| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Wisła; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 15 czerwca 2012r.

do Porozumienia Nr WO.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach miasta Wisły

zawarty pomiędzy:  

Gminą Wisła  

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Wisły   Jana Poloczek   ,  

z siedzibą w   Urzędzie Miejskim w   Wiśle (43-460) przy Placu B. Hoffa 3  

a  

Powiatem Cieszyńskim  

z siedzibą w   Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29,  

w imieniu którego działają:  

1.   Jerzy Nogowczyk                               – Starosta Powiatu Cieszyńskiego,  

2.   Jerzy   Pilch                                             – Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego  

§   1.  

1.   Na postawie   § 1   ust. 1   pkt. 18) Porozumienia Nr WO.0118-2/11 z   dnia 3   stycznia 2011 r. Powiat Cieszyński powierza dodatkowo Gminie Wisła realizację zadania: "Remont drogi powiatowej 2671 S ul. Jawornik w   Wiśle - etap V", zwanego dalej "zadaniem".  

2.   Realizując Uchwałę Nr XVIII/255/2012 Rady Miasta Wisły z   dnia 31 maja 2012 roku Gmina Wisła przejmuje zadanie do realizacji.  

3.   Wartość zadania strony określają na kwotę brutto ok. 480.000 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy 0/100).  

4.   Planowany termin wykonania zadania strony ustalają na dzień 14 grudnia 2012 roku.  

§   2.  

1.   Na realizację zadania Powiat Cieszyński przekaże dotację w   wysokości 480.000 zł.  

2.   Dotacja ma charakter celowy z   przeznaczeniem na zadanie bieżące realizowane na podstawie niniejszego porozumienia.  

3.   Zwiększenie wartości realizowanego zadania w   wyniku rozstrzygniętych zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.  

4.   Powiat Cieszyński wyraża zgodę na udzielanie zamówień uzupełniających lub dodatkowych dotyczących zadania jedynie w   sytuacji, gdy suma ich wartości oraz wartości zamówienia podstawowego nie przekroczy kwoty, o   której mowa w   ust. 1.  

5.   Przekazanie środków nastąpi każdorazowo w   terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o   płatność wraz z   kopią faktury - na rachunek bankowy Gminy Wisła nr PL 02 1050 1403 1000 0022 9912 9011.  

6.   Gmina Wisła przekaże rozliczenie otrzymanej dotacji w   terminie do 14 dni od dokonania ostatniej płatności, załączając kserokopie opisanych faktur (rachunków) oraz kopie protokołów odbioru.  

§   3.  

Niniejszy Aneks zostaje zawarty na czas określony do 21.12.2012 r.  

§   4.  

1.   Aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.  

§   5.  

Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Starosta Powiatu Cieszyńskiego  


Jerzy   Nogowczyk


Wicestarosta  


Jerzy   Pilch

Burmistrz Miasta Wisły  


Jan   Poloczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »