| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/84/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy - Wieprz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 89, 211, 212 , 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590).

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.064.881,63 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 30.699.354,98 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.365.526,65 zł

zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

§ 2.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 32.410.770,63 zł.

Z tego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 30.038.697,44 zł.

w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.156.120,04 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.816.061,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.340.059,04 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.063.413,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.911.426,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 888.527,40 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 460.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.372.073,19 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.372.073,19 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.144.540,32 zł zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4.

1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 345.889,00 zł , sfinansowany przychodami z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 345.889,00 zł.

2) Ustala się przychody budżetu 3.280.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 280.000,00.

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.934.111,00 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.519.354,00 zł.,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 414.757,00 w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414.757,00 zł

Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.780.000,00 zł na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 345.889,00 zł.

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.934.111,00 zł.

§ 6.

1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 52.000,00 zł.

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1) Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.739.783,00 zł. , zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.

2) Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 351.636,00 zł zgodnie z tabelą 7 niniejszej uchwały.

3) Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zgodnie z tabelą nr 8.

4) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 198.173,00 zł zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8.

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 150.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z tabelą nr 10 niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 39.000,00 zł zgodnie z tabelą 11 niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1.063.413,00 zł zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 783.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie zł 133.707,60 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13.

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2012 w wysokości 559.211,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 345.889,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.934.111,00 zł.

3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) Na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.

3) Dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Tabela12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

zal1

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/84/11
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

zal2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »