| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 29 sierpnia 2011r.

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mszanie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami)

Rada Gminy Mszana uchwala

§ 1. Wprowadza się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. Tryb i sposób powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej Zespołem, powołuje Wójt Gminy Mszana w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Mszana w liczbie od 7 do 10 członków:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie,

3) Policji Powiatowej w Wodzisławiu Śląskim,

4) Placówek oświatowych z terenu Gminy Mszana,

5) Placówek służby zdrowia,

6) Organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie,

7) Kuratorzy sądowi.

§ 3. Tryb i sposób odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Wójt Gminy odwołuje członka zespołu przed upływem kadencji:

1) Na jego wniosek,

2) Na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,

3) Na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

4) W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Odwołanie następuje w trybie zarządzenia Wójta Gminy.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Mszana w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust.4.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy w Mszanie.

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy nie jest to możliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

10. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

11. Grupy robocze składają informację Zespołowi o wynikach swej pracy.

12. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Mszana sprawozdań z pracy Zespołu w terminach:

a) do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdania półroczne,

b) do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie roczne.

13. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona w przypadkach przewidzianych w ustawie.

14. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

15. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie przy ul. 1 Maja 81

16. Obsługę organizacyjno-techniczna Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszanie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »