| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/320/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 i art. 112 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz.1172)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr LX/816/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu z późn. zm.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/320/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, zwany dalej "Ośrodkiem", jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Bytomia, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

6) niniejszego Statutu;

7) innych właściwych aktów prawnych.

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 16.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Bytomia.

2. Cele i zadania Ośrodka

§ 4. Celem działalności Ośrodka w szczególności jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej;

4) realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego;

5) umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania wynikające w szczególności z zapisów:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

2. W celu realizacji statutowych zadań Ośrodek współpracuje z prowadzącymi działalność na terenie miasta Bytomia organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, do których w szczególności należy:

1) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

2) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie osób wymagających opieki do:

a) dziennych domów pomocy,

b) noclegowni,

c) Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja",

d) Domu dla Bezdomnych;

3) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

4) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

5) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych oraz stałych;

7) praca socjalna;

8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

10) dożywianie dzieci;

11) tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

12) zapewnienie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

13) organizacja pracy z rodziną;

14) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17) minimalizowanie wśród mieszkańców Bytomia skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej poprzez działający w strukturach Ośrodka Klub Integracji Społecznej, w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§ 7. Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, do których w szczególności należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń;

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6) udzielanie pomocy socjalnej i prawnej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej i sądami.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania własne powiatu, do których w szczególności należy:

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

2) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

3) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mającym braki w przystosowaniu się;

4) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

5) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;

6) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

7) tworzenie warunków powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

8) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i umieszczaniem dzieci w placówkach o zasięgu ponadgminnym;

9) wypełnianie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz utworzenie zespołu ds. pieczy zastępczej;

10) wyznaczenie koordynatora pieczy zastępczej;

11) realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 9. Ośrodek realizuje zadania administracji rządowej zlecone powiatowi, do których należy w szczególności:

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

3) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 10. 1. Ośrodek ponadto wykonuje inne zadania określone w porozumieniach zawartych przez organy gminy Bytom z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami, a przekazanymi do realizacji Ośrodkowi.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta.

3. Organizacja Ośrodka

§ 11. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta.

3. Dyrektor zarządzając Ośrodkiem zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnatrz.

4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

5. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 12. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:

1) zastępców Dyrektora;

2) Głównego Księgowego;

3) kierowników działów, zespołów i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Ośrodka.

§ 13. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań dla działów, zespołów, jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

§ 14. 1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach, w zakresie zadań określonych niniejszym Statutem wydaje Dyrektor Ośrodka lub inny pracownik na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta.

2. Dyrektor Ośrodka podejmuje rozstrzygnięcia i wydaje decyzje administracyjne także w innych sprawach, na podstawie odrębnych upoważnień.

§ 15. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Bytomiu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie prowadzonej działalności.

4. Gospodarka finansowa

§ 16. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą budżetową Miasta Bytomia, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 18. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Dyrektor.

5. Mienie Ośrodka

§ 19. 1. Ośrodek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność gminy Bytom, służące realizacji zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym, w granicach udzielonych upoważnień.

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności.

6. Postanowienia końcowe

§ 20. Zmiana Statutu następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »