| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZZE.031.10.2011 Burmistrza Miasta Pyskowice; Prezydenta Bytomia

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice, przez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i Uchwały Nr LXIV/897/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie z innymi gminami porozumień, dotyczących udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie tych gmin oraz pokrywania przez te gminy kosztów świadczeń, w części nieuregulowanej przez osoby nietrzeźwe oraz uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XV/111/2011 z dnia 21.12.2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Bytom zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na rzecz osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Gminy Pyskowice realizowanego w ramach Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Bytomiu,

pomiędzy Gminą Bytom, z siedzibą przy ul. Parkowej 2, reprezentowaną przez: Piotra Koja - Prezydenta Bytomia, zwaną w treści porozumienia Gminą Bytom a Gminą Pyskowice, z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3, reprezentowaną przez: Wacława Kęska – Burmistrza Miasta Pyskowice zwaną w treści porozumienia Gminą Pyskowice

§ 1. Gmina Bytom, poprzez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3, zwanego w treści porozumienia Centrum, zobowiązuje się do udzielania zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.), świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Pyskowice, a Gmina Pyskowice zobowiązuje się do pokrywania kosztów udzielonych w Centrum świadczeń na rzecz osób doprowadzonych z terenu Gminy Pyskowice, w części przez nich nie uregulowanej.

§ 2. Ustalona w trybie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu opłata związana z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum wynosi 190 zł.

§ 3. 1. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, zobowiązuje się do przekazywania Gminie Pyskowice miesięcznych informacji o osobach doprowadzonych z terenu Gminy Pyskowice objętych świadczeniami Centrum, które:

1) nie uregulowały lub uregulowały częściowo należność wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, należną kwotą za udzielone świadczenie, wysokością uiszczonej opłaty i datą wpłaty, kwotą niedopłaty,

2) uregulowały zaległe płatności po ich pokryciu przez Gminę Pyskowice wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, datą uregulowania zaległości przez mieszkańca wraz z kwotą.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.

3. Gmina Pyskowice zobowiązuje się do przekazywania Gminie Bytom, kwoty należnej za dany miesiąc, wyliczonej według wzoru: suma kwot niedopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pomniejszona o sumę kwot wpłat dokonanych po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Pyskowice, o których mowa w ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, będzie przekazywana na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE BANK SA O/Bytom 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

5. W przypadku, gdy w danym miesiącu suma kwot niedopłat jest niższa od sumy wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Pyskowice, Gmina Pyskowice dokona potrącenia powstałej różnicy sum z należności za następne kolejne miesiące, aż do jej całkowitego odliczenia.

6. Porozumienie będzie realizowane do kwoty 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych). Płatne rozdział 85158 § 2310 kod CPV 85000000-9.

§ 4. 1. Gmina Bytom zobowiązuje się do poinformowania Gminy Pyskowice o każdorazowej zmianie wysokości opłaty, o której mowa w § 2 porozumienia, w terminie 14 dni od dnia jej ustalenia.

2. Do czasu przekazania przez Gminę Bytom informacji, o której mowa w ust. 1, Gmina Pyskowice będzie przekazywać kwotę wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej.

3. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie wyższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Pyskowice przekaże Gminie Bytom na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 4, jednorazowo kwotę stanowiącą sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy wysokością nowej opłaty, a kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust.1.

4. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie niższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Pyskowice dokona jednorazowego potrącenia kwoty stanowiącej sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, a wysokością nowej opłaty, z należności za następny miesiąc, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku braku należności, Gmina Bytom przekaże jednorazowo kwotę, o której mowa w ust. 4, Gminie Pyskowice w terminie 60 dni od dnia ustalenia opłaty, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy nr: Urząd Miejski w Pyskowicach Bank Spółdzielczy w Gliwicach o. Pyskowice 47 8457 0008 2003 0068 0680 0001

§ 5. W przypadku niedotrzymania terminów, których mowa w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 porozumienia, Gminie Bytom przysługują odsetki ustawowe.

§ 6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 5 porozumienia, Gminie Pyskowice przysługują odsetki ustawowe.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Porozumienie wygasa przed dniem 31 grudnia 2012 r., z chwilą wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 6.

§ 8. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, przekaże Gminie Pyskowice w terminie do 31 stycznia 2013 roku zbiorczą informację o wysokości środków należnych Gminie Bytom i wysokości środków otrzymanych od Gminy Pyskowice w 2012 roku i liczbie mieszkańców Gminy Pyskowice, którzy korzystali z usług Centrum.

§ 9. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana wysokości opłaty, o której mowa w § 2 nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 12. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego miejscowo sądu powszechnego.

§ 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 14. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta


Piotr Koj

Burmistrz Miasta


Wacław Kęska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »