| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 314/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta Rybnika

Or .0007.85.2012  

2012/047154  

UCHWAŁA NR 314/XXIII/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 20 czerwca 2012 r.  

w sprawie   ustalenia trybu i   szczegółowych kryteriów oceny wniosków o   realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta Rybnika  

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r.,  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

-   art. 19c ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.),  

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Samorządu i   Bezpieczeństwa  

Rada Miasta Rybnika  
uchwala:  

§   1.     Określa się tryb i   szczegółowe kryteria oceny wniosków o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej na terenie Miasta Rybnika, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

§   2.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 314/XXIII/2012    
Rady Miasta Rybnika    
z dnia 20 czerwca 2012 r.  
 

TRYB I   SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O   REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W   RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ NA TERENIE MIASTA RYBNIKA  

§   1.   1.   Z wnioskiem o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Rybnika bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), zwani dalej „Wnioskodawcami”.  

2.   Wniosek powinien być podpisany przez:  

1)   wszystkich wnioskodawców lub  

2)   komitet organizacyjny inicjatywy, powołany do reprezentowania wnioskodawców lub,  

3)   przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w   imieniu organizacji pozarządowej - w   przypadku reprezentowania wnioskodawcę przez organizację pozarządową.  

§   2.   1.   Wniosek składa się do Prezydenta Miasta.  

2.   Weryfikacji wniosku dokonuje właściwie merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miasta w   ciągu 30 dni od daty jego wpłynięcia.  

3.   W razie zaistnienia potrzeby:  

1)   termin, o   którym mowa w   ust. 2, może ulec wydłużeniu, o   czym wnioskodawca zostanie poinformowany,  

2)   Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia w   wyznaczonym terminie dodatkowych informacji (np. w   przypadku zadań inwestycyjnych: kosztorysu inwestorskiego, projektu budowlanego, decyzji o   pozwoleniu na budowę), umożliwiających ocenę wniosku.  

4.   Prezydent Miasta może powołać Komisję do opiniowania wniosków.  

5.   Do oceny wniosku będą brane pod uwagę:  

1)   celowość realizacji zadania z   punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,  

2)   szczegółowe kryteria:  

a)   wkład pracy społecznej Wnioskodawcy w   realizację inicjatywy lokalnej,  

b)   udział finansowy Wnioskodawcy w   realizację zadania,  

c)   udział rzeczowy Wnioskodawcy w   realizację zadania,  

d)   szacunkową ilość mieszkańców Miasta, którym służyć będzie inicjatywa,  

e)   stopień zaawansowania w   przygotowaniu zadania,  

f)   udział finansowy Miasta Rybnika w   realizacji inicjatywy oraz ewentualne koszty, jakie będzie ponosiło Miasto w   konsekwencji wykonanej inicjatywy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »