| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie nadania nowego Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2011r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 42 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.),  

Rada Miasta Radzionków   uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nowy Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z   siedzibą  
w Radzionkowie w   brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§   2.   Tracą moc uchwały:  

1)   Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Miasta Radzionków z   dnia 28 maja 2007 roku w   sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Radzionkowie przy ul. Gajdasa 4;  

2)   Uchwała Nr XXV/192/2008 Rady Miasta Radzionków z   dnia 27 marca 2008 roku w   sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie;  

3)   Uchwała Nr XXXIII/275/2008 Rady Miasta Radzionków z   dnia 29 października 2008 roku  
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie;  

4)   Uchwała Nr XLVI/404/2009 Rady Miasta Radzionków z   dnia 26 listopada 2009 roku w   sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/198/2012    
Rady Miasta Radzionków    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

STATUT  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

W   RADZIONKOWIE  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Podmiot Leczniczy pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Radzionkowie, zwany dalej "podmiotem leczniczym", działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011   r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r., Nr 112, poz. 654 z   późn.  
zm.) oraz przepisów wykonawczych;  

2)   niniejszego statutu nadanego przez Radę Miasta Radzionków uchwałą Nr XXII/198/2012  
z dnia 28 czerwca 2012 roku;  

3)   przepisów ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z   1964, Nr 16, poz. 93  
z późn. zm.).  

§   2.   1.   Siedziba podmiotu leczniczego mieści się w   Radzionkowie.  

2.   Obszar działania podmiotu leczniczego wynikający ze statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmuje:  

1)   obszar miasta Radzionków;  

2)   inny obszar według zawartych kontraktów.  

§   3.   Organem założycielskim jest Miasto Radzionków.  

§   4.   1.   Podmiot leczniczy ma status podmiotu niebędącego przedsiębiorcą.  

2.   Podmiot leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.  

3.   Podmiot leczniczy posiada osobowość prawną i   jest wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.  

Rozdział 2.
CELE I   ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO  

§   5.   Celem działania jest świadczenie usług medycznych w   zakresie diagnostyki, lecznictwa, rehabilitacji, profilaktyki, promocji i   oświaty zdrowotnej.  

§   6.   Do zadań podmiotu leczniczego w   szczególności należy:  

1)   badania i   porady lekarskie;  

2)   profilaktyka i   czynne poradnictwo;  

3)   rehabilitacja lecznicza;  

4)   opieka nad kobietą ciężarną i   jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;  

5)   opieka nad zdrowym dzieckiem;  

6)   szczepienia ochronne i   inne świadczenia zapobiegawcze;  

7)   świadczenia diagnostyczne i   analityka medyczna;  

8)   pielęgnacja chorych w   domu;  

9)   pielęgnacja i   opieka nad niepełnosprawnym;  

10)   orzekanie i   opiniowanie o   stanie zdrowia;  

11)   profilaktyka w   zakresie medycyny pracy;  

12)   świadczenie indywidualnych porad specjalistycznych w   ramach lecznictwa ambulatoryjnego  
w zakresie posiadanych specjalności;  

13)   szerzenie oświaty zdrowotnej i   promocji zdrowia;  

14)   profilaktyka przeciwalkoholowa;  

15)   wykonywanie czynności z   zakresu zaopatrzenia w   środki pomocnicze;  

16)   analiza stanu zdrowia ludności, ustalenie potrzeb w   zakresie opieki zdrowotnej.  

Rozdział 3.
ORGANY I   STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO  

§   7.   Organami podmiotu leczniczego są:  

1)   Kierownik podmiotu leczniczego;  

2)   Rada Społeczna.  

§   8.   1.   Kierownika podmiotu leczniczego powołuje i   odwołuje Burmistrz Miasta Radzionków zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

2.   Jeżeli kierownikiem nie jest lekarz, tworzy się stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa.  

3.   Kierownik jest uprawniony do kierowania i   reprezentowania na zewnątrz podmiotu leczniczego.  

4.   Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.  

§   9.   Kierownik zarządza podmiotem leczniczym przy pomocy:  

1)   Zastępcy kierownika ds. lecznictwa;  

2)   Głównego księgowego.  

§   10.   1.   Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta Radzionków.  

2.   W   posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   podmiocie leczniczym.  

3.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

§   11.   1.   Rada Społeczna składa się z   6 osób.  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   przewodniczący - Burmistrz Miasta Radzionków lub osoba przez niego wyznaczona;  

2)   członkowie, w   tym:  

a)   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

b)   przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miasta Radzionków - 4   osoby.  

3.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik podmiotu leczniczego.  

4.   Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w   następujących przypadkach:  

1)   śmierci członka Rady Społecznej;  

2)   pisemnego zrzeczenia się członkostwa w   Radzie Społecznej;  

3)   na wniosek podmiotu delegującego daną osobę;  

4)   na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej z   zastrzeżeniem ust. 5.  

5.   Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Miasta Radzionków o   odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, w   następujących przypadkach:  

1)   członek Rady Społecznej nie uczestniczył w   trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej bez  
usprawiedliwienia;  

2)   członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w   jej uchwałach.  

§   12.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   13.   Rada Społeczna jest organem, którego kompetencje i   zadania określa ustawa z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej.  

§   14.   Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i   podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej.  

§   15.   Od uchwał Rady Społecznej kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje odwołanie do Rady Miasta Radzionków w   terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.  

§   16.   Obsługę organizacyjną Rady Społecznej zapewnia kierownik podmiotu leczniczego.  

§   17.   1.   Organizację wewnętrzną podmiotu leczniczego tworzą:  

1)   Kierownik podmiotu leczniczego;  

2)   Zastępca kierownika ds. lecznictwa;  

3)   Poradnia ogólna;  

4)   Gabinet lekarza;  

5)   Gabinet pielęgniarki;  

6)   Gabinet położnej;  

7)   Poradnia POZ dla dzieci;  

8)   Poradnia dla kobiet;  

9)   Poradnia stomatologiczna;  

10)   Poradnia medycyny pracy;  

11)   Laboratorium;  

12)   Pracownia fizykoterapii;  

13)   Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej;  

14)   Główny księgowy;  

15)   Stanowisko ds. administracyjnych, kadr i   płac.  

2.   Schemat organizacyjny podmiotu leczniczego stanowi załącznik do niniejszego statutu.  

3.   Regulamin organizacyjny poszczególnych komórek ustala kierownik podmiotu leczniczego,  
a opiniuje Rada Społeczna.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA  

§   18.   1.   Podmiot leczniczy prowadzi gospodarkę finansową w   oparciu o:  

1)   ustawę z   dnia 15 kwietnia 2011   r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r., Nr 112, poz. 654z późn. zm.);  

2)   ustawę z   dnia 29 września 1994 roku o   rachunkowości (Dz. U. z   2009r., Nr 152, poz. 1223 z   późn. zm.);  

3)   w oparciu o   przepisy wykonawcze do ustawy o   działalności leczniczej;  

4)   plan finansowy ustalony przez kierownika podmiotu leczniczego.  

2.   Podmiot leczniczy może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z odpłatnej działalności leczniczej;  

2)   z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w   pkt 1, jeżeli statut przewiduje  
wykonywanie takiej działalności;  

3)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;  

4)   na cele i   na zasadach określonych w   przepisach art. 114-117 ustawy o   działalności leczniczej;  

5)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;  

6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o   którym mowa w   art. 59 ust. 2   ustawy o   działalności  
leczniczej;  

3.   Wartość majątku określają:  

1)   Fundusz założycielski,  

2)   Fundusz zakładu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Dariusz   Wysypoł

 


Załącznik do Statutu SPZOZ w   Radzionkowie  
 

Schemat organizacyjny  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Turek

analityk

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »