| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dofinansowania transportu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świnna

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i   art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 z   2001 poz. 1591 ze zm) art. 403 ust. 2   – 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U.z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm)  

Rada Gminy Świnna uchwala , co następuje:  

§   1.   1.   Przyjmuje się „ Regulamin przyznawania dofinansowania transportu i   utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z   nieruchomości położonych na terenie Gminy Świnna" w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

2.   Regulamin ma na celu wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych azbestu dla mieszkańców gminy poprzez bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  


Regulaminu przyznawania dofinansowania transportu i   utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z   nieruchomości położonych na terenie Gminy Świnna  

§   1.   Dofinansowanie na utylizacje wyrobów zawierających azbest obejmuje osoby fizyczne nie będące przedsiębiorstwami, mające w   okresie składania wniosku tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Świnna.  

§   2.   Dofinansowanie pokrywa koszt utylizacji wraz z   transportem wyrobów zawierających azbest w   60 % jednak nie więcej niż 600 zł. Pozostałą część pokrywa właściciel nieruchomości.  

§   3.   Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych na demontaż ( rozbiórkę) oraz załadunek wyrobów zawierających azbest. W/w koszty ponosi właściciel nieruchomości.  

§   4.   Osoby ubiegające się o   dofinansowanie zadania określonego w   § 1   winny złożyć Wójtowi Gminy Świnna wniosek o   dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o   prawie do dysponowania nieruchomością, informacje o   wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. W   przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli. Dokumenty składa się w   jednym egzemplarzu. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  

§   5.   Wnioskodawca zostanie powiadomiony o   rezultacie rozpatrzenia wniosku w   formie pisemnej. Na podstawie w/w powiadomienia wnioskodawca zawrze w   siedzibie przedsiębiorstwa wskazanego przez Urząd Gminy stosowną umowę na odbiór wyrobów zawierających azbest.  

§   6.   Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków finansowych w   danym roku budżetowym. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Gminy Świnna.  

§   7.   Wójt zarządzeniem powoła komisje ds. rozpatrywania złożonych wniosków. Zadaniem komisji będzie sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z   wymogami niniejszego regulaminu.  

§   8.   Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w   danym roku budżetowym, w   którym złożono wniosek, będą realizowane w   pierwszej kolejności w   roku następnym.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »