| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 21.143.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1   i 7, art. 40 ust. 2   pkt 3   i 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w   związku z   art 4, art 21 ust 1   pkt 2   i ust 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (j. t. Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą nr XLVIII/411/10  
Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 25 marca 2011 r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 roku Nr 127, poz 2426 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 1   otrzymuje brzmienie:  

"Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale zdefiniowane w   art. 2   ust. 1   pkt 10 ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (j. t. Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą".  

2.   W § 5   dodaje się ust. 3   i 4   o następującym brzmieniu:  

"3. Na wniosek osoby, której wcześniej wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy lub wobec której prawomocnie orzeczono eksmisję, gdy przyczyną rozwiązania stosunku prawnego było zadłużenie spowodowane pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy, możliwe jest ponowne zawarcie umowy najmu, której przedmiotem będzie ten sam lokal, jeżeli:  

a) osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w   tym lokalu,  

b) ustała przyczyna, z   powodu której została rozwiązana umowa najmu,  

c) osoba ta oraz osoby wspólnie z   nią zamieszkujące przestrzegają porządku domowego.  

4. Do przypadków wskazanych w   ust. 3, nie stosuje się przepisów uchwały dotyczących kryteriów przyznania lokali mieszkalnych."  

§   2.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy i   zamieszczeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  


§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »