| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 80 ust. 3h i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na zadania oświatowe realizowane przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, a posiadające uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.

§ 2. 1. Dotację udziela się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek podmiotu prowadzącego.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać następujące dane:

a) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole,

b) nazwę i adres szkoły lub przedszkola,

c) informację o planowanej liczbie uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice, dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, dzieci niepełnosprawnych.

d) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

e) datę sporządzenia,

4. Na miesiąc lipiec i sierpień dotacja ustalana jest na podstawie liczby uczniów z miesiąca czerwca.

5. Podmiot dotujący przekazuje dotację w 12 częściach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola.

§ 3. Wysokość dotacji określi oddzielna uchwała Rady Gminy Mierzęcice.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący otrzymujący dotacje z budżetu Gminy Mierzęcice składa nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po marcu, czerwcu, wrześniu, kwartalne rozliczenie z wykorzystania dotacji, obejmujące informacje o wysokości otrzymanej dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym kwartale.

2. Wykaz poniesionych wydatków powinien uwzględniać wydatki na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

b) pomoce dydaktyczne,

c) materiały i wyposażenie,

d) pozostałe wydatki obejmujące między innymi: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz.

3. Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący ustala jako liczbę uczniów, które figurowały w ewidencji oraz zapisane były w dzienniku zajęć.

4. Rozliczenie roczne podmiot prowadzący przedkłada w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

5. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 4 określa załącznik do uchwały.

6. Podmiot prowadzący, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

7. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.

8. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowych ze środków dotacji.

2. Podmiot prowadzący zobowiązany jest udzielić Wójtowi Gminy Mierzęcice informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń szkoły, przedszkola nie będący mieszkańcem Gminy Mierzęcice.

3. Podmiot dotujący sprawuje kontrolę wykorzystania dotacji. Kontrola powinna obejmować w szczególności: prawidłowość wykorzystania dotacji, zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków, comiesięczną analizę informacji o liczbie uczniów i wychowanków.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania lub po jej wykorzystaniu.

5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom podmiotu dotującego zarówno w siedzibie podmiotu dotowanego jak i w szkole lub przedszkolu.

6. Kontrolą objęta jest dokumentacja organizacyjna, finansowa i dokumentacja przebiegu nauczania dotowanej szkoły lub przedszkola.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

Załącznik do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr XII892011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »