W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz:

1) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych, opartych o centralne źródło ciepła;

2) nakazuje się stosowanie systemów grzewczych, opartych o spalanie paliw w urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej, systemów grzewczych zasilanych energią elektryczną, gazem lub systemów z zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła;

3) źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje miejska sieć gazowa średnioprężna;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci miejskich;

§ 25

W obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej:

1) ustala się zachowanie istniejących systemów infrastruktury telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i infrastruktury radiokomunikacyjnej;

2) ustala się zapewnienie obsługi systemami infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, stosownie do występującego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne, z istniejącego systemu oraz poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej, szczególnie na terenach nowego zainwestowania;

3) ustala się realizację linii telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej w postaci kabli teletechnicznych, ułożonych w kanalizacji teletechnicznej lub doziemnych, prowadzonych w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych ulic, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.

§ 26

1. W obszarze objętym planem dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w §23 do §25 sieci telewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaźników.

2. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych;

3. Wszelkie przyłącza infrastruktury telekomunikacyjnej, określone w §25 i §26 ust. 1 do odbiorców indywidualnych, należy realizować z wykluczeniem linii napowietrznych.

§ 27

1. W obszarze objętym planem ustala się następujące zasady gospodarki odpadami komunalnymi:

1) uczestnictwo w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi miasta;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) selektywne gromadzenie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, powstających odpadów z działalności usługowej, które winny być okresowo odbierane;

4) sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód opadowych.

2. Gospodarka odpadami z działalności produkcyjnej i usługowej, zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozdział 8
Ustalenia końcowe

§ 28

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MNU, 1PU, 2PU, 3PU, 5PU, 6PU, 1KK, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW i 6KDW, ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

2) dla części terenów oznaczonych symbolami 2MNU , 3MNU , 4MNU i 4PU, wskazanych na rysunku planu ustala się stawkę 30%, słownie: trzydzieści procent;

3) dla terenów oznaczonych symbolami R, 2KK,KDGP2/2, KDGP1/2, KDL1/2, KDD1/2, 1WS do 4WS oraz dla części terenów 2MNU, 3MNU, 4MNU i części terenu 4PU nie ustala się stawki procentowej. Z powodu zachowania dotychczasowej funkcji i sposobu użytkowania terenów opłata, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie może być wniesiona.

§ 29

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 30

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/3/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Zalacznik1.JPG

zal 1 rysunek planu Warszawska


Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/3/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rada Miejska w Bieruniu działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustala:

1) W obszarze objętym planem przewiduje się, jako inwestycje należące do zadań własnych gminy:

a) budowę systemu odprowadzania ścieków, w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą,

b) budowę systemu zaopatrzenia w wodę w zakresie sieci rozdzielczej,

c) przebudowę drogi KDD1/2 wraz z chodnikami.

2) Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt.1 będą środki własne budżetu miasta Bierunia.

3) Dopuszcza się udział środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych.

4) Realizacja inwestycji wymienionych w pkt.1 nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji, na obszarze objętym planem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »