| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/163/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   i 3, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art.87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z   28.12.2006 r.) Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.  

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skoczów:  

 

1.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części  
w tym: garaży w   budynkach mieszkalnych  


0,65 zł  

 

 

 

2.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych  
z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna  


21,00 zł  

 

 

 

3.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w   rozumieniu art.2 ustawy z   dnia 22 marca 1989 r. o   rzemiośle (Dz. U. z   2002 r. Nr 112, poz. 979 z   późn. zm.)  

15,50 zł  

 

 

 

4.  

od 1   m 2   powierzchni nie przekraczającej 50 m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna,  

11,50 zł  

 

 

 

5.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych  
z działalnością gospodarczą w   zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym  9,90 zł  

 

 

 

6.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń  4,45 zł  

 

 

 

7.  

od 1   m 2   powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  6,00 zł  

 

 

 

8.  

od wartości budowli określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3  
i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach  
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613  
z późn. zm.)  


2%  

 

 

 

9.  

od 1   m 2   powierzchni gruntów:  
a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej                                            
b) od pozostałych gruntów, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  
pożytku publicznego  


0,80 zł  


0,30 zł  

 

 

 

10.  

od 1   ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  


4,30 zł  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1.   grunty, budynki i   budowle stanowiące mienie komunalne, na których prowadzona jest działalność w   zakresie sportu i   rekreacji,  

2.   grunty, budynki i   budowle stanowiące mienie komunalne oraz lokale użyteczności publicznej oddane w   trwały zarząd, a   nie oddane w   najem lub dzierżawę,  

3.   lokale użyteczności publicznej stanowiące mienie komunalne, a   przekazane w   administrowanie lub oddane w   trwały zarząd, przeznaczone na działalność kulturalną, nie oddane w   najem lub dzierżawę,  

4.   grunty stanowiące mienie komunalne wykorzystywane na cele mieszkalne oddane w   trwały zarząd,  

5.   budynki i   grunty przeznaczone na działalność w   zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej i   sportu z   wyjątkiem części nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą lub będących przedmiotem najmu lub dzierżawy,  

6.   nieruchomości zajęte pod drogi będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a   będące w   użytkowaniu Gminy Skoczów,  

7.   nieruchomości zajęte pod drogi będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiące współwłasność z   Gminą Skoczów,  

8.   części budynków wchodzących w   skład budynków szkół, a   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie sklepików szkolnych,  

9.   grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, w   których rozpoczęto działalność gospodarczą,  

10.   zwolnienie, o   którym mowa w   pkt. 9   przysługuje przez okres 12 miesięcy, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym złożono wniosek o   udzielenie ulgi,  

11.   zwolnienie, o   którym mowa w   pkt 9   przysługuje po złożeniu pisemnego wniosku podatnika w   okresie 2   lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie nieruchomości będącej własnością podatnika wraz z   kopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej osoby prowadzącej na nieruchomości działalność gospodarczą,  

12.   budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i   młodzieży zapewniających całodobową ciągłą lub okresową opiekę i   wychowanie,  

13.   budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie wychowania przedszkolnego,  

14.   budynki i   ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony, regulacji i   utrzymania populacji dzikiej zwierzyny.  

§   3.  

Stawki ustalone w   § 1   pkt 3   i 4   oraz zwolnienie z   podatku od nieruchomości, o   którym mowa w   § 2   ust.9, mają charakter pomocy de minimis, która jest udzielana zgodnie z   przepisami powołanego we wstępie rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL Nr 379 z   28.12.2006 r.)  

§   4.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   pomoc, o   której mowa w   § 3   jest zobowiązany do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy, na jego wezwanie następujących informacji: rodzaj wykonywanej działalności wraz z   symbolem PKD i   numerem NIP, forma prawna przedsiębiorcy, informacja o   wielkości przedsiębiorstwa, zaświadczenia o   pomocy de minimis uzyskanej w   okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych, informację o   uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz informację o   uzyskanej innej pomocy publicznej dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w   trudnej sytuacji finansowej tj. nie spełnia kryteriów określonych w   pkt 9-11   Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w   celu ratowania i   restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw   (Dz. Urz. UE C 244 z   1.10.2004 r.)”. Inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do potwierdzenia zasadności udzielenia pomocy, wykluczające spełnianie przez przedsiębiorcę kryteriów „przedsiębiorstwa zagrożonego” określonych w   pkt 9-11   wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w   celu ratowania i   restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw   .  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   6.  

Tracą moc Uchwała Nr XLIX/620/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 18 sierpnia 2011 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/620/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie podatku od nieruchomości  

§   7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i   w „Wieściach Skoczowskich”.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »