| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/180/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm.), art. 60 ust.2 ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45 poz.235 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)   Rada Miejska Cieszyna uchwala:  

§   1.   Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Cieszyn na poziomie 300,00 zł na każde dziecko objęte opieką.  

1.   Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Cieszyn dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn na poziomie 150,00 zł na każde dziecko objęte opieką.  

2.   Dotacje, o   których mowa w   ust. 1   i 2   nie przysługują jednostkom budżetowym Gminy Cieszyn.  

§   2.   Osoby fizyczne lub prawne i   jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Gminy Cieszyn żłobki lub kluby dziecięce, składają Burmistrzowi Miasta Cieszyna wniosek o   rejestrację.  

§   3.   1.   Dotacja, o   której mowa w   § 1   ust 1   i 2   będzie przekazywana z   dołu, w   transzach miesięcznych w   zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w   miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy – do 5   dnia następnego miesiąca.  

2.   Podmiot, o   którym mowa w   § 1   ust 1   i 2   przedkłada wniosek o   wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z   listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych).  

3.   Dotacja będzie pomniejszona o   1/21 za każdy dzień nieobecności dziecka w   żłobku lub klubie dziecięcym.  

4.   Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w   przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku o   wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z   listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z   rejestru żłobków i   klubów dziecięcych.  

5.   Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w   terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w   którym została udzielona dotacja.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   5.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   maja 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »