| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/246/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 28 września 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 90 f i art 90r ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Rada Miasta Katowice

uchwala

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/835/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice, zmienionej uchwałą Nr XLII/882/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005 r., zmienionej uchwałą Nr LXV/1563/06 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2006 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta Katowice na wniosek:

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły,

3) z urzędu."

2) § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:

1) stypendium szkolnego składają:

a) w szkole – uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice w terminie do 15 września danego roku szkolnego,

b) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice, w terminie do 15 września danego roku szkolnego,

c) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w terminie do 15 października danego roku szkolnego;

2) zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego :

a) w szkole - uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice,

b) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice,

c) w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, ul. Mariacka 23 – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych."

3) § 10. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt.3 wypłacane jest w kasie ZOJO lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. Szkoły prowadzące samodzielną obsługę finansowo – księgową, dokonują przelewu na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.”

4) § 13. otrzymuje brzmienie:

„Wypłata zasiłku szkolnego, o którym mowa w rozdziale IV jest realizowana jako świadczenie pieniężne – wypłacane w kasie ZOJO lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia – na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Szkoły prowadzące samodzielną obsługę finansowo – księgową, dokonują przelewu na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »