| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/343/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 13 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 19

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 5   i art. 5   c pkt 1   w związku z   art.   59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z   2004 r. nr   256 poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr   197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art.   19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23   maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z   2001 r. nr 79 poz. 854 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Gimnazjum nr 13 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul.   Stolarzowickiej 19.  

§   2.   Uczniom zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 zapewnia się możliwość nauki w   Gimnazjum nr 14 wchodzącym w   skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5   z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Nickla 19 lub w   pozostałych gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bytom, zgodnie z   ich obwodami ustalonymi odrębną uchwałą.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się do   Gimnazjum nr 14 wchodzącego w   skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5   z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Nickla 19.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Majątek zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 stanowi majątek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Nickla 19.  

§   6.   Wszelkie zobowiązania i   należności zlikwidowanego gimnazjum, o   którym mowa w   §   1 przejmuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5   z siedzibą w   Bytomiu przy ul. Nickla 19.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/343/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 3   lutego 2012 r. nr DK-BY.542.01.2012.KG, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 13 z   siedzibą w   Bytomiu przyul.   Stolarzowickiej   19, wyrażonego uchwałą nr XXII/300/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Aktualnie w   dzielnicy Miechowice funkcjonują dwa gimnazja: Gimnazjum nr 13 przy ul.   Stolarzowickiej   19 oraz Gimnazjum nr 14 w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5   przy ul.   Nickla 19.  

Likwidacja Gimnazjum nr 13 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 19 podyktowana jest zmniejszaniem się od lat liczby uczniów w   tej szkole, jak wskazano w   uzasadnieniu do uchwały intencyjnej nr XXII/300/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Decyzja o   likwidacji Gimnazjum nr 13 i   przeniesieniu uczniów do Gimnazjum nr 14 w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5   podjęta została po analizie stanu organizacyjnego i   możliwości lokalowych obydwu szkół. Ponadto uwzględniono potrzebę społeczności lokalnej. Aktualnie do   Gimnazjum nr 14 uczęszcza 131 uczniów spoza rejonu, co stanowi ok. 38 % wszystkich uczniów tej szkoły. Należy zaznaczyć, że aż 115 uczniów to   młodzież należąca do obwodu Gimnazjum   nr   13.  

W roku szkolnym 2011/2012 stan organizacyjny przedstawia się następująco: w   Gimnazjum nr   13 zorganizowanych jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 235 uczniów, natomiast w   Gimnazjum nr 14 funkcjonuje 12 oddziałów, w   których uczy się 346 uczniów. Gimnazjum nr   13 posiada 18 pomieszczeń do nauki co sprawia, że szkoła wykorzystana jest w   55 %. Przeniesienie uczniów z   Gimnazjum nr 13 do Gimnazjum nr 14 spowoduje, że budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr   5   zostanie w   pełni wykorzystany. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr   5 posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, która pozwala na właściwą organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.  

Likwidacja Gimnazjum nr 13 z   siedzibą w   Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 19 nie spowoduje utraty miejsc dla uczniów w   bytomskich szkołach gimnazjalnych, a   jedynie uporządkuje sieć szkół.  

W związku z   likwidacją Gimnazjum nr 13 uczniom zapewnia się możliwość kontynuacji nauki w   Gimnazjum nr 14 wchodzącym w   skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5   z siedzibą przy ul. Nickla 19, a   także uwzględniając indywidualne życzenia rodziców w   wybranym gimnazjum na   terenie miasta pod warunkiem wolnych miejsc. Pracownikom szkoły, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostaną zaproponowane miejsca pracy w   Zespole Szkół Ogólnokształcących nr   5   przy ul. Nickla 19 lub w   innych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »