| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 262/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Siemianowic Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 5a ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  

§   1.   1.   Konsultacje społeczne są formą zasięgania opinii mieszkańców miasta.  

2.   Konsultacje przeprowadza się w   przypadkach przewidzianych w   przepisach powszechnie obowiązujących (konsultacje obligatoryjne) oraz w   sprawach uznanych za ważne dla miasta (konsultacje fakultatywne).  

3.   Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do konsultacji prowadzonych z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   Ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie z   dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536 z   późn, zm.), realizowanych w   oparciu o   uchwałę RM wydaną na podstawie art. 5   ust. 5   Ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie z   dnia 24 kwietnia 2003 r.  

§   2.   1.   Decyzję o   przeprowadzeniu konsultacji obligatoryjnych podejmuje Prezydent Miasta w   formie zarządzenia.  

2.   Prezydent Miasta może z   własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miasta wydać zarządzenie o   przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   innych sprawach, niż wskazane w   ust. 1.  

§   3.   Konsultacje mogą być przeprowadzone w   formie:  

1)   ankiet publicznych, w   tym internetowych,  

2)   zebrań mieszkańców,  

3)   opinii zainteresowanych instytucji, stowarzyszeń, mieszkańców.  

§   4.   Konsultacje mogą mieć zasięg:  

1)   ogólnomiejski,  

2)   lokalny (np. osiedlowy),  

3)   środowiskowy.  

§   5.   Zarządzenie, o   którym mowa w   § 2   określa w   szczególności:  

1)   cel i   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zasięg terytorialny konsultacji,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   określenie sposobu i   trybu zgłaszania opinii, uwag i   propozycji,  

6)   sposób poinformowania o   wynikach konsultacji.  

§   6.   Przeprowadzenie konsultacji społecznych wymaga:  

1)   opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej informacji o   przystąpieniu do konsultacji,  

2)   wywieszenia informacji o   planowanych konsultacjach w   siedzibie Urzędu Miasta,  

3)   ogłoszenia w   Gazecie wydawanej przez Urząd Miasta,  

4)   opublikowania sprawozdania z   przeprowadzonych konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w   Biuletynie Informacji Piblicznej.  

§   7.   1.   Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób i   podmiotów w   nich uczestniczących.  

2.   Wyniki konsultacji są brane pod uwagę, przez organa miasta podejmujące rozstrzygnięcia w   sprawach objętych konsultacjami, jednakże nie wiążą tych organów.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »