| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/246/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 90 f i art 90r ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Rada Miasta Katowice

uchwala

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/835/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice, zmienionej uchwałą Nr XLII/882/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005 r., zmienionej uchwałą Nr LXV/1563/06 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2006 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Katowice na wniosek:

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły,

3) z urzędu."

2) § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:

1) stypendium szkolnego składają:

a) w szkole – uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice w terminie do 15 września danego roku szkolnego,

b) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice, w terminie do 15 września danego roku szkolnego,

c) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w terminie do 15 października danego roku szkolnego;

2) zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego :

a) w szkole - uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice,

b) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice,

c) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych."

3) § 10. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt.3 wypłacane jest w kasie ZOJO lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. Szkoły prowadzące samodzielną obsługę finansowo – księgową, dokonują przelewu na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.”

4) § 13. otrzymuje brzmienie:

„Wypłata zasiłku szkolnego, o którym mowa w rozdziale IV jest realizowana jako świadczenie pieniężne – wypłacane w kasie ZOJO lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia – na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Szkoły prowadzące samodzielną obsługę finansowo – księgową, dokonują przelewu na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »