| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 , art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Rada Gminy Chełm Śląski po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami u c h w a l a:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem powołuje Wójt Gminy Chełm Śląski w formie zarządzenia.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Placówek oświatowych z terenu Gminy Chełm Śląski,

4) Zakładów Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

5) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

6) Organizacji pozarządowych,

7) Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Mysłowicach

3. Wójt może powołać do pracy w Zespole prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy .

4. Wójt odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji :

1) na jego wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

4) w przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne, w trybie właściwym dla jego powołania.

5. Kadencja Zespołu trwa 3 lata .

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Chełm Śląski w terminie 30 dni od dnia powołania Zespołu.

7. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

8. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego i jego Zastępcy może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, w wyniku głosowania jawnego większością głosów.

9. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

10. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

11. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

12. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

13. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. Podjęte na posiedzeniu uchwały stanowią załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

14. Zespół może tworzyć grupy robocze.

15. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

16. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

17. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »