| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/134/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 150 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. Zmienić uchwałę Nr VI/42/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w ten sposób, że:

1. w § 2 w ustępie 1 w punkcie 1 po słowie „wielorodzinnych” skreślić słowo „lub” i dodać przecinek, a po słowach „lokali mieszkalnych” dodać słowa „lub pomieszczeń adaptowanych na lokale mieszkalne”,

2. w § 3 w ustępie 1:

Pkt1)w punkcie 2 litera e otrzymuje następujące brzmienie „urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi tzw. alternatywne źródła energii, stanowiącymi samodzielne źródło energii lub skojarzonymi z pracą kotła gazowego, kotła olejowego lub kotła gazowo-olejowego;”,

Pkt2)punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie „zainstalowaniu w nowo powstającym budynku jednorodzinnym lub w pomieszczeniach adaptowanych na lokal mieszkalny jako jedynego źródła ciepła (z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały): a) ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego, elektrycznego bądź podłączenie budynku lub adaptowanego lokalu do sieci ciepłowniczej, b) ogrzewania wykorzystującego tzw. alternatywne źródła energii, stanowiące samodzielne źródło energii lub skojarzone z pracą kotła gazowego, kotła olejowego lub kotła gazowo-olejowego;”,

Pkt3)w punkcie 4 słowa „energią słoneczną” zastąpić słowami „tzw. alternatywne źródła energii”, a słowo „oraz” zastąpić sformułowaniem „i/lub”,

3. w § 5:

Pkt1)w ustępie 1 skreślić słowa „(z zastrzeżeniem § 15 uchwały), na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały”,

Pkt2)dotychczasowemu ustępowi 3 nadać oznaczenie „4”,

Pkt3)dodać ustęp 3 o następującym brzmieniu „Burmistrz Miasta Cieszyna może ogłaszać w danym roku budżetowym dodatkowe nabory wniosków, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2. Dodatkowe nabory wniosków mogą dotyczyć wszystkich lub wybranych rodzajów inwestycji, o których mowa w § 1.”,

4. w § 6 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie „W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.”,

5. w § 7 w ustępie 4 cyfrę „3” zastąpić cyfrą „1”,

6. w § 8:

Pkt1)ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie „Wysokość udzielonej dotacji celowej (z zastrzeżeniem ust. 2) wynosi 50% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów realizacji inwestycji, przy czym dotacja do poszczególnych rodzajów inwestycji nie może przekroczyć kwot określonych w poniższej tabeli:

Rodzaj inwestycji

Maksymalna kwota dotacji (w zł)

1.

podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej wraz z jednoczesną likwidacją ogrzewania węglowego (§ 3 ust. 1 pkt 1)

2.000,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

2.

zainstalowanie w pomieszczeniach adaptowanych na lokal mieszkalny ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego, elektrycznego lub podłączenie do sieci ciepłowniczej (§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. a)

2.000,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

3.

podłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej wraz z jednoczesną likwidacją ogrzewania węglowego (§ 3 ust. 1 pkt 1)

3.000,00

4.

likwidacja w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym ogrzewania węglowego i jego zastąpieniu ogrzewaniem gazowym, olejowym, gazowo-olejowym, elektrycznym (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-d)

3.000,00

5.

zainstalowanie w nowo powstającym budynku jednorodzinnym ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego, elektrycznego lub podłączenie do sieci ciepłowniczej (§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. a)

3.000,00

6.

likwidacja w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym ogrzewania węglowego i jego zastąpieniutzw. alternatywnymi źródłami energii ( § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e)

3.500,00

7.

zainstalowanie w nowo powstającym budynku jednorodzinnym tzw. alternatywnych źródeł energii ( § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b)

3.500,00

8.

zainstalowanie w pomieszczeniach adaptowanych na lokal mieszkalny tzw. alternatywnych źródeł energii ( § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b)

2.500,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

9.

zainstalowanie w budynku jednorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego ( § 3 ust. 1 pkt 4)

1.500,00

10.

zainstalowanie w budynku wielorodzinnym tzw. alternatywnego źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i/lub wspomagania istniejącego ogrzewania gazowego, olejowego, gazowo-olejowego ( § 3 ust. 1 pkt 4)

1.000,00

(dla jednego lokalu mieszkalnego)

11.

wykonanie przepompowni ścieków lub przydomowej oczyszczalni ścieków ( § 3 ust. 2 pkt 2 i 3)

5.000,00

12.

transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest ( § 3 ust. 3)

500,00

13

demontaż wyrobów, transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest ( § 3 ust. 3)

1.000,00

Pkt2)w ustępie 3 słowa „pkt 5” zastąpić słowami „wiersz 11 tabeli”,

7. w § 10:

Pkt1)w ustępie 2 w punkcie 1 słowa „nr NIP” zastąpić słowami „identyfikator podatkowy zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych”,

Pkt2)dotychczasowym ustępom 2, 3 i 4 nadać oznaczenie odpowiednio „3”, „4” i „5”,

Pkt3)dodać ustęp 2 o następującym brzmieniu „Data zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 jest datą rozpoczęcia dotowanej inwestycji.”,

8. w § 11:

Pkt1)dotychczasowym ustępom 5, 6, 7 i 8 nadać oznaczenie odpowiednio „6”, „7”, „8” i „9”,

Pkt2)dodać ustęp 5 o następującym brzmieniu „Do rozliczenia inwestycji akceptowane będą wyłącznie rachunki i faktury wystawiane z datą późniejszą, niż data zawarcia umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały.”,

9. skreślić § 15,

10. dotychczasowemu § 16 nadać oznaczenie „15”,

11. dotychczasowemu § 17 nadać oznaczenie „16”.

§ 2. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, których rozpatrywanie nie zakończyło się zawarciem umowy, stosuje się przepisy w brzmieniu wprowadzonym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »