| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/219/2012 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 10 lipca 2012r.

w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42  ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Ogrodzieńcu  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjąć statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Ogrodzieńcu o   treści jak w   załączniku nr 1   do uchwały.  

§   2.  

Uchyla się uchwałę nr XXIII/195/2012 z   dnia 12 czerwca 2012 r. w   sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Ogrodzieniec  
i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/219/2012    
Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu    
z dnia 10 lipca 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu  

I.   Postanowienia ogólne.  

§   1.  

              Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu, zwany dalej „SPZOZ” został utworzony przez Radę Miejską w   Ogrodzieńcu uchwałą nr XXIV/2000 z   dnia 12 września 2000 r.  

SPZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

§   2.  

              SPZOZ działa na podstawie przepisow prawa:  

1.                 Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654 z   póżn. zm.).  

2.                 Niniejszego statutu.  

§   3.  

1.   Pełna nazwa SPZOZ brzmi: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu.  

Skrócona nazwa brzmi: SP ZOZ w   Ogrodzieńcu.  

2.   Siedziba podmiotu leczniczego mieści się w   Ogrodzieńcu przy Pl. Wolności 23  

3.   Podmiotem tworzącym jest Rada Miejska w   Ogrodzieńcu.  

Nadzór nad podmiotem leczniczym sprawuje Rada Miejska w   Ogrodzieńcu. Kontrolę sprawuje Wojewoda Śląski w   zakresie określonym w   ustawie o   działalności leczniczej.  

§   4.  

              Obszar działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu obejmuje Miasto i   Gminę Ogrodzieniec.  

§   5.  

SPZOZ może prowadzić działalność leczniczą po uzyskaniu wpisu w   rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.  

Rejestr ten prowadzi Wojewoda Śląski.  

§   6.  

SPZOZ uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.  

II.   Cele i   zadania podmiotu leczniczego.  

§   7.  

Celem działania SPZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie podstawowej i   specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

SP ZOZ prowadzi działalność leczniczą w   przedsiębiorstwie pn ,,Gminny Ośrodek Zdrowia w   Ogrodzieńcu”.  

§   8.  

Do zadań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

1)                 podstawowej opieki zdrowotnej,  

2)                 specjalistycznej opieki zdrowotnej w   zakresie:  

-                 ginekologii  

-                 laryngologii  

-                 neurologii  

-                 diabetologii  

-                 okulistyki  

-                 kardiologii  

-                 urologii  

3)                 medycyny pracy,  

4)                 medycyny szkolnej,  

5)                 poboru materiałów do badań laboratoryjnych,  

6)                 orzekania o   stanie zdrowia i   oczasowej niezdolności do pracy,  

7)                 profilaktyki i   promocji zdrowia,  

8)                 długoterminowej pielęgniarskiej opieki domowej,  

9)                 wykonywania badań ultrasonograficznych.  

§   9.  

W wykonywaniu zadań określonych w   § 7   SPZOZ współdziała z:  

1)                 Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w   Katowicach oraz ze stacjami w   terenie,  

2)                 Innymi podmiotami leczniczymi,  

3)                 Instytucjami wykonującymi zadania z   zakresu pomocy społecznej,  

4)                 Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi oraz administracją zakładów pracy i   instytucji.  

III.   Organy SPZOZ oraz struktura organizacyjna.  

§   10.  

Organami SPZOZ są:  

1)   Dyrektor  

2)   Rada Społeczna.  

§   11.  

1.   Dyrektora SPZOZ zatrudnia podmiot tworzący na podstawie powołania lub umowy o   pracę, albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalając kwotowo wynagrodzenie płatne z   funduszy uzyskanych przez podmiot leczniczy.  

2.   Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników SPZOZi pełni funkcje pracodawcy w   rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

3.   Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące działalności SPZOZ i   ponosi odpowiedzialność za zarządzanie tym podmiotem leczniczym.  

4.   Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w   imieniu SPZOZ przez ustalenie zakresu i   czasu ich umocowania.  

§   12.  

Dyrektor do pomocy w   kierowaniu podmiotem leczniczym może utworzyć następujące stanowiska pracy:  

1)   główny księgowy  

2)   kadrowy  

3)   stanowisko ds. rejestracji usług medycznych.  

§   13.  

1.   Przy SPZOZ działa Rada Społeczna.  

2.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata.  

3.   Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w   Ogrodzieńcu.  

4.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

-   jako przewodniczący - Burmistrz Miasta i   Gminy Ogrodzieniec lub osoba przez niego wyznaczona,  

-   jako członkowie:  

-   przedstawiciel Wojewody Śląskiego,  

-   pięciu przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w   Ogrodzieńcu.  

5.   Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SPZOZ.  

6.   Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji Radyprzez podmiot tworzący w   przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub nieuczestniczenia w   co najmniej trzech posiedzeniach Rady, na których nieobecność nie została usprawiedliwiona.  

§   14.  

1.   W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w   SPZOZ.  

2.   W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z   głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.  

§   15.  

Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   Przedstawianie Radzie Miejskiej w   Ogrodzieńcu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)                 zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury medycznej i   sprzętu medycznego,  

b)                 związanych z   przekształceniem lub likwidacją SPZOZ, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznawania Dyrektorowi nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   Dyrektorem  

e)   regulaminu organizacyjnego.  

2)   Przedstawienie dyrektorowi zakładu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   realizacji planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,,  

c)   kredytów bankowych i   dotacji,  

d)   podziału zysku.  

3)   Uchwalanie regulaminu swojej działalności i   przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w   Ogrodzieńcu.  

4)   Dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.  

5)   Wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   w statucie  

§   16.  

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego, to jest do Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu.  

§   17.  

1.   Schemat struktury organizacyjnej SPZOZ stanowi załącznik nr 1   do statutu.  

2.   Wykaz placówek, w   których prowadzona jest działalność SPZOZ stanowi załącznik nr 2   do statutu.  

§   18.  

1.   Szczególowy zakres działania i   organizacji wewnętrznej jednostek i   komórek organizacyjnych wchodzących w   skład SPZOZ określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora.  

IV.   Forma gospodarki finansowej i   fundusze podmiotu leczniczego.  

§   19.  

              Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w   ustawie z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z   późn. zm).  

§   20.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu pokrywa z   posiadanych środków i   uzyskanych przychodów koszty działalności i   reguluje zobowiązania.  

§   21.  

Podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu jest plan finansowy ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.  

§   22.  

1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

2.   Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w   użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych podmiotu leczniczego wymaga zgody podmiotu tworzącego.  

3.   Wniesienie majątku podmiotu leczniczego lub przysługującego mu do niego prawa w   formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W   przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego - Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu.  

4.   Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela podmiotu leczniczego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.  

5.   Czynność prawna dokonana z   naruszeniem ust. 2-4 jest nieważna.  

§   23.  

1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu może uzyskiwać środki finansowe:  

1)   z realizacji kontraktów zawartych ze Śląskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w   Katowicach i   innymi oddziałami NFZ,  

2)   z odpłatnej działalności leczniczej, świadczonej w   szczególności na zlecenia:  

a)   Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu oraz innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,  

b)   zakładów pracy, organizacji społecznych i   innych instytucji,  

c)   osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w   ramach ubezpieczenia,  

d)   osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie spoleczne,  

e)   instytucji ubezpieczeniowych,  

f)   innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

3)   na realizację zadań i   programów zdrowotnych,  

4)   na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,  

5)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,  

6)   z prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na:  

a)   podnajmowaniu wolnych powierzchni dla innych podmiotów, których działalność związana jest z   ochroną zdrowia,  

b)   wynajmowaniu gabinetów wraz ze sprzętem i   wyposażeniem.  

7)   z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego.  

2.   SPZOZ może otrzymać dotacje budżetowe na:  

1)   realizacje zadań w   zakresie programów zdrowotnych i   promocje zdrowia, w   tym na zakup aparatury i   sprzętu medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,  

2)   remonty,  

3)   inne niż określone w   pkt. 1   inwestycje, w   tym zakup aparatury i   sprzętu medycznego,  

4)   realizację projektów finansowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienioneśrodków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w   odrębnych przepisach,  

5)   cele określone w   odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,  

6)   realizację programów wieloletnich,  

7)   pokrycie kosztów kształcenia i   podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.  

3.   Dotacje przyznane przez Radę Miejską w   Ogrodzieńcu.  

§   24.  

O podziale zysku bilansowego, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, decyduje Dyrektor.  

§   25.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Ogrodzieńcu pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

§   26.  

Likwidacja SPZOZnastępuje w   drodze uchwały Rady Miejskiej w   Ogrodzieńcu.  

§   27.  

Uchwała podmiotu tworzącego o   likwidacji SPZOZstanowi podstawę do jego wykreślenia z   rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z   dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz z   Krajowego Rejestru Sądowego z   dniem zakończenia likwidacji.  

§   28.  

1.   Statut zakładu uchwala podmiot tworzący - Rada Miejska w   Ogrodzieńcu.  

2.   Zmiany w   Statucie wprowadza się w   takim samym trybie jak jego uchwalenie.  

§   29.  

Statut wchodzi w   życie po uchwaleniu przez Radę Miejską w   Ogrodzieńcu.  


infoRgrafika


Załącznik nr 2   do Statutu Samodzielnego  

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Ogrodzieńcu  

Wykaz placówek w   których prowadzona jest działalność  

1.   Gminny Ośrodek Zdrowia w   Ogrodzieńcu położony przy Placu Wolności 23.  

-   Poradnia POZ,  

-   Gabinet pielęgniarki POZ,  

-   Gabinet położnej POZ,  

-   Poradnia ginekologiczno – położnicza,  

-   Poradnia laryngologiczna,  

-   Poradnia neurologiczna,  

-   Poradnia cukrzycowa,  

-   Poradnia okulistyczna,  

-   Poradnia kardiologiczna,  

-   Poradnia urologiczna,  

-   Pracownia USG,  

-   Pracownia EKG  

-   Gabinet medycyny pracy,  

-   Gabinety zabiegowe  

-   Punkt szczepień  

-   Punkt poboru materiałów do badań laboratoryjnych,  

-   Długoterminowa pielęgniarska opieka domowa.  

2.   Gabinet lekarza POZ, ul. A. Krajowej 17, Ryczów  

3.   Wiejski Ośrodek Zdrowia w   Gieble, ul. Dworska 4.  

4.   Gabinety medycyny szkolnej w:  

-   Gimnazjum, Ogrodzieniec, ul. E. Orzeszkowej 13  

-   Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 67  

-   Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w   Podzamczu, ul. Szkolna 6  

-   Szkoła Podstawowa w   Ryczowie, ul. Armii Krajowej 26  

-   Szkoła Podstawowa, Giebło, ul. Edukacyjna 6.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Lipka-Stępniewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »