| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/120/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 27 marca 2012r.

Uchwaław sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz.U. z   2011 Nr 112 poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Poręba w   sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie Rada Miasta Poręba uchwala, co następuje:  

§   1.   Zatwierdza Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§   3.   Traci i   moc uchwała Nr VII/67/03 Rady Miasta Poręba z   dnia 3   czerwca 2003 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie , oraz uchwała Nr XIX/188/04 Rady Miasta Poręba z   dnia 23 listopada 2004 r. w   sprawie zatwierdzenia zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poręba  


Gabriel   Zieliński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/120/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 27 marca 2012 r.  
 

STATUT  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie  

§   1.   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Porębie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zwanym dalej „podmiotem leczniczym”.  

2.   Podmiot leczniczy używa nazwy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Porębie, nadto może posługiwać się nazwą skróconą „SP ZOZ w   Porębie”.  

3.   Podmiotem tworzącym jest Rada Miasta Poręba.  

4.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Porębie jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.  

Siedziba i   obszar działania  

§   2.   1.   Siedziba podmiotu leczniczego mieści się w   miejscowości Poręba przy ul. LWP 20.  

2.   Obszar działania obejmuje miasto Poręba.  

Cele i   zadania  

§   3.   1.   Podstawowym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:  

1.1.podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,  

1.2.specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w   zakresie:  

-   ginekologii,  

-   laryngologii,  

-   okulistyki,  

-   medycyny pracy,  

-   medycyny szkolnej.  

1.3. promocji i   ochrony zdrowia,  

1.4. zapobiegania chorobom.  

Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych zawiera załącznik nr 1   do statutu.  

2.   SP ZOZ w   Porębie może prowadzić, bez szkody dla jakości i   dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych , odpłatną działalność w   zakresie:  

2.1. najmu, dzierżawy wolnych powierzchni, lokali, będących w   jego dyspozycji,  

2.2.najmu, dzierżawy wyposażenia, narzędzi, sprzętu itp. zbędnych, nieprzydatnych lub w   pełni niewykorzystanych do realizacji podstawowych celów i   zadań określonych wyżej.  

3.   Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w   szczególności związanych z:  

1)   badaniem i   poradą lekarską,  

2)   leczeniem,  

3)   opieką nad kobietą ciężarną i   jej płodem oraz noworodkiem,  

4)   opieką nad dzieckiem chorym i   zdrowym,  

5)   badaniem diagnostycznym,  

6)   orzekaniem i   opiniowaniem o   stanie zdrowia także w   środowisku pracy,  

7)   zapobieganiem powstawaniu chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.  

§   4.   1.   W wykonywaniu swoich zadań SP ZOZ w   Porębie współdziała z:  

1)   innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,  

2)   jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i   innymi podmiotami  

zaangażowanymi w   rozwiązywaniu problemów ochrony zdrowia.  

Organy i   struktura organizacyjna  

§   5.   1.   Organami SP ZOZ w   Porębie są:  

1)   Kierownik,  

2)   Rada Społeczna.  

2.   Kierownik kieruje bieżącą działalnością podmiotu leczniczego, reprezentuje go na zewnątrz i   ponosząc odpowiedzialność za zarządzanie.  

3.   Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników, którym określa zakres obowiązków.  

4.   Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 2   do niniejszego statutu.  

§   6.   1.   W podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i   opiniodawczym Rady Miasta   Poręba oraz organem doradczym Kierownika.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

3.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje Rada Miasta Poręba.  

4.   Po upływie kadencji Rady Społecznej dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu powołania nowej Rady.  

5.   Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji w   następujących okolicznościach:  

1)   złożenia rezygnacji,  

2)   na uzasadniony wniosek Kierownika,  

3)   pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądu,  

4)   śmierci.  

Gospodarka finansowa  

§   7.   1.   Gospodarka finansowa podmiotu leczniczego jest prowadzona zgodnie z   przepisami dotyczącymi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2.   Podmiot leczniczy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 29 września 1994r o   rachunkowości/tekst jednolity Dz. U.z 2009 r. Nr 152,poz.1223 z   poźn. zmian./ oraz ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r o   działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112,poz.654 z   póżn. zm./.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.  

Mienie  

§   8.   1.   SP ZOZ w   Porębie gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym /otrzymanym lub zakupionym/.  

2.   Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych może być dokonane na zasadach określonych przez Radę Miasta Poręba.  

Postanowienia końcowe  

§   9.   Niniejszy statut może być zmieniany w   trybie właściwym do jego przyjęcia.  

                                                                      Załącznik nr 1  

                            Do Statutu Samodzielnego Publicznego  

                            Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie  

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU  
w którym jest prowadzona działalność medyczna  

I.   1.     Podstawowa Opieka Zdrowotna                                                                        

-   Poradnia lekarza POZ                                                                                       0010  

-   Poradnia lekarza POZ /dla dzieci/                                                                         0011  

-   Gabinet zabiegowy                                                                                                     0060  

-   Punkt szczepień                                                                                                     0050  

2.   Gabinety Medycyny Szkolnej:  

-   Miejski Zespół Szkół                                                                                       0041  

-   Szkoła Podstawowa nr 2   Poręba ul. Wiedzy                                                           0041  

-   Szkoła Podstawowa nr 3   Poręba ul. Gen. J. Ziętka                                             0041  

-   Zespół Szkół Poręba ul. Zakładowa 1                                                                         0041  

3.   Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej                                             0032  

4.   Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej                                             0034  

II.   Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

-   Poradnia okulistyczna                                                                                       1600  

-   Poradnia Ginekologiczno - Położnicza                                                           1450  

-   Poradnia Otolaryngologiczna                                                                         1610  

-   Gabinet zabiegowo – diagnostyczny                                                                         0011003  

III.   Pozostałe  

-   Poradnia Medycyny Pracy                                                                                       1160  

-   Pracownia USG                                                                                                     7210  

Załącznik nr 2  

                            Do Statutu Samodzielnego Publicznego  

                            Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie  

Schemat Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Porębie  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »