| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/163/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   i 3, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art.87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z   28.12.2006 r.) Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.  

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skoczów:  

 

1.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części  
w tym: garaży w   budynkach mieszkalnych  


0,65 zł  

 

 

 

2.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych  
z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna  


21,00 zł  

 

 

 

3.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w   rozumieniu art.2 ustawy z   dnia 22 marca 1989 r. o   rzemiośle (Dz. U. z   2002 r. Nr 112, poz. 979 z   późn. zm.)  

15,50 zł  

 

 

 

4.  

od 1   m 2   powierzchni nie przekraczającej 50 m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna,  

11,50 zł  

 

 

 

5.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych  
z działalnością gospodarczą w   zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym  9,90 zł  

 

 

 

6.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń  4,45 zł  

 

 

 

7.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  6,00 zł  

 

 

 

8.  

od wartości budowli określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3  
i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach  
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613  
z późn. zm.)  


2%  

 

 

 

9.  

od 1   m 2   powierzchni gruntów:  
a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej                                            
b) od pozostałych gruntów, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  
pożytku publicznego  


0,80 zł  


0,30 zł  

 

 

 

10.  

od 1   ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  


4,30 zł  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1.   grunty, budynki i   budowle stanowiące mienie komunalne, na których prowadzona jest działalność w   zakresie sportu i   rekreacji,  

2.   grunty, budynki i   budowle stanowiące mienie komunalne oraz lokale użyteczności publicznej oddane w   trwały zarząd, a   nie oddane w   najem lub dzierżawę,  

3.   lokale użyteczności publicznej stanowiące mienie komunalne, a   przekazane w   administrowanie lub oddane w   trwały zarząd, przeznaczone na działalność kulturalną, nie oddane w   najem lub dzierżawę,  

4.   grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane na cele mieszkalne oddane w   trwały zarząd,  

5.   budynki i   grunty przeznaczone na działalność w   zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej i   sportu z   wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą lub będących przedmiotem najmu lub dzierżawy,  

6.   nieruchomości zajęte pod drogi będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a   będące w   użytkowaniu Gminy Skoczów,  

7.   nieruchomości zajęte pod drogi będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiące współwłasność z   Gminą Skoczów,  

8.   części budynków wchodzących w   skład budynków szkół, a   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie sklepików szkolnych,  

9.   grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, w   których rozpoczęto działalność gospodarczą,  

10.   zwolnienie, o   którym mowa w   pkt. 9   przysługuje przez okres 12 miesięcy, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym złożono wniosek o   udzielenie ulgi,  

11.   zwolnienie, o   którym mowa w   pkt 9   przysługuje po złożeniu pisemnego wniosku podatnika w   okresie 2   lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie nieruchomości będącej własnością podatnika wraz z   kopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej osoby prowadzącej na nieruchomości działalność gospodarczą,  

12.   budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i   młodzieży zapewniających całodobową ciągłą lub okresową opiekę i   wychowanie,  

13.   budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie wychowania przedszkolnego,  

14.   budynki i   ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony, regulacji i   utrzymania populacji dzikiej zwierzyny.  

§   3.  

Stawki ustalone w   § 1   pkt 3   i 4   oraz zwolnienie z   podatku od nieruchomości, o   którym mowa w   § 2   ust.9, mają charakter pomocy de minimis, która jest udzielana zgodnie z   przepisami powołanego we wstępie rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL Nr 379 z   28.12.2006 r.)  

§   4.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   pomoc, o   której mowa w   § 3   jest zobowiązany do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy, na jego wezwanie następujących informacji: rodzaj wykonywanej działalności wraz z   symbolem PKD i   numerem NIP, forma prawna przedsiębiorcy, informacja o   wielkości przedsiębiorstwa, zaświadczenia o   pomocy de minimis uzyskanej w   okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, informację o   uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz informację o   uzyskanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w   trudnej sytuacji finansowej tj. nie spełnia kryteriów określonych w   pkt 9-11   Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w   celu ratowania i   restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw   (Dz. Urz. UE C 244 z   1.10.2004 r.)”. Inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do potwierdzenia zasadności udzielenia pomocy, wykluczające spełnianie przez przedsiębiorcę kryteriów „przedsiębiorstwa zagrożonego” określonych w   pkt 9-11   wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w   celu ratowania i   restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw   .  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   6.  

Tracą moc Uchwała Nr XLIX/620/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 18 sierpnia 2011 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/620/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie podatku od nieruchomości  

§   7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   w „Wieściach Skoczowskich”.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »