| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/9/R/2012 Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez Miasto Katowice zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 23.02.2012 r.  
w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w   zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w   Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy   gminą Pszczyna   reprezentowaną przez Pana   Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny   a   Miastem Katowice   reprezentowanym przez Panią   Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice   oraz Pana   Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji.  

§   1.   1.   Miasto Katowice powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w   zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a   gmina Pszczyna je przejmuje.  

2.   Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w   sprawie nauki religii w   roku szkolnym 2012/2013 dla   16 uczniów   pobierających naukę w   szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Goczałkowice - Zdrój, Miasto Katowice  
oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w   wymiarze 8/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w   Szkole Podstawowej nr 1   w Pszczynie im. Książąt Pszczyńskich 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.  

3.   Lekcje religii realizowane są w   Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w   Pszczynie przy ul. Sokoła 7.  

4.   Nauka religii w   punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  

§   2.   Koszty zatrudnienia nauczyciela, o   którym mowa w   § 1, a   które ponosi gmina Pszczyna obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

§   3.   1.   Kalkulacja kosztów, o   których mowa w   § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.  

2.   Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową na realizację zadania określonego w   § 1, w   kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, w   roku szkolnym 2012/2013 tj.   za 1   ucznia  
w wysokości:  

a)   72,92 zł   za miesiąc wrzesień 2012 r. (za okres od 07.09.2012 r.  
do 30.09.2012 r.);  

b)   90,65 zł   miesięcznie w   2012 r. x 3   miesiące =   271,95 zł   (za okres  
od 01.10.2012r. do 31.12.2012 r.).  

3.   Miasto Katowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   ust. 2,  
na rachunek Urzędu Miejskiego w   Pszczynie:   50 1050 1070 1000 0001 0136 6540   jednorazowo za okres od 07.09.2012 r. do 31.12.2012 r. do dnia   28.12.2012 r.  

4.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 3   zostaną naliczone odsetki  
za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   4.   1.   Kwoty wskazane w   § 3   ust. 2   ulegną zmianie w   przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2012 r.  

3.   Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w   terminie do dnia 15.01.2013 r.  

4.   Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w   formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w   punkcie katechetycznym, w   rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.  

5.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  
w   § 4   ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to Miasto Katowice dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

6.   W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa  
w   § 4   ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2013 r. W   przypadku  
nie uregulowania płatności w   powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   5.   1.   Porozumienie precyzuje rozliczenie i   pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii   Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego   w roku szkolnym 2012/2013  
tj. na okres   od 07.09.2012 r. do 31.12.2012 r.  

2.   Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.  

3.   Ze strony Miasta Katowice za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Pan Mieczysław Żyrka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Urząd Miasta Katowice, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14, tel. 32 60-67-660.  

§   6.   W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w   szczególności przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych oraz przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.   1.   Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

2.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
na wniosek gminy Pszczyna.  

3.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od dnia 07.09.2012 r.  

§   8.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  
po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice  


Krystyna   Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji  


Mieczysław   Żyrek

Burmistrz Pszczyny  


Dariusz   Skrobol

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr PZE/9/R/2012    
Burmistrza Pszczyny i   Prezydenta Miasta Katowice    
z dnia 24 września 2012 r.  
 

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.  

Nauczyciel religii - zatrudniony w   Szkole Podstawowej Nr 1   w Pszczynie (kontraktowy)  

Wymiar zatrudnienia:   8/18  

Koszt miesięczny:  

 

 

wrzesień 2012 r.  

październik - grudzień  
2012 r.  

Stawka zasadnicza  

828,78 zł  

1   036,00 zł  

Wysługa 6%  

49,70 zł  

62,16 zł  

Motywacyjny  

25,00 zł  

25,00 zł  

Łącznie:  

903,48 zł  

1   123,16 zł  

§ 4010  

903,48 zł  

1   123,16 zł  

§ 4040  

0,00 zł  

0,00 zł  

§ 4110  

155,31 zł  

193,07 zł  

§ 4120  

22,14 zł  

27,52 zł  

§ 4440  

85,80 zł  

106,66 zł  

Łącznie:  

1   166,73 zł  

1   450,41 zł  

ilość dzieci pobierających naukę / w   tym ilość uczniów z   Miasta Katowice  

16/1  

16/1  

miesięczna kwota dotacji do przekazania  

72,92 zł  

90,65 zł  

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »