| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/239/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 7 lipca 2011r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

Część I.
Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej.

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Mysłowice mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Mysłowice.

2. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

3. Dotacja celowa może być udzielona:

1)podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom.

2)jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

4. Jeżeli dotacja ta stanowić będzie pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 ust.3 pkt 1a w wysokości 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Część II.
Rozpatrywanie wniosków.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 1 ust.1 składają pisemne wnioski.

2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

3. Wnioski o dotację celową składa się Prezydentowi Miasta Mysłowice do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja. Wnioski złożone w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r., zakwalifikowane do realizacji w roku 2011 będą dofinansowywane z zarezerwowanych na ten cel środków w uchwale budżetowej na rok 2011.

4. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta Mysłowice na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.

Część III.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej. Sposób rozliczenia dotacji celowej i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1)szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2)wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3)termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4)tryb kontroli wykonywania zadania;

5)termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 5. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Miasto Mysłowice zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 6. Prezydent Miasta Mysłowice składa Radzie Miasta Mysłowice roczne sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych.

§ 7. Prezydent Miasta Mysłowice określi, w formie zarządzenia, wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »