| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717z 2003 r. z późn. zm.) w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2010 r. Nr 130, poz.871), art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 41, art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice, zwaną dalej zmianą planu, w związku z uchwałą Nr XXI/206/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 14 listopada 2008 roku, zmienioną uchwałą Nr XXXV/355/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2010 r., po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilamowice.

2. Zmiana planu obejmuje obszar sołectwa Pisarzowice w rejonie pomiędzy ul. Stawową i ul. Wodną o zasięgu określonym granicami na rysunku zmiany planu, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Integralnymi częściami uchwały jest rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Następujące elementy na rysunku zmiany planu są jego ustaleniami obowiązującymi:

1)granice obszaru objętego zmianą planu,

2)inie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania wraz z symbolami identyfikacyjnymi,

3)nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)zasięg strefy ograniczonej zabudowy wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV,

5)zasięg strefy technicznej wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia,

6)zasięg strefy technicznej wzdłuż istniejącego gazociągu średniego ciśnienia,

3. Stosuje się następujący symbol identyfikacyjny terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ust. 2, pkt 2), w następujący sposób:

1)03.01 MU- Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług,

4. Na rysunku zmiany planu oznaczono ponadto następujące elementy informacyjne:

1)istniejąca linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV

2)istniejącą stacja transformatorowa,

3)istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia,

4)istniejący gazociąg średniego ciśnienia,

5)oznaczenia symbolami według aktualnie obowiązującego planu miejscowego,

5. Oznaczenia cyfrowo - literowe terenów zawierają w podanym poniżej porządku:

1)oznaczenie cyfrowe informujące o położeniu wyznaczonego terenu w granicach sołectwa, odpowiednio 03 - Pisarzowice,

2)oznaczenie cyfrowe następujące po kropce określają indywidualny numer porządkowy terenu o danym przeznaczeniu w sołectwie, wyróżniający ten teren spośród innych terenów w sołectwie.

§ 3. 1. Do zmiany planu załącza się aneks, niebedący ustaleniami zmiany planu, który stanowi mapa w skali 1:10 000 przedstawiająca zasady obsługi infrastrukturą techniczną sołectwa Pisarzowice, w tym przebiegi tras infrastruktury technicznej oraz lokalizację związanych z nimi urządzeń technicznych. Szczegółowy przebieg sieci oraz lokalizacja tych urządzeń zostanie uściślona na etapie opracowania projektu budowlanego, z zachowaniem tych warunków, o których mowa w zmianie planu.

2. Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. 1. Na ustalenia o przeznaczeniu oraz sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy terenów, wyznaczonych na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, składają się obowiązujące w zmianie planu:

1)ustalenia ogólne zawarte w rozdziale 1,

2)ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu miejscowego zawarte w rozdziale 2,

3)ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów, zawarte w rozdziale 3,

4)przepisy końcowe, zawarte w rozdziale 4.

2. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części graficznej zmiany planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenów nie mogą naruszać ustaleń, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 5. 1. Jeżeli jest mowa o:

1)zmianie planu - należy przez to rozumieć tekst i rysunek zmiany planu,

2)tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały,

3)rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć załącznik Nr 1 do uchwały,

4)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który jako ustalony zmianą planu jest jedyny lub przeważający na danym terenie wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego lub towarzyszącego, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

5)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

6)terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w zmianie planu, ograniczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przypisanym do tej zmiany planu,

7)terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i zakresem projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

8)działce budowlanej - należy to pojęcie rozumieć zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych, zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczoną po zewnętrznym ich obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni czy przejazdów - po obrysie ich wyższych kondygnacji,

10)wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji lub działki budowlanej,

11)wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość mierzoną od poziomu najniżej położonego terenu przy budynku do najwyżej położonego punktu zwieńczenia budynku (kalenicy dachu względnie do gzymsu lub górnej attyki); przy czym nie uważa się za najniżej położony teren przy budynku zagłębienia związanego ze zjazdem do garażu podziemnego oraz z zejściem do piwnic, a także sztucznie wykonanych wcięć terenowych,

12)nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku zmiany planu linie, poza którymi nie można sytuować budynku i innych obiektów kubaturowych w projekcie zagospodarowania działki lub terenu objętego inwestycją, odnoszące się do nowych budynków lub rozbudowywanych i innych obiektów kubaturowych,

13)froncie działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej lub terenu inwestycji przylegającą do drogi z której odbywa się główny wjazd lub wejście,

14)zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zespoły zadrzewień, zakrzewień bądź zieleni niskiej, skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym,

15)dojazdach (nie wydzielonych) - należy przez to rozumieć nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku zmiany planu istniejące i możliwe do realizacji dojazdy wewnętrzne i służebne przejazdy, zapewniające obsługę komunikacyjną obiektów w obrębie wyznaczonych zmianą planu terenów lub terenów inwestycji,

16)działalności nieuciążliwej - rozumie się przez to działalność nie prowadzącą do naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska oraz do emisji odorów,

17)zabudowie usług komercyjnych - należy przez to rozumieć budynki lub wydzielone lokale użytkowe z zakresu handlu, gastronomii, administracji niepublicznej, obsługi bankowej i usług finansowych, usług prawnych, projektowych, ochrony zdrowia i opiekuńczych oraz usług rzemieślniczych,

18)zabudowie usług rzemieślniczych - należy przez to rozumieć budynki lub wydzielone lokale użytkowe z zakresu usług nieprodukcyjnych tzn. o charakterze wykonawczym, konserwacyjnym, naprawczym z wyłączeniem usług mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

19)aktualnie obowiązującym planie miejscowym - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice, przyjęty uchwałą Nr XVIII/144/2004 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 7 maja 2004 r.

§ 6. Ustala się następujące zasady i ogólne warunki scaleń i podziałów nieruchomości:

1)nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów gospodarki nieruchomościami,

2)na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się dokonywanie łączenia i podziałów nieruchomości w zakresie ustalonym dla danej kategorii terenów,

3)w przypadku podziału geodezyjnego - w celu ustalenia innego niż istniejący układu działek budowlanych podział ten musi zapewniać:

a) dostęp do drogi publicznej realizowany bezpośrednio z układu dróg publicznych lub poprzez drogę wewnętrzną albo przez nie wydzielony w zmianie planu dojazd lub służebność,

b) kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielanymi granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej a granicą tej drogi powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni,

4)nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich,

5)nie ustala się wielkości działek w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową,

6)ze względu na specyfikę zagospodarowania terenu 03.01MU nie ustala się wielkości dla nowych działek uzyskiwanych w wyniku podziału i łączenia nieruchomości, w tym minimalnej i maksymalnej szerokości frontu działki i wielkości powierzchni działki; wielkości działek oraz pozostałe ich parametry należy dostosować do przeznaczenia terenu z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze zmiany planu

Dział I.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. W obrębie całego obszaru objętego zmianą planu nie określa się terenów stanowiących przestrzenie publiczne oraz wymagań wynikających z potrzeb ich kształtowania.

§ 8. Jako zgodne z planem uznaje się:

1)wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych, dojazdów do działek budowlanych i ciągów pieszo - jezdnych w obrębie terenów, o których mowa w rozdziale 3, zapewniających ich prawidłową obsługę komunikacyjną,

2)wyznaczenie innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, według zasad o których mowa w rozdziale 2, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z innymi ustaleniami zmiany planu.

§ 9. 1. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)istniejąca zabudowa i urządzenia mogą być remontowane, przebudowywane rozbudowywane i nadbudowywane z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów dla wydzielonej kategorii terenów; w zakresie formy obiektów, w tym formy dachu dopuszcza się kontynuację istniejącej formy w przypadku przebudowy i rozbudowy,

2)obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych,

3)nie ustala się w granicach obszaru objętego zmianą planu sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

4)do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym w niniejszej zmianie planu dopuszcza się dotychczasowe wykorzystanie działek.

2. Ustala się elementy kompozycji przestrzennej i zasady ich kształtowania:

1)nieprzekraczalne linie zabudowy - określające dopuszczalne położenie nowych i rozbudowywanych budynków i innych obiektów kubaturowych względem dróg,

2)obowiązuje zakaz lokalizowania nowych budynków i rozbudowywanych i innych obiektów kubaturowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

§ 10. Dla wszystkich kategorii terenów ustala się następujące zasady:

1. w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:

1)pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,

2)dla nowych terenów równoległą w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wody z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej,

3)nowo projektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2. w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom, w szczególności ochrony przed ruchami masowymi:

1)wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach objętych zmianą planu wymaga ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na etapie opracowywania projektu budowlanego, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów techniczno - budowlanych.

3. W granicach zmiany planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych.

Dział II.
Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 11. 1. W zakresie ochrony wartości przyrodniczych, obowiązują następujące zasady:

1)zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonej kategorii terenów jako terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów techniczno - budowlanych,

2)selektywne zdejmowanie próchnicznej warstwy gleby przy realizacji inwestycji i wykorzystanie jej dla kształtowania zieleni, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska,

3)wykorzystanie mas ziemnych, przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji do prac niwelacyjnych bądź rekultywacji terenów zdegradowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami,

4)zakaz postępowania z odpadami w sposób zagrażający zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza.

2. W zakresie ochrony środowiska ustanawia się następujące zasady:

1)zakaz odprowadzania nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby,

2)wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków przemysłowych za zgodą podmiotu eksploatującego pod warunkiem wcześniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeń do warunków określonych w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

3)prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej zmianie planu.

3. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązują następujące zasady:

1)zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyjątkiem obiektów infrastrukturalnych, komunikacyjnych i innych służących celom publicznym, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

2)emisja zanieczyszczeń z lokalizowanych instalacji i urządzeń nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

3)teren o symbolu 03.01MU przeznaczony w zmianie planu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług wskazuje się w rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem jako tereny przeznaczone pod zabudowę na cele mieszkaniowo-usługowe.

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury elektroenergetycznej oraz zasady budowy i lokalizacji urządzeń, sieci infrastruktury telekomunikacji określone w zmianie planu.

Dział III.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

§ 12. W granicach obszaru zmiany planu nie występują obiekty wpisane do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków oraz inne obiekty dziedzictwa kulturowego i dobra kultury współczesnej wymagające określenia zasad ich ochrony.

Dział IV.
Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej i komunalnej

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów objętych zmianą planu:

1)zakłada się, że obsługa komunikacyjna terenów objętych zmianą planu będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach:

a) teren 03.01MU określony na załączniku nr 1 obsługiwany poprzez ul. Stawową i ul. Wodną,

2)obsługa komunikacyjna wskazana w pkt.1) określa bieżący stan, wymagany przy zagospodarowaniu zgodnym z planowanym przeznaczeniem terenu.

2. Układ drogowy stanowią w sąsiedztwie obszaru zmiany planu drogi publiczne klasy dojazdowej - ul. Stawowa i ul. Wodna, połączone z drogą powiatową nr 4485 S - ul. Bielską,

3. Budynki przy drogach powinny być usytuowane:

1)droga klasy KZ ( nie objęty niniejszą zmianą planu odcinek drogi powiatowej - ul. Bielska o szerokości w liniach rozgraniczających ustalonej w aktualnie obowiązującym planie miejscowym) - w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m,

2)drogi (ulice) KD (nie objęte niniejszą zmianą planu i ustalone w aktualnie obowiązującym planie miejscowym)- w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 6 m.

4. Obsługa komunikacyjna może być rozbudowywana o drogi wewnętrzne, dojazdy do działek budowlanych i ciągi pieszo - jezdne. W tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie powinny być one mniejsze niż wynika to z warunków określonych w przepisach techniczno -budowlanych.

5. Określa się zasady obsługi parkingowe i wskaźniki miejsc parkingowych:

1)dla zabudowy mieszkaniowej -1 miejsce (parkingowe lub garażowe) na 1 lokal mieszkalny, a dla zabudowy mieszkaniowej z usługami należy liczyć ilość miejsc parkingowych z wykorzystaniem odpowiednio wskaźników dla zabudowy mieszkaniowej i dla zabudowy usługowej,

2)dla zabudowy usługowej proporcjonalnie -1 miejsce na 100 m2 powierzchni użytkowej (z wyłączeniem powierzchni pomocniczej - magazynowej, socjalnej, technicznej); do bilansu miejsc parkingowych mogą być zaliczone miejsca parkingowe zlokalizowane poza obszarem objętym zmianą planu miejscowego do których inwestor posiada tytuł prawny usytuowane w odległości nie większej niż 100 m.

§ 14. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1)głównym źródłem zasilania w wodę obszaru objętego zmianą planu będzie istniejący wodociąg komunalny,

2)teren 03.01MU będzie zasilany poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej przebiegającej poza obszarem objętym zmianą planu oraz na tym obszarze,

3)zakłada się dla terenów zabudowy i przeznaczonych do zainwestowania zasilanie poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej przebiegającej poza obszarem objętym zmianą planu oraz na tym obszarze z zapewnieniem odbiorcom wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wody,

4)dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej lokalizacja obiektów liniowych urządzeń sieci wodociągowej względem zabudowy, obiektów małej architektury i zadrzewień powinna odbywać się z zachowaniem wymaganych odległości określonych przez dysponenta sieci,

5)wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

6)doprowadzenie wody na cele bytowe, gospodarcze i ochronę przeciwpożarową powinno nastąpić przy uwzględnieniu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,

§ 15. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków z uwzględnieniem systemu kanalizacji sołectwa Pisarzowice:

1. Zastosowanie kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków bytowych i opadowych

1)podstawowym sposobem odprowadzania ścieków bytowych będzie grupowy system kanalizacji sanitarnej: grawitacyjny i grawitacyjno - ciśnieniowy,

2)przyjmuje się dotychczasowy system kanalizacji sanitarnej w granicach sołectwa Pisarzowice z podłączeniem terenów określonych na załączniku nr 1 do zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminnej w przyległych ciągach komunikacyjnych.

2. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:

1)nie dopuszcza się odprowadzenia do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, ani wód pochodzących z odwadniania gruntów,

2)dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu, okolicznych cieków i rowów,

3)wody opadowe z miejsc postojowych należy odprowadzić kolektorami kanalizacji deszczowej lub rowami przydrożnymi; jakość wód opadowych odprowadzanych do odbiornika powinna odpowiadać wymaganym parametrom.

§ 16. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:

1)źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca stacja redukcyjno - pomiarowa w I stopnia w Pisarzowicach zasilana z magistralnego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Oświęcim - Komorowice oraz sieć gazociągów średniego ciśnienia,

2)wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 CN 6,3 MPa przyłącza do SRP I° Pisarzowice (relacji Oświęcim - Komorowice) należy utrzymać istniejącą strefę techniczną, po 15 m z każdej strony gazociągu, w której warunki zagospodarowania określono w przepisach Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686); dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w obrębie strefy w uzgodnieniu z operatorem sieci,

3)wzdłuż gazociągów średniego i niskiego ciśnienia wybudowanych przed 11 grudnia 2001r. należy utrzymać ich strefy techniczne, a wzdłuż gazociągów wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy kontrolowane, dopuszcza się lokalizacje obiektów budowlanych w obrębie tych stref w uzgodnieniu z operatorem sieci,

4)na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się budowę gazociągów średniego i niskiego ciśnienia,

5)dopuszczalne trasy gazociągów nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami zmiany planu.

§ 17. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetycznej:

1)podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną pozostaje istniejąca sieć średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV usytuowanych poza obszarem objętym zmianą planu,

2)zasilanie w energię elektryczną terenu 03.01MU odbywać się będzie z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Pisarzowice Stawowa" za pomocą linii zasilających 0,4 kV,

3)wzdłuż istniejących i projektowanych linii i obiektów elektroenergetycznych należy pozostawić strefy ograniczonej zabudowy, które wynoszą;

a) dla linii napowietrznych 15 KV - 16 m ( po 8 m z każdej strony osi trasy linii),

b) dla linii napowietrznych niskiego napięcia - 6 m ( po 3 m z każdej strony osi trasy linii),

c) dla linii kablowych średniego i niskiego napięcia - 2 m,

d) dla transformatorowych stacji SN/nN - 5 x 5 m.

4)warunki zagospodarowania stref, o których mowa w pkt 2) określono w obowiązujących normach, dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w obrębie strefy za zgodą administratora sieci,

5)dopuszcza się budowę kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz lokalizację wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV,

6)dopuszczalne trasy linii elektroenergetycznych oraz lokalizacje stacji transformatorowych nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami zmiany planu,

7)projektowane stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV należy wykonywać jako stacje umieszczane wewnątrz obiektów budowlanych lub jako stacje wolnostojące.

§ 18. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i rozbudowy sieci:

1)zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nastąpi w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz poprzez rozbudowę urządzeń infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

2)wskazuje się jako zasadę lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacji w obiektach budowlanych lub jako wolnostojące obiekty infrastruktury teletechnicznej, lokalizowane zgodnie z zasadami określonymi dla terenów, pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń zmiany planu,

§ 19. Ustala się następującą zasadę zaopatrzenia w ciepło:

1)do celów grzewczych nowych obiektów budowlanych należy stosować źródła nieuciążliwe dla otoczenia: gaz, energię elektryczną lub inne paliwa ekologiczne,

2)w miejsce węglowych źródeł ciepła preferuje się wykorzystanie gazu, innych paliw ekologicznych lub energii elektrycznej.

§ 20. 1. Ustala się zasady gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na indywidualnym gromadzeniu odpadów i zagospodarowywaniu ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. Ustala się usuwanie odpadów niebezpiecznych i związanych z działalnością gospodarczą zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

2. Ustala się obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno - prawnego w zakresie gospodarki odpadami przez prowadzącego działalność gospodarczą.

3. Obowiązuje zakaz składowania jakichkolwiek odpadów.

4. Obowiązuje nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych.

5. Obowiązuje nakaz segregacji i gromadzenia odpadów zgodnie z przyjętym w terenie gminy systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

6. Obowiązuje nakaz systematycznego wywozu odpadów bytowych przez jednostki posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów.

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

§ 21. 1. Wyznacza się Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 03.01MU .

2. Ustala się przeznaczenie terenu 03.01MU :

1)przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne z usługami wbudowanymi lub przybudowanymi do budynków mieszkalnych,

b) zabudowa usług komercyjnych,

2)przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) budynki gospodarcze i garaże,

c) drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca postojowe, ciągi piesze,

d) obiekty małej architektury, zieleń urządzona,

e) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

3. W granicach terenu 03.01MU obowiązuje zakaz lokalizacji:

1)zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w układzie szeregowym,

2)tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zaplecza budowy.

4. Ustala się następujące zasady, warunki parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania w terenie 03.01MU :

1)budynki mogą być realizowane jako jednofunkcyjne lub wielofunkcyjne,

2)usługi, o których mowa w ust.2 pkt.1), lit. b) nie mogą powodować w obrębie zabudowy mieszkaniowej przekraczania standardów jakości środowiska,

3)dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 40 % powierzchni terenu inwestycji,

b) minimalna powierzchnia terenu, jaką należy urządzić jako teren biologicznie czynny wynosi 40% powierzchni terenu inwestycji,

4)dla zabudowy usługowej ustala się:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 50 % powierzchni terenu inwestycji,

b) minimalna powierzchnia terenu, jaką należy urządzić jako teren biologicznie czynny wynosi 25% powierzchni terenu inwestycji,

5)niezbędne powierzchnie postojowe powinny być zapewnione w granicach wydzielonej działki budowlanej jako naziemne miejsca postojowe lub w garażu, z zastrzeżeniem § 13 ust.5,

6)forma architektoniczna zabudowy, o której mowa w ust. 2: pkt.1) lit. a) i pkt.2) lit. a) i b) powinna spełniać następujące wymagania:

a) wysokość zabudowy nie może być większa niż 11 m,

b) szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę wysokości budynku z wyłączeniem istniejącej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz budynków gospodarczych i garaży,

c) dachy dwu - i wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 25-45o, z możliwością doświetlenia; w przypadku przebudowy i rozbudowy dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu,

d) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, brązowym, zielonobrazowym, grafitowym,

e) kolorystyka elewacji stonowana.

7)forma architektoniczna zabudowy, o której mowa w ust. 2 pkt.1) lit. b) powinna spełniać następujące wymagania:

a) wysokość zabudowy nie może być większa niż 11m, a dla budynków gospodarczych i garaży - 6 m,

b) szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki winna stanowić co najmniej połowę wysokości budynku z wyłączeniem istniejącej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

c) dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 15o -30o,

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i płaskich nachyleniu 2°-12°; w przypadku przebudowy i rozbudowy dopuszcza się kontynuację istniejącej formy dachu,

e) kolorystyka materiałów wykończeniowych musi być zharmonizowana z kolorystyką pozostałych budynków zlokalizowanych na działce.

8)nie dozwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych ścian plastykowych listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 22. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu: dla terenu 03.01MU - w wysokości 30%, słownie trzydzieści procent.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

§ 25. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej www.wilamowice.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Rysunek zmiany planu w skali 1: 1000 określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenuZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/78/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 17 pkt. 5) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.) o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w nawiązaniu do bieżących funduszy i programów.

Podejmowane będą też starania o pozyskanie środków z Narodowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »