| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania transportu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świnna

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i   art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 z   2001 poz. 1591 ze zm) art. 403 ust. 2   – 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U.z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm)  

Rada Gminy Świnna uchwala , co następuje:  

§   1.   1.   Przyjmuje się „ Regulamin przyznawania dofinansowania transportu i   utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z   nieruchomości położonych na terenie Gminy Świnna" w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

2.   Regulamin ma na celu wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych azbestu dla mieszkańców gminy poprzez bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  


Regulaminu przyznawania dofinansowania transportu i   utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z   nieruchomości położonych na terenie Gminy Świnna  

§   1.   Dofinansowanie na utylizacje wyrobów zawierających azbest obejmuje osoby fizyczne nie będące przedsiębiorstwami, mające w   okresie składania wniosku tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Świnna.  

§   2.   Dofinansowanie pokrywa koszt utylizacji wraz z   transportem wyrobów zawierających azbest w   60 % jednak nie więcej niż 600 zł. Pozostałą część pokrywa właściciel nieruchomości.  

§   3.   Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych na demontaż ( rozbiórkę) oraz załadunek wyrobów zawierających azbest. W/w koszty ponosi właściciel nieruchomości.  

§   4.   Osoby ubiegające się o   dofinansowanie zadania określonego w   § 1   winny złożyć Wójtowi Gminy Świnna wniosek o   dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o   prawie do dysponowania nieruchomością, informacje o   wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. W   przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli. Dokumenty składa się w   jednym egzemplarzu. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  

§   5.   Wnioskodawca zostanie powiadomiony o   rezultacie rozpatrzenia wniosku w   formie pisemnej. Na podstawie w/w powiadomienia wnioskodawca zawrze w   siedzibie przedsiębiorstwa wskazanego przez Urząd Gminy stosowną umowę na odbiór wyrobów zawierających azbest.  

§   6.   Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków finansowych w   danym roku budżetowym. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Gminy Świnna.  

§   7.   Wójt zarządzeniem powoła komisje ds. rozpatrywania złożonych wniosków. Zadaniem komisji będzie sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z   wymogami niniejszego regulaminu.  

§   8.   Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w   danym roku budżetowym, w   którym złożono wniosek, będą realizowane w   pierwszej kolejności w   roku następnym.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »