| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Partyzantów w Jastrzębiu - Zdroju i w Pawłowicach oraz wspólnego wykonania przez Miasto Jastrzębie - Zdrój i Gminę Pawłowice zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach zrealizowanej inwestycji

zawarte w dniu 22.09.2011r w Jastrzębiu – Zdroju pomiędzy:
Miastem Jastrzębie – Zdrój Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, reprezentowanym przez:
Pana Mariana Janeckiego - Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój,

a Gminą Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, reprezentowaną przez
Pana Damiana Galuska – Wójta Gminy Pawłowice
zwanych wspólnie Stronami

§ 1. Realizując ideę rozwoju regionalnego i współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do realizacji zadań własnych oraz działając na podstawie art. 10 ust. 1, oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

strony zawierają Porozumienie, którego przedmiotem jest wspólna realizacja inwestycji, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Partyzantów na terenie Jastrzębia – Zdroju i na terenie Pawłowic oraz wspólna realizacja zadania obejmującego zbiorowe odprowadzenie ścieków ramach zrealizowanej inwestycji w zakresie objętym niniejszym porozumieniem.

§ 2. Wspólna realizacja przez Strony inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu, budowie i oddaniu do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej (bez kosztów przyłączy budynków do sieci kanalizacji sanitarnej) zaprojektowanej na zlecenie Gminy Pawłowice, będzie obejmować:

1) w części położonej na terenie Miasta Jastrzębia – Zdroju:

a) sieć kanalizacyjną, na którą składa się:

- rurociąg grawitacyjny φ 160 PCV – 88,5 mb;

- rurociąg grawitacyjny PE φ 225 – 199,0 mb;

- rurociąg grawitacyjny φ 200 PCV – 1984,7 mb;

- rurociąg tłoczny PE φ 63 – 143,5mb;

- rurociąg tłoczny PE φ 90 – 1469,7 mb

a łączna długość wyżej wymienionych kolektorów wynosi : 3885,4 mb,

b) dwa obiekty przepompowni ścieków z wyposażeniem- P2 i P3.

2) w części położonej na terenie Gminy Pawłowice:

a) sieć kanalizacyjną, na którą składa się:

- rurociąg grawitacyjny φ 160 PCV – 52,5 mb;

- rurociąg grawitacyjny φ 225 PE – 354,6 mb;

- rurociąg grawitacyjny φ 200 PCV - 798,0 mb;

- rurociąg tłoczny φ 63 PE – 5,7 mb;

- rurociąg tłoczny φ 90 PE – 931,0 mb

a łączna długość wyżej wymienionych kolektorów wynosi : 2141,8 mb

b) jeden obiekt przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem P1

§ 3. 1. Udział finansowy stron niniejszego porozumienia ustala się proporcjonalnie do długości sieci zlokalizowanych na terenie poszczególnych gmin, gdzie łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi : 6027,2 mb, w tym:

- długość sieci na terenie gminy Pawłowice: 2141,8 mb,

- długość sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój: 3885,4 mb.

Stąd strony ustalają kryterium udziału finansowego w kosztach realizacji inwestycji:

- Gmina Pawłowice: 36 % całkowitych kosztów netto,

- Miasto Jastrzębie- Zdrój: 64 całkowitych kosztów netto %.

2. Kryterium powyższe określa podział wszystkich kosztów netto inwestycji z wyjątkiem kosztów netto budowy obiektów przepompowni ścieków z wyposażeniem.

3. Gmina Pawłowice poniesie koszt budowy przepompowni, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. b, natomiast Miasto Jastrzębie – Zdrój poniesie koszt netto budowy dwóch przepompowni, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b.

4. Ustalony udział procentowy, o którym mowa w ust. 1 będzie stały i nie podlega weryfikacji po inwentaryzacji powykonawczej.

5. Miasto Jastrzębie - Zdrój przekaże Gminie Pawłowice środki finansowe niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego w formie dotacji celowej w wysokości nie więcej niż 1.300.000 zł, wyliczonych na podstawie rozliczenia końcowego kosztów netto.

6. Środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia, ich przeznaczenie i zasady rozliczenia, zostaną określone odrębną umową zawartą między Stronami.

§ 4. 1. Strony ustalają, że inwestorem zadania jest Gminna Pawłowice –Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach.

2. Projekt budowlano - wykonawczy całego zakresu inwestycji wykonała Firma Projektowo-Usługowa Projekt S.C. Piotr Suchecki, Natalia Lenort z siedzibą przy ul. 1 Maja 44-330 Jastrzębie -Zdrój na zlecenie Gminy Pawłowice. Jeden egzemplarz w/w dokumentacji zostanie przekazany Miastu Jastrzębie-Zdrój niezwłocznie po podpisaniu niniejszego porozumienia.

3. Realizacja inwestycji będzie się odbywać na mocy decyzji Nr 257/2011 z dnia 04.07.2011 roku sygn. akt: Ar. 6740.461.2010 o pozwoleniu na budowę.

4. Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy całego zadania przeprowadzi Gmina Pawłowice – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. O wynikach postępowania Gmina Pawłowice powiadomi Miasto Jastrzębie -Zdrój na etapie podpisania umowy o realizację robót budowlanych.

5. Nadzór nad całością inwestycji będzie sprawowała Gmina Pawłowice, natomiast Miasto Jastrzębie- Zdrój zastrzega sobie prawo kontroli robót realizowanych na jego terenie.

§ 5. 1. Strony ustalają, że tam gdzie kanalizacja sanitarna, w tym obiekty przepompowni posadowione na terenie obydwu Gmin, będą budowane na terenie działek prywatnych Gmina Pawłowice uzyska uzgodnienia z ich właścicielami, a w pasie drogowym drogi publicznej następować będzie stosownie do postanowień ustawy o drogach publicznych.

2. Wykup nieruchomości na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój, na którym planowane będzie posadowienie przepompowni zrealizuje Miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 6. 1. W ramach niniejszego porozumienia, po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, Miasto Jastrzębie - Zdrój przekaże wybudowaną na swoim terenie kanalizację sanitarną do eksploatacji Gminie Pawłowice, a następnie powierzy Gminie Pawłowice realizację zadania własnego obejmującego zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu Miasta Jastrzębie – Zdrój, na co Gmina Pawłowice wyraża zgodę.

2. Powierzenie realizacji zadania własnego oznacza, że właściwe organy Gminy Pawłowice będą realizować prawa i obowiązki organów Stron Porozumienia, w tym obowiązki Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie jej właściwości miejscowej – określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dotyczące w szczególności:

1) zbiorowego odprowadzenia ścieków przy wykorzystaniu wybudowanej w ramach niniejszego porozumienia sieci kanalizacji sanitarnej przekazanej do eksploatacji Gminie Pawłowice , a realizowanej przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach,

2) zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach.

3. Zatwierdzenie taryf i uchwalenie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

4. Strony ustalają, że stawki opłat za odprowadzenie ścieków będą jednakowe na całym obszarze realizowanej wspólnie inwestycji określonej w § 2.

5. Zadanie określone w ust. 1 realizowane będzie przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach.

6. Szczegółowe zasady realizacji zadania określonego w ust. 1 zostaną określone odrębnym porozumieniem.

§ 7. 1. Porozumienie w części dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej zostaje zawarte na czas realizacji i rozliczenia zadania inwestycyjnego, natomiast w części dotyczącej wspólnej realizacji zadania obejmującego zbiorowe odprowadzenie ścieków na czas nieokreślony.

2. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W kwestiach nieuregulowanych porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Pawłowice


mgr inż. Damian Galusek

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój


mgr Marian Janecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »