| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/IX/2011 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm), art. 164 ust. 5a, ust. 5b ust.5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (D.z.U. Z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, sposób jej rozliczania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu Powiatu Kłobuckiego dla spółek wodnych, związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych i utrzymaniem wód oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji znajdujących się na terenie Powiatu Kłobuckiego

§ 2.

1) Środki finansowe na udzielenie dotacji spółkom wodnym pochodzić będą z budżetu Powiatu Kłobuckiego.

2) Łączną kwotę dotacji dla spółek wodnych na dany rok budżetowy ustala Rada Powiatu w Kłobucku w uchwale budżetowej.

3) Postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych oraz podziale dotacji dla poszczególnych spółek uczestniczących w postępowaniu przeprowadza Zarząd Powiatu, określając jej wysokość przy uwzględnieniu łącznej kwoty dotacji , o której mowa w ust.2.

4) Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku zestawienia wniosków o przyznanie dotacji, uchwał Zarządu Powiatu przyznających dotację poszczególnym spółkom oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego, w którym imiennie wyszczególnia się podmioty, które uzyskały dotacje oraz wysokość tej dotacji.

5) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,

2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,

3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. 1) i 2).

6) Dotacje na realizację zadań określonych w ust. 5, przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę wodną.

§ 3.

1) Spółka wodna aby otrzymać dotację na utrzymanie wód i urządzeń wodnych musi osiągnąć ściągalność składek członkowskich, w roku poprzedzającym przyznanie dotacji, na poziomie minimum 50 %.

2) W sytuacjach szczególnych, zgłoszonych i uzasadnionych przez spółkę wodną, dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunku określonego w ust. 1.

3) Wysokość dotacji celowej dla spółek wodnych na roboty finansowane ze składek członkowskich nie może przekroczyć 75 % kosztów zadania, a udział własny spółki wodnej musi odpowiadać co najmniej 25 % zrealizowanego zadania.

4) Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, wypełnionym w całości i czytelnie.

6) Wniosek, o którym mowa w ust. 4, podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

7) Wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami ust.1-3 nie podlega rozpatrzeniu.

8) Do wniosku, o którym mowa w ust.4, należy dołączyć:

1) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej.

9) Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, www.bip.klobuck.pl w terminie do 28 lutego.

10) W danym roku budżetowym na jedno zadanie może być złożony tylko jeden wniosek.

§ 4.

1) Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez Zarząd Powiatu z tą spółką.

2) Umowa określa w szczególności wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji oraz termin wykorzystania przez spółkę wodną dotacji, sposób rozliczenia dotacji, termin zwrotu niewykorzystanych środków.

3) Rozliczenie wykorzystania dotacji oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji spółka wodna przedstawia Zarządowi Powiatu w Kłobucku w formie pisemnej w terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego. Wzory rozliczenia końcowego oraz sprawozdania z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Dotacja udzielona spółce wodnej z budżetu Powiatu Kłobuckiego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Powiatu w terminie do 31 stycznia roku następnego.

5) W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

6) Od kwot dotacji zwróconych po terminach, określonych w ust. 4 i 5 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/IX/2011
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »