| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/273/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 41g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) na wniosek Prezydenta Miasta:

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego zwana „Radą” jest organem o charakterze opiniodawczo doradczym działającym w mieście Gliwice.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;

b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą), w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;

c) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,

d) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,

e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

f) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego

3. Termin wyrażenia opinii przez Miejską Radę Pożytku Publicznego wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego projektu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

4. Opinia wyrażona przez Radę nie ma charakteru wiążącego.

5. Szczegółowy sposób konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy określa odrębna uchwała.

§ 2.

1. Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach działania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych inicjuje i koordynuje działanie następujących zespołów branżowych, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy:

a) do spraw kultury:

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b) do spraw zdrowia, pomocy społecznej, ekologii oraz turystyki i krajoznawstwa

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

• ochrony i promocji zdrowia;

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

• turystyki i krajoznawstwa.

c) do spraw seniorów

• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

• działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

d) do spraw edukacji, wychowania i innowacyjności:

• działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

• wypoczynku dzieci i młodzieży;

e) Rady Sportu, działającej na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010, Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami):

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Z wyjątkiem Rady Sportu, członkowie Zespołów branżowych zgłaszają się i są rejestrowani przez Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, a ich skład osobowy zostaje określony w drodze komunikatu umieszczonego na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.gcop.gliwice.pl oraz Miasta Gliwice www.gliwice.eu.

3. Zgłoszenie kandydata na członka zespołu powinno nastąpić w terminie do 30 dni przed upływem kadencji istniejącego zespołu, w formie pisemnej i złożone do Dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

4. Członkowie zespołu zwykłą większością głosów wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

5. Kadencja zespołu branżowego trwa 2 lata.

6. Wybory do Zespołów Branżowych odbędą się po raz pierwszy, a członkowie zostaną wyłonieni do końca pierwszego kwartału 2012 .

§ 3.

1. W skład Miejskiej Rady Pożytku Publicznego wchodzą:

a) 2 przedstawiciele Rady Miejskiej;

b) 2 przedstawiciele Prezydenta Miasta;

c) 5 przedstawicieli sfery pożytku publicznego, reprezentowanych przez przewodniczących zespołów branżowych, o których mowa w § 2 ust. 1 lub osoby rekomendowane przez zespoły, spośród jego członków, po jednej z każdego,

d) Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Prezydenta Miasta na okres kadencji Rady. Skład osobowy Rady zostaje określony w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno nastąpić w terminie do 30 dni przed upływem kadencji istniejącej Rady.

4. Kadencja Miejskiej Rady Pożytku Publicznego trwa 2 lata.

7. Miejska Rada Pożytku Publicznego zostanie powołana do końca II kwartału 2012 roku.

§ 4.

1. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego jest zwoływane przez Prezydenta Miasta nie później niż w ciągu 30 dnia od jej powołania.

2. Rada zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący, który ustala harmonogram i porządek posiedzeń.

4. Decyzje Rady (uchwały) podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

5. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

6. Posiedzenia Rady są zwoływane przez:

a) przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego

b) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady

7. W przypadku gdy przewodniczący nie może uczestniczyć w posiedzeniu, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

8. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół sporządzany przez sekretarza podpisują wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.

9. Prezydent Miasta może odwołać członka Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, w przypadku:

a) nieuczestniczenia bez uzasadnionej i ważnej przyczyny w trzech kolejnych posiedzeniach Rady

b) niewywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z udziału w jej składzie,

c) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady lub podważających zaufanie do jego bezstronności, niezależności i obiektywności.

10. W przypadku odwołania członka Rady lub jego rezygnacji Prezydent Miasta bez zbędnej zwłoki dokonuje w trybie określonym w § 3 powołania właściwego przedstawiciela do składu Rady. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady.

§ 5.

1. Obsługę organizacyjno – techniczną Miejskiej Rady Pożytku Publicznego zapewnia Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

2. Rada w celu sprawnego wykonywania swoich zadań, może przyjąć regulamin, którym szczegółowo określi sposób pracy Rady, w tym sposób informowania członków Rady o kolejnych jej posiedzeniach i temacie obrad.

3. Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowym po upływie roku działalności Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, do 15 marca w roku następnym, sporządza sprawozdanie z realizowanych zadań i przedstawia Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej..

4. Za udział w pracach Rady członkom nie przysługuje wynagrodzenie, pełnią oni swoje funkcje społecznie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »