| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/268/11 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. u. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 145 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Rada Miasta Mysłowice

uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Miasta Mysłowice ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowych oraz służebności przesyłu na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/268/11
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 września 2011 r.

Zasady ustanawiania służebności drogowych i przesyłu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1. Służebności drogowej, należy przez to rozumieć: prawo przechodu oraz przejazdu w oznaczonym zakresie oraz prawo urządzenia drogi na nieruchomości obciążonej, na rzecz właściciela nieruchomości władnącej, która nie posiada dostępu do drogi publicznej,

2. Służebności przesyłu, należy przez to rozumieć: prawo polegające na korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia znajdującego się na tej nieruchomości lub zgodnie z przeznaczeniem urządzenia mającego być wybudowanym na nieruchomości,

3. Urządzeniu, należy przez to rozumieć urządzenie służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, niezbędne do korzystania z tych urządzeń,

4. Przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć właściciela urządzeń,

5. Nieruchomości, należy przez to rozumieć, nieruchomość w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, stanowiącą własność Gminy Miasta Mysłowice lub pozostającą w jej posiadaniu,

6. Nieruchomości obciążonej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Mysłowice lub pozostającą w jej posiadaniu, na której ustanowiono służebność,

7. Nieruchomości władnącej, należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą własność osoby na rzecz której służebność została ustanowiona.

§ 2. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice oraz inne przepisy prawa.

§ 3. W sprawach gospodarowania nieruchomościami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz według zasad określonych w niniejszej Uchwale, organem reprezentującym Gminę Miasto Mysłowice, jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Rozdział 2.
Zasady ustanawiania służebności drogowych

§ 4. 1. Prezydent Miasta Mysłowice może obciążyć nieruchomość służebnością drogową na rzecz właściciela nieruchomości, która w myśl art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków.

2. Obciążenie służebnością drogową może nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów Gminy Miasta Mysłowice, przez które droga ma prowadzić.

3. Ustanowienie służebności drogowej nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej.

4. Służebność drogowa może być ustanowiona, jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy.

5. Obciążenie nieruchomości służebnością drogową następuje za wynagrodzeniem, płatnym jednorazowo na rzecz Gminy.Wyskokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością drogową określa Prezydent Miasta Mysłowice na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawce majątkowego.

6. Obciążenie nieruchomości służebnościami drogowymi, następuje nieodpłatnie jeżeli:

1)ustanawiane są służebności wzajemne,

2)obciążana nieruchomość jest lub będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonego przez Gminę Miasto Mysłowice,

3)następuje na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

4)następuje na rzecz Skarbu Państwa.

5)następuje na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.

7. Ustanowienie służebności drogowej, następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej, oraz okres czasu na jaki zostaje ustanowiona.

Rozdział 3.
Zasady ustanawiania służebności przesyłu

§ 5. 1. Prezydent Miasta Mysłowice może obciążyć nieruchomość służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Ustanowienie służebności przesyłu nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej.

3. Obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu, następuje nieodpłatnie jeżeli:

1)ustanawiane są służebności wzajemne,

2)obciążana nieruchomość jest lub będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), wnoszonego przez Gminę Miasto Mysłowice,

3)następuje na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

4)następuje na rzecz Skarbu Państwa.

5)następuje na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

4. Ustanowienie służebności przesyłu, następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej, oraz okres czasu na jaki zostaje ustanowiona.

5. Służebność przesyłu może być ustanowiona jeżeli jest to niezbędne oraz gospodarczo, społecznie i ekonomicznie uzasadnione i gdy nie utrudnia wykonywania zadań własnych Gminy.

6. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu następuje za wynagrodzeniem płatnym jednorazowo na rzecz Gminy. Wysokość wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu określa Prezydent Miasta Mysłowice na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawce majątkowego.

Rozdział 4.
Zasady ustanawiania służebności na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

§ 6. 1. Jeśli w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 oraz § 5 ust. 3 pkt 3 załącznika do Uchwały, obciążenie nieruchomości następuje na rzecz jednostki będącej beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007 Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ustanowienie służebności odbywa się przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r., str.5).

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, beneficjent przedkłada następującą dokumentację: − wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; − informacje niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności beneficjenta i prowadzonej przez nią działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – na formularza sporządzonym według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w ust. 1; − sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »