| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 262/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Siemianowic Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 1   i art. 5a ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  

§   1.   1.   Konsultacje społeczne są formą zasięgania opinii mieszkańców miasta.  

2.   Konsultacje przeprowadza się w   przypadkach przewidzianych w   przepisach powszechnie obowiązujących (konsultacje obligatoryjne) oraz w   sprawach uznanych za ważne dla miasta (konsultacje fakultatywne).  

3.   Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do konsultacji prowadzonych z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   Ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie z   dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz. U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536 z   późn, zm.), realizowanych w   oparciu o   uchwałę RM wydaną na podstawie art. 5   ust. 5   Ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie z   dnia 24 kwietnia 2003 r.  

§   2.   1.   Decyzję o   przeprowadzeniu konsultacji obligatoryjnych podejmuje Prezydent Miasta w   formie zarządzenia.  

2.   Prezydent Miasta może z   własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miasta wydać zarządzenie o   przeprowadzeniu konsultacji społecznych w   innych sprawach, niż wskazane w   ust. 1.  

§   3.   Konsultacje mogą być przeprowadzone w   formie:  

1)   ankiet publicznych, w   tym internetowych,  

2)   zebrań mieszkańców,  

3)   opinii zainteresowanych instytucji, stowarzyszeń, mieszkańców.  

§   4.   Konsultacje mogą mieć zasięg:  

1)   ogólnomiejski,  

2)   lokalny (np. osiedlowy),  

3)   środowiskowy.  

§   5.   Zarządzenie, o   którym mowa w   § 2   określa w   szczególności:  

1)   cel i   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zasięg terytorialny konsultacji,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   określenie sposobu i   trybu zgłaszania opinii, uwag i   propozycji,  

6)   sposób poinformowania o   wynikach konsultacji.  

§   6.   Przeprowadzenie konsultacji społecznych wymaga:  

1)   opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej informacji o   przystąpieniu do konsultacji,  

2)   wywieszenia informacji o   planowanych konsultacjach w   siedzibie Urzędu Miasta,  

3)   ogłoszenia w   Gazecie wydawanej przez Urząd Miasta,  

4)   opublikowania sprawozdania z   przeprowadzonych konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w   Biuletynie Informacji Piblicznej.  

§   7.   1.   Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób i   podmiotów w   nich uczestniczących.  

2.   Wyniki konsultacji są brane pod uwagę, przez organa miasta podejmujące rozstrzygnięcia w   sprawach objętych konsultacjami, jednakże nie wiążą tych organów.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »