| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 150 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Zmienić uchwałę Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w ten sposób, że:

1. w § 2 w ustępie 1 w punkcie 1 po słowie „wielorodzinnych” skreślić słowo „lub” i dodać przecinek, a po słowach „lokali mieszkalnych” dodać słowa „lub pomieszczeń adaptowanych na lokale mieszkalne”,

2. w § 3 w ustępie 1:

Pkt1)w punkcie 2 litera e otrzymuje następujące brzmienie „urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi tzw. alternatywne źródła energii, stanowiącymi samodzielne źródło energii lub skojarzonymi z pracą kotła gazowego, kotła olejowego lub kotła gazowo-olejowego;”,

Pkt2)punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie „zainstalowaniu w nowo powstającym budynku jednorodzinnym lub w pomieszczeniach adaptowanych na lokal mieszkalny jako jedynego źródła ciepła (z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały): a) ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego, elektrycznego bądź podłączenie budynku lub adaptowanego lokalu do sieci ciepłowniczej, b) ogrzewania wykorzystującego tzw. alternatywne źródła energii, stanowiące samodzielne źródło energii lub skojarzone z pracą kotła gazowego, kotła olejowego lub kotła gazowo-olejowego;”,

Pkt3)w punkcie 4 słowa „energią słoneczną” zastąpić słowami „tzw. alternatywne źródła energii”, a słowo „oraz” zastąpić sformułowaniem „i/lub”,

3. w § 5:

Pkt1)w ustępie 1 skreślić słowa „(z zastrzeżeniem § 15 uchwały), na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały”,

Pkt2)dotychczasowemu ustępowi 3 nadać oznaczenie „4”,

Pkt3)dodać ustęp 3 o następującym brzmieniu „Burmistrz Miasta Cieszyna może ogłaszać w danym roku budżetowym dodatkowe nabory wniosków, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2. Dodatkowe nabory wniosków mogą dotyczyć wszystkich lub wybranych rodzajów inwestycji, o których mowa w § 1.”,

4. w § 6 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie „W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.”,

5. w § 7 w ustępie 4 cyfrę „3” zastąpić cyfrą „1”,

6. w § 8:

Pkt1)ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie „Wysokość udzielonej dotacji celowej (z zastrzeżeniem ust. 2) wynosi 50% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów realizacji inwestycji, przy czym dotacja do poszczególnych rodzajów inwestycji nie może przekroczyć kwot określonych w poniższej tabeli:

Rodzaj inwestycji

Maksymalna kwota dotacji (w zł)

1.

podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej wraz z jednoczesną likwidacją ogrzewania węglowego (§ 3 ust. 1 pkt 1)

2.000,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

2.

zainstalowanie w pomieszczeniach adaptowanych na lokal mieszkalny ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego, elektrycznego lub podłączenie do sieci ciepłowniczej (§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. a)

2.000,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

3.

podłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej wraz z jednoczesną likwidacją ogrzewania węglowego (§ 3 ust. 1 pkt 1)

3.000,00

4.

likwidacja w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym ogrzewania węglowego i jego zastąpieniu ogrzewaniem gazowym, olejowym, gazowo-olejowym, elektrycznym (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-d)

3.000,00

5.

zainstalowanie w nowo powstającym budynku jednorodzinnym ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego, elektrycznego lub podłączenie do sieci ciepłowniczej (§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. a)

3.000,00

6.

likwidacja w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym ogrzewania węglowego i jego zastąpieniutzw. alternatywnymi źródłami energii ( § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e)

3.500,00

7.

zainstalowanie w nowo powstającym budynku jednorodzinnym tzw. alternatywnych źródeł energii ( § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b)

3.500,00

8.

zainstalowanie w pomieszczeniach adaptowanych na lokal mieszkalny tzw. alternatywnych źródeł energii ( § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b)

2.500,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

9.

zainstalowanie w budynku jednorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego ( § 3 ust. 1 pkt 4)

1.500,00

10.

zainstalowanie w budynku wielorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego ( § 3 ust. 1 pkt 4)

1.000,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

11.

wykonanie przepompowni ścieków lub przydomowej oczyszczalni ścieków ( § 3 ust. 2 pkt 2 i 3)

5.000,00

12.

transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest ( § 3 ust. 3)

500,00

13

demontaż wyrobów, transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest ( § 3 ust. 3)

1.000,00

Pkt2)w ustępie 3 słowa „pkt 5” zastąpić słowami „wiersz 11 tabeli”,

7. w § 10:

Pkt1)w ustępie 2 w punkcie 1 słowa „nr NIP” zastąpić słowami „identyfikator podatkowy zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych”,

Pkt2)dotychczasowym ustępom 2, 3 i 4 nadać oznaczenie odpowiednio „3”, „4” i „5”,

Pkt3)dodać ustęp 2 o następującym brzmieniu „Data zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 jest datą rozpoczęcia dotowanej inwestycji.”,

8. w § 11:

Pkt1)dotychczasowym ustępom 5, 6, 7 i 8 nadać oznaczenie odpowiednio „6”, „7”, „8” i „9”,

Pkt2)dodać ustęp 5 o następującym brzmieniu „Do rozliczenia inwestycji akceptowane będą wyłącznie rachunki i faktury wystawiane z datą późniejszą, niż data zawarcia umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały.”,

9. skreślić § 15,

10. dotychczasowemu § 16 nadać oznaczenie „15”,

11. dotychczasowemu § 17 nadać oznaczenie „16”.

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których rozpatrywanie nie zakończyło się zawarciem umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »