| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 , art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Rada Gminy Chełm Śląski po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i uprawnionymi podmiotami u c h w a l a:

§ 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie Śląskim oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem powołuje Wójt Gminy Chełm Śląski w formie zarządzenia.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim,

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Placówek oświatowych z terenu Gminy Chełm Śląski,

4) Zakładów Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim,

5) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

6) Organizacji pozarządowych,

7) Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Mysłowicach

3. Wójt może powołać do pracy w Zespole prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy .

4. Wójt odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji :

1) na jego wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu,

4) w przypadku prawomocnego skazania go za przestępstwo umyślne, w trybie właściwym dla jego powołania.

5. Kadencja Zespołu trwa 3 lata .

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Chełm Śląski w terminie 30 dni od dnia powołania Zespołu.

7. Przewodniczący Zespołu i jego Zastępca wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

8. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego i jego Zastępcy może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, w wyniku głosowania jawnego większością głosów.

9. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

10. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

11. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu.

12. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały.

13. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu. Podjęte na posiedzeniu uchwały stanowią załącznik do protokołu posiedzenia Zespołu.

14. Zespół może tworzyć grupy robocze.

15. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

16. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

17. Zespół sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Wójtowi w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »