| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/9/R/2012 Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez Miasto Katowice zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 23.02.2012 r.  
w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w   zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w   Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy   gminą Pszczyna   reprezentowaną przez Pana   Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny   a   Miastem Katowice   reprezentowanym przez Panią   Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice   oraz Pana   Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji.  

§   1.   1.   Miasto Katowice powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w   zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a   gmina Pszczyna je przejmuje.  

2.   Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w   sprawie nauki religii w   roku szkolnym 2012/2013 dla   16 uczniów   pobierających naukę w   szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice - Zdrój, Miasto Katowice  
oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w   wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w   Szkole Podstawowej nr 1   w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.  

3.   Lekcje religii realizowane są w   Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w   Pszczynie przy ul. Sokoła 7.  

4.   Nauka religii w   punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   § 1, a   które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

§   3.   1.   Kalkulacja kosztów, o   których mowa w   § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

2.   Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, w   roku szkolnym 2012/2013 tj.   za 1   ucznia  
w wysokości:  

a)   72,92 zł   za miesiąc wrzesień 2012 r. (za okres od 07.09.2012 r.  
do 30.09.2012 r.);  

b)   90,65 zł   miesięcznie w   2012 r. x 3   miesiące =   271,95 zł   (za okres  
od 01.10.2012r. do 31.12.2012 r.).  

3.   Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 2,  
na rachunek Urzędu Miejskiego w   Pszczynie:   50 1050 1070 1000 0001 0136 6540   jednorazowo za okres od 07.09.2012 r. do 31.12.2012 r. do dnia   28.12.2012 r.  

4.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 3   zostaną naliczone odsetki  
za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   4.   1.   Kwoty wskazane w   § 3   ust. 2   ulegną zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2012 r.  

3.   Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w   terminie do dnia 15.01.2013 r.  

4.   Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w   formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w   punkcie katechetycznym, w   rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.  

5.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  
w   § 4   ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to Miasto Katowice dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

6.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  
w   § 4   ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku  
nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   5.   1.   Porozumienie precyzuje rozliczenie i   pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii   Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego   w roku szkolnym 2012/2013  
tj. na okres   od 07.09.2012 r. do 31.12.2012 r.  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.  

3.   Ze strony Miasta Katowice za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Mieczysław Żyrka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Katowice, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14, tel. 32 60-67-660.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w   szczególności przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
na wniosek gminy Pszczyna.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 07.09.2012 r.  

§   8.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  
po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice  


Krystyna   Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji  


Mieczysław   Żyrek

Burmistrz Pszczyny  


Dariusz   Skrobol

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr PZE/9/R/2012    
Burmistrza Pszczyny i   Prezydenta Miasta Katowice    
z dnia 24 września 2012 r.  
 

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  

Nauczyciel religii - zatrudniony w   Szkole Podstawowej Nr 1   w Pszczynie (kontraktowy)  

Wymiar zatrudnienia:   8/18  

Koszt miesięczny:  

 

 

wrzesień 2012 r.  

październik - grudzień  
2012 r.  

Stawka zasadnicza  

828,78 zł  

1   036,00 zł  

Wysługa 6%  

49,70 zł  

62,16 zł  

Motywacyjny  

25,00 zł  

25,00 zł  

Łącznie:  

903,48 zł  

1   123,16 zł  

§ 4010  

903,48 zł  

1   123,16 zł  

§ 4040  

0,00 zł  

0,00 zł  

§ 4110  

155,31 zł  

193,07 zł  

§ 4120  

22,14 zł  

27,52 zł  

§ 4440  

85,80 zł  

106,66 zł  

Łącznie:  

1   166,73 zł  

1   450,41 zł  

ilość dzieci pobierających naukę / w   tym ilość uczniów z   Miasta Katowice  

16/1  

16/1  

miesięczna kwota dotacji do przekazania  

72,92 zł  

90,65 zł  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »