| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowanych na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1   i 2   oraz art. 14 ust. 6   ustawy z   dnia 26 października 1982 roku o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z   2007 Nr 70 poz. 473 j.t.)   Rada Miejska w   Krzanowicach uchwala:  

§   1.   Ustala się na terenie Gminy Krzanowice następującą liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:  

1)   w miejscu sprzedaży :   20  

2)   poza miejscem sprzedaży :   25  

§   2.   1.   Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Krzanowic.  

2.   Zezwolenia, o   których mowa w   ust. 1, Burmistrz Krzanowic wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o   zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z   niniejszą uchwałą.  

§   3.   1.   Miejsce sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu lub poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowane w   odległości mniejszej niż 50 metrów od niżej wymienionych obiektów:  

a)   szkół i   przedszkoli  

b)   kultu religijnego (kościołów, cmentarzy),  

c)   ogólnodostępnych, zorganizowanych i   ogrodzonych placów zabaw dla dzieci.  

2.   Odległość, o   której mowa w   ust. 1   mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży (lub sprzedaży i   podawania) napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.  

§   4.   1.   Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z   wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się w   punktach sprzedaży, którymi są:  

a)   sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,  

b)   wydzielone stoiska w   samoobsługowych placówkach handlowych o   powierzchni handlowej powyżej 200 m 2  

c)   pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w   których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych  

2.   Dopuszcza się możliwość podawania napojów alkoholowych na zewnątrz punktów sprzedaży w   tzw. „ogródkach gastronomicznych”, stanowiących integralną część punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w   miejscu sprzedaży, jeżeli posiadają ogrodzenie.  

3.   Sprzedaż ,podawanie i   spożywanie napojów alkoholowych w   czasie imprez i   festynów na otwartym powietrzu może być prowadzona wyłącznie pod warunkiem uzyskania jednorazowego zezwolenia wydanego przez Burmistrza, tylko w   miejscu do tego wyznaczonym w   zezwoleniu .  

§   5.   Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i   wnoszenia napojów alkoholowych na terenie:  

1)   bibliotek,  

2)   obiektów kultu religijnego.  

§   6.   Punkty prowadzące sprzedaż i   podawanie napojów alkoholowych muszą spełniać warunki określone w   przepisach prawa.  

§   7.   Zezwolenia wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, które nie spełniają warunków określonych w   niniejszej uchwale, zachowują ważność do dnia określonego w   zezwoleniu.  

§   8.   Traci moc uchwała Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w   Krzanowicach z   dnia 30 grudnia 2002r. roku w   sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i   w miejscu sprzedaży oraz w   sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i   podawania napojów alkoholowych.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Henryk   Tumulka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »