| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/409/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.).  

Rada Miejska w   Gliwicach  
uchwala:  

§   1.  

Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić w   przypadku, gdy:  

1)   rodzice dzieci umieszczonych w   pieczy zastępczej nie są pełnoletni.  

2)   rodzice dzieci i   osób pełnoletnich umieszczonych w   pieczy zastępczej przebywają poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub ich miejsce pobytu jest nieznane,  

3)   ustalono rodzicom dziecka opłatę za pobyt innego dziecka w   instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

4)   dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w   rodzinie jest niższy od 120% kwoty kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004r o   pomocy społecznej,  

5)   dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w   rodzinie jest wyższy od 120% dochodu określonego w   art. 8   ww. ustawy, nie przekracza jednak 200% kryterium, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z   niżej wymienionych okoliczności:  

-   niepełnosprawność lub długotrwała choroba powodująca udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,  

-   rodzice, którzy po ukończeniu 18 roku życia dalej kontynuują naukę i   nie posiadają własnego dochodu,  

-   ciąża lub samotne wychowywanie dziecka,  

-   zdarzenia losowe, gdy jego skutki bezpośrednio dotknęły osobę ubiegającą się o   odstąpienie,  

-   straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,  

6)   jedynym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem w   rodzinie jest renta socjalna, zasiłek stały.  

7)   rodzice płacą regularne alimenty na dziecko przebywające w   pieczy zastępczej.  

§   2.  

Warunkiem odstąpienia od ustalenia opłaty na wniosek jest wypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały oraz dołączenie dokumentów potwierdzających okoliczności stanowiące podstawę do zastosowania ulgi.  

§   3.  

Osobom zobowiązanym do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej można udzielić ulgi w   postaci: umorzenia opłaty w   całości lub w   części łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty.  

§   4.  

1.   Umorzenie opłaty w   całości łącznie z   odsetkami może nastąpić na wniosek zobowiązanego jeżeli:  

1)   dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w   rodzinie jest niższy od 120% kwoty kryterium dochodowego określonego w   art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004r o   pomocy społecznej,  

2)   dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w   rodzinie jest wyższy od 120%, nie przekracza jednak 200% kryterium, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z   niżej wymienionych okoliczności:  

-   niepełnosprawność lub długotrwała choroba powodująca udokumentowany wzrost kosztów utrzymania,  

-   rodzice, którzy po ukończeniu 18 roku życia dalej kontynuują naukę i   nie posiadają własnego dochodu,  

-   ciąża lub samotne wychowywanie dziecka,  

-   zdarzenia losowe, gdy jego skutki bezpośrednio dotknęły osobę ubiegającą się o   umorzenie,  

-   straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,  

3)   jedynym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem w   rodzinie jest renta socjalna, zasiłek stały.  

4)   rodzice płacą regularne alimenty na dziecko przebywające w   pieczy zastępczej,  

2.   Warunkiem umorzenia opłaty w   całości wraz z   odsetkami jest ustalenie sytuacji materialno – bytowej osoby wnioskującej na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały oraz dołączenia dokumentów potwierdzających okoliczności stanowiące podstawę do zastosowania ulgi.  

§   5.  

1.   Umorzenie opłaty w   części łącznie z   odsetkami, może nastąpić na wniosek zobowiązanego.  

2.   Warunkiem umorzenia opłaty w   części, wraz z   odsetkami jest ustalenie sytuacji materialno – bytowej osoby wnioskującej na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały oraz dołączenia dokumentów potwierdzających okoliczności stanowiące podstawę do zastosowania ulgi.  

3.   Kwota umorzenia w   części wraz z   odsetkami stanowi różnicę pomiędzy wysokością ustalonej opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej a   kwotą dochodu w   rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej określoną w   poniższej tabeli.  

 

Kryterium dochodowe w   rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej określone w   art. 8   ustawy z   dnia 12   marca 2004r o   pomocy społecznej (w   %).  

Kwota dochodu  
w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej (w   %)  

przekracza 120 nie przekracza 200  

15  

przekracza 200 nie przekracza 300  

20  

przekracza 300 nie przekracza 400  

40  

przekracza 400 nie przekracza 500  

55  

przekracza 500 nie przekracza 600  

65  

powyżej 600  

75  

§   6.  

Odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie opłaty na raty następuje na wniosek zobowiązanego po uprzednim ustaleniu sytuacji materialno – bytowej osoby wnioskującej na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały oraz dołączenia dokumentów potwierdzających okoliczności stanowiące podstawę do zastosowania ulgi.  

§   7.  

Odstąpienie od ustalenia opłaty na wniosek, rozłożenie opłaty na raty lub odroczenie terminu płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  

§   8.  

Umorzenie opłaty w   części wraz z   odsetkami następuje za okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  

§   9.  

W przypadku odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od pierwszego dnia miesiąca od daty złożenia wniosku do ostatniego dnia miesiąca odroczenia terminu płatności lub rozłożenia opłaty na raty.  

§   10.  

Tracą moc: Uchwała Nr XXI/569/2004 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 8   lipca 2004 r. w   sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej., Uchwała Nr XLII/1068/2006 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 25 maja 2006 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/569/2004 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 8   lipca 2004 r. w   sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej., Uchwała Nr XXII/597/2004 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 9   września 2004 r. w   sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dzieci i   osób pełnoletnich w   placówkach opiekuńczo – wychowawczych., Uchwała Nr XLII/1066/2006 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 25 maja 2006 r. w   sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/597/2004 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 9   września 2004 r. w   sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dzieci i   osób pełnoletnich w   placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

§   11.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.  

§   12.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Gliwicach  


Zbigniew   Wygoda

 


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XX/409/2012

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 31 maja 2012 r.

Gliwice, dn. ……………...

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ ZOBOWIĄZANEGO

I. Dane identyfikacyjne:

1. Dane identyfikacyjne osoby ubiegającej się o ulgę:

a. Nazwisko i imię              

b. PESEL              

c. Data i miejsce urodzenia              

d. Miejsce zamieszkania              

e. Telefon, fax              

II. Informacja o sytuacji majątkowej zobowiązanego:

1. Miejsce pracy składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres)

             

             

2. Źródła dochodów składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu za okres 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (na podstawie zaświadczenia) 1 .

Rodzaj

Kwota dochodu

Działalność gospodarcza

 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne

 

Renta socjalna, zasiłek stały

 

Najem lub dzierżawa

 

Kredyty i pożyczki

 

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, alimenty itp.)

 

 

3. Miejsce pracy współmałżonka/ konkubiny/ konkubenta składającego oświadczenie (nazwa zakładu pracy i jego adres)

             

             

1 Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.

4. Źródła dochodów współmałżonka/ konkubiny/ konkubenta składającego oświadczenie i wysokość średniego miesięcznego dochodu za okres 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (na podstawie zaświadczenia).

Rodzaj

Kwota dochodu

Działalność gospodarcza

 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 

Emerytury i renty krajowe/zagraniczne

 

Renta socjalna , zasiłek stały

 

Najem lub dzierżawa

 

Kredyty i pożyczki

 

Inne (np. renty dzieci, prawa majątkowe, umowy zlecenia, alimenty itp.) 

 

5. Osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym........................................... ich łączne dochody ................... ..............................w okresie...................................................................................................................................................................

l.p.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Dochód netto (w zł)

Tytuł uzyskania dochodu

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

6. Liczba osób pozostających na utrzymaniu i ich wiek              

             

             

             

7. Wykaz i wartość posiadanego majątku:

a. Posiadany majątek ruchomy (np. samochody, maszyny)

Rodzaj majątku oraz nr rejestracyjny, rok produkcji

Data nabycia

Cena zakupu

Wartość rynkowa

Czyją stanowi własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b. Posiadany majątek nieruchomy (np. budynki, mieszkania, parcele)

Rodzaj

nabycia

(kupno,

darowizna,

spadek)

Data nabycia

 

Nr księgi

wieczystej

 

Adres,

powierzchnia

Wartość

rynkowa

 

Czyją stanowi

własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pozostały majątek (papiery wartościowe, udziały, wierzytelności, lokaty – ze wskazaniem czyją stanowią własność):

             

             

             

d. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego:

             

             

e. Posiadane rachunki bankowe (pełna nazwa banku i numer rachunku bankowego):

             

             

             

8. Wykaz zobowiązań finansowych (osoby prowadzące działalność gospodarczą wskazują także zobowiązania wiązane z   prowadzeniem działalności):

a. Opłaty bieżące:

         Czynsz              

          Opłaty za media (woda, energia, gaz, telefon)

                           

                           

                           

                           

                           

b. Pozostałe zobowiązania (kredyty, alimenty, pożyczki, należności bądź zaległości publicznoprawne ze wskazaniem ich wysokości):

             

             

             

             

             


9. Czy zobowiązany korzystał dotychczas z ulg – jeżeli tak to należy podać rodzaj ulgi (m.in. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty), kwotę przyznanej ulgi oraz datę jej przyznania:

                           

                           

                           

                           

10. Wskazanie powodów uzasadniających udzielenie aktualnie wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty):

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z   art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – za złożenie zeznań niezgodnych z prawdą i zatajenie prawdy.

Zgodnie z Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podpis (imię i nazwisko)              

Data                            

 

             


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XX/409/2012

Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 31 maja 2012 r.

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH 2

 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani............................................... zam......................................przy ul................... ............................................................jest/ był zatrudniony/ a w.......................................................................

od dnia............................................... do dnia...................................... na czas............................................... 

na stanowisku.............................................

 

Dochody uzyskane w okresie ostatnich 6 miesięcy:

 

 

A

B

C

D

A-(B+C+D)

MIESIĄC

PRZYCHÓD BRUTTO

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

DOCHÓD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA...................................................

Jednocześnie ww. pobiera:

Zasiłek rodzinny na......dzieci w wysokości...................................miesięcznie.

Zasiłek wychowawczy na................. dzieci w wysokości............................miesięcznie.

 

 

 

                                         

              data                             podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia

 

 

 

 

 

 

2 Wypełnia i potwierdza zakład pracy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »