| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mierzęcice dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 80 ust. 3h i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania na zadania oświatowe realizowane przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, a posiadające uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności.

§ 2. 1. Dotację udziela się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek podmiotu prowadzącego.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać następujące dane:

a) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole,

b) nazwę i adres szkoły lub przedszkola,

c) informację o planowanej liczbie uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mierzęcice, dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, dzieci niepełnosprawnych.

d) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

e) datę sporządzenia,

4. Na miesiąc lipiec i sierpień dotacja ustalana jest na podstawie liczby uczniów z miesiąca czerwca.

5. Podmiot dotujący przekazuje dotację w 12 częściach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola.

§ 3. Wysokość dotacji określi oddzielna uchwała Rady Gminy Mierzęcice.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący otrzymujący dotacje z budżetu Gminy Mierzęcice składa nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po marcu, czerwcu, wrześniu, kwartalne rozliczenie z wykorzystania dotacji, obejmujące informacje o wysokości otrzymanej dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym kwartale.

2. Wykaz poniesionych wydatków powinien uwzględniać wydatki na:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

b) pomoce dydaktyczne,

c) materiały i wyposażenie,

d) pozostałe wydatki obejmujące między innymi: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz.

3. Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący ustala jako liczbę uczniów, które figurowały w ewidencji oraz zapisane były w dzienniku zajęć.

4. Rozliczenie roczne podmiot prowadzący przedkłada w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

5. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 4 określa załącznik do uchwały.

6. Podmiot prowadzący, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

7. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.

8. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowych ze środków dotacji.

2. Podmiot prowadzący zobowiązany jest udzielić Wójtowi Gminy Mierzęcice informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń szkoły, przedszkola nie będący mieszkańcem Gminy Mierzęcice.

3. Podmiot dotujący sprawuje kontrolę wykorzystania dotacji. Kontrola powinna obejmować w szczególności: prawidłowość wykorzystania dotacji, zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków, comiesięczną analizę informacji o liczbie uczniów i wychowanków.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania lub po jej wykorzystaniu.

5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom podmiotu dotującego zarówno w siedzibie podmiotu dotowanego jak i w szkole lub przedszkolu.

6. Kontrolą objęta jest dokumentacja organizacyjna, finansowa i dokumentacja przebiegu nauczania dotowanej szkoły lub przedszkola.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch

Załącznik do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr XII892011

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »